پاسخ به پرسشهاي مالياتي
شنبه 25 ژوئن 2005


- منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه كساني است ؟

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها
وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دايي , خاله و اولاد آنها


- درآمد مشمول ماليات املاك اجاري چگونه محاسبه مي شود؟

كل مال الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر 25 درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاك
 اجاري را تشكيل مي دهد. مثلاً اگر ملكي ماهيانه 000/000/3 ريال اجاره داده شود درآمد مشمول ماليات و ماليات اين درآمد مشمول به شرح زير محاسبه مي شود:
درآمد مشمول ماليات اجاره در يكسال :
000/000/27 = 75% × 000/000/36 = 12 × 000/000/3
ماليات يكساله : 000/050/4 = 15% × 000/000/27


- نرخ ماليات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟

اين نرخ براساس ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملكرد سال 81 و 82 به شرح زير است :
- تا ميزان 000/000/30 ريال به نرخ 15%
- تاميزان 000/000/100 ريال نسبت به مازاد000/000/30 ريال به نرخ 20%
- تاميزان 000/000/250 ريال نسبت به مازاد 000/000/100 ريال به نرخ 25%
- تا ميزان 000/000/000/1 ريال نسبت به مازاد 000/000/250 ريال به نرخ 30%
- نسبت به مازاد 000/000/000/1 ريال به نرخ 35%


- آيا درآمد مشمول ماليات ابرازي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي از ماليات معافند ؟

اين فعاليتها در صورتي از ماليات معافند كه از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاريخ شروع يا بهره برداري يا استخراج به ميزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد و به مدت 10 سال از ماليات معاف مي باشند. البته اين معافيت شامل واحدهاي توليدي و معدني كه در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز اصفهان و 30 كيلومتري مركز استانها و شهرهاي با بيش از سيصد هزار نفر جمعيت مي باشند , نمي شود ولي شهركهاي صنعتي استقرار يافته در شعاع 30 كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور در اين مورد مستثني مي باشند .


- براساس چه قرائني تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الرأس انجام مي شود؟

1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفاتر اسناد رسمي مي شود با ميزان تمبر مصرفي آنها , كلاً به موارد قيدشده فوق قرائن مالياتي مي گويند.


- ضرائب مالياتي يعني چه ؟

ضرائب مالياتي ارقام مشخصه اي هستند كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي شود. مثلاً وقتي ضريب شغلي 20 درصد باشد و نوع كسب فروش كالايي باشد كه ميزان فروش آن در سال 81 , 100 ميليون ريال باشد , درآمد مشمول ماليات آن كاسب و ماليات وي به شرح زير محاسبه مي شود:
درآمد مشمول سال 81:
000/000/20 = 20% × 000/000/100
ماليات سال 81:
000/000/3 = 15% × 000/000/20


- اعطاي تسهيلات بانكي به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ چه گواهيهايي ازسازمان مالياتي كشوراست؟

1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده
2- گواهي اداره امور مالياتي مربوطه , مبني بر وصول نسخه اي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري .


- آيا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و يا پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ارائه گواهي از اداره امورمالياتي امكان پذير است ؟

خير اگر چنين كاري صورت پذيرد , يعني تجديد يا تمديد موارد فوق صورت پذيرد , صادركنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهي مالياتهاي افراد فوق داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.


-
بهاي ماترك متوفي براي تعيين ماليات برارث (مثل بهاي مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه مي شود؟

بهاي مغازه اگر داراي حق واگذاري باشد ارزش آن براساس حق واگذاري آن در زمان فوت متوفي تعيين مي شود و اگر فقط عين مغازه بدون حق واگذاري جزء ماترك باشد, ارزش معاملاتي عين مغازه بجاي ارزش روز آن محاسبه مي شود . ارزش مستغلات متوفي نيز بر اساس ارزش معاملاتي ملك مي باشد در زمان فوت متوفي , و ارزش خودرو نيز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه مي شود .


- يك واحد صنفي پنچرگيري و تعويض روغن داريم , راهنمايي بفرمائيد ماليات سال اين واحد در صورتيكه اظهارنامه نداده باشد بطور علي الرفع چگونه محاسبه مي شود؟

براي محاسبه ماليات اين شغل كل در آمد يك ساله پنچرگيري برآورد مي شود , آنگاه درآمد ساليانه در ضريب شغل مربوط كه 20 درصد مي باشد ضرب مي شود و بعد از اعمال معافيت ماهيانه 000/145 تومان در هر ماه معادل 000/740/1 در سال از مبلغ مزبور كسر و حاصل آن با نرخ مالياتي مربوطه محاسبه مي شود مثلاً اگر صاحب اين شغل در سال داراي 000/000/72 ريال دريافتي باشد ماليات وي و درآمد مشمول او به شرح زير مي باشد:
درآمد مشمول حاصل از اجرت دريافتي :
000/400/14 = 20% × 000/000/72
درآمد مشمول مالياتي بعد از اعمال معافيت شغلي :
000/660/12 = 000/740/1 – 000/400/14
ماليات يكساله : 000/899/1 = 15% × 000/660/12
لازم به يادآوريست تا مبلغ 000/000/3 تومان درآمد, مشمول نرخ 15% مي شود .
البته اگر تعويض روغني و پنچرگيري به فروش كالاهايي مثل روغن و فيلتر و غيره مشغول باشد براساس ميزان فروش آنها در سال نيز مبلغي مشمول ماليات مي شود , كه اين ضريب برابر با 10% مي باشد و در اين حال اين درآمد مشمول با درآمد مشمول حاصل از اجرت دريافتي جمع مي شود.
درآمد مشمول حاصل از فروش :
000/440/1 = 10% × 000/400/14 فروش در يكسال درآمد مشمول ماليات بعد از اعمال معافيت :
000/100/14=000/740/1 – 000/840/15 = 000/400/14+000/440/1
ماليات يكساله : 000/115/2 = 15% × 000/100/14
- مالك آپارتمانها تا چه متراژ از ماليات اجاره مسكوني معاف است ؟
آپارتمانهاي تا متراژ 150 متر از ماليات بر اجاره معاف مي باشند مثلاً اگر شخصي يك واحد 60 متري و يك واحد 90 متري داشته باشد هر دو واحد از ماليات اجاره معاف مي باشند.
- نرخ ماليات بر حق واگذاري (سرقفلي ) مغازه چقدر است ؟

اگر حق واگذاري از سال 81 به بعد واگذار شده باشد ماليات آن برابر با 2 درصد وجوه دريافتي حق واگذاري مغازه مزبور مي باشد مثلاً‌ مغازه اي كه به مبلغ 000/000/100 ريال به فروش ميرسد ماليات آن برابر با 000/000/2 ريال خواهد بود .


- درزمان خريد مغازه اي از نظر ماليات به چه چيزي بايد توجه كرد ؟

اولاً از خريد كليدي و وكالتي مغازه ها خودداري نمائيد و اگر چنين كاري انجام مي دهيد از ميزان بدهي شغلي و ماليات حق واگذاري آن اطلاع داشته باشيد زيرا در غير اين صورت در صورتي كه براساس بيع نامه قبول كرده باشيد كه ماليات هاي متعلقه را بپردازيد , ممكن است دچار خسارتهاي هنگفت مالي شويد. در اين مواقع بهتر است فرشنده بدهي شغلي و حق واگذاري خود را پرداخت نمايد تا گواهي مالياتي اخذ نمايدو سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال حق واگذاري را انجام دهد و از گرفتاريهاي حاصل از خريدهاي وكالتي در امان بماند .


بدهكاران مالياتي بابدهي بيش از يك ميليون تومان ممنوع الخروج
مي شوند
 

- اگر چنانچه مميز مالياتي , مالياتي بيش از درآمد مغازه اي را تشخيص دهد و برگ تشخيص صادر كند چه بايد كرد ؟

مودي مي تواند به موجب ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم با اسناد و مدارك مستند به برگ تشخيص صادره اعتراض و براي رفع اختلاف و ثابت شدن حقانيت خود به مميز كل مراجعه نمايد.


نرخ ماليات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش
معاملاتي آپارتمان و خانه است


- براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم , فرصت تسليم اظهارنامه چه تاريخي مي باشد؟

موديان مالياتي موظفند اظهارنامه مالياتي شغل خود را تا پايان تيرماه سال بعد به اداره مالياتي مربوطه تسليم نمايند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسليم به موقع اظهارنامه براساس قانون جديد مالياتها , از معافيت پايه در سال 81 نمي توانند استفاده كنند .


- معافيت شغلي از ماليات كم مي شود يا از درآمد مشغول ماليات ؟

معافيت شغلي 000/400/17 ريال در سال 81 از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي شود.

- اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأي بدوي قطعي شده باشد و به آن اعتراضي نشده باشد آيا راهي براي رسيدگي به ماليات صادره پس از قطعيت آن وجود دارد ؟

جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد ولي با اين حال در قانون مالياتها طبق ماده 251 مكرر اگر مالياتي قطعي شده باشد و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلائل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود, وزير اموراقتصادي و دارايي مي تواند دستور تجديد رسيدگي از طرف هيأتي سه نفره به انتخاب خود را صادر نمايد.
- اگر برگ تشخيص ماليات اشتباهاً به اسم كس ديگري صادر شده باشد چه كار بايد كرد ؟
در اين صورت بايد شخصي كه اشتباهاً به نام او برگ تشخيص ماليات صادر شده است به برگ تشخيص اعتراض نمايد و با ارائه اسناد و مدارك و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص مجدداً به نام مودي واقعي مطالبه خواهد شد .


- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب مي شود؟

خير


- آيا اقاله ملك مورد انتقال مشمول ماليات مي شود؟

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول ماليات نقل و انتقال نمي شود.


- اگر بر اساس حكم دادگاه , مستأجر از مالك سرقفلي دريافت كند , پرداخت ماليات سرقفلي برعهده مستأجر است يا فروشنده ؟

چون دريافت كننده حق واگذاري مستأجر است , براساس حكم دادگاه و مبلغ دريافتي حق واگذاري , مستأجر موظف است ماليات حق واگذاري خود را پرداخت كند كه اين كار را خود دادگاه قبل از آنكه مبلغ حق واگذاري به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالياتي مبني بر اعلام مبلغ ماليات حق واگذاري , بعد از كسر ماليات حق واگذاري , نسبت به پرداخت حق واگذاري براساس راي صادره اقدام مي نمايد و ماليات مزبور را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي نمايد .


-
نرخ ماليات بردرآمد حقوق چقدر است ؟

درمورد كاركنان دولت پس از كسر معافيت هاي مكرر در قانون 10 درصد مي باشد ساير حقوق بگيران پس از كسر معافيتهاي مقرر تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال 10 درصد و مازاد بر نرخ ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود .


- زبان حاصل از تسعير نرخ ارز آيا هزينه قابل قبول مي باشد؟

اگر براساس اصول متداول حسابداري و اتخاذ تصميم يكنواخت طي سالهاي مختلق از طرف مودي مي باشد مورد قبول است .


- آيا جانبازان انقلاب از ماليات بر حقوق معافند؟


بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حقوق جانبازان از ماليات بر حقوق معاف است .
- آيا مي توان از راي هيئت حل اختلاف مالياتي به شوراي عالي مالياتي شكايت كرد ؟
بله , در اينصورت بايد شخص شاكي به ميزان مبلغ مورد راي در مورد ماليات وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي يا ضامن معتبر معرفي كند .


- اگر راي هيئت حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض شود وظيفه حوزه مالياتي چيست ؟

پرونده در اين صورت بايد مجدداً در هيئت حل اختلاف مالياتي ديگري رسيدگي شود .


- ماليات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟

از هر نقل و انتقال سهام يا سهم الشركه ماليات مقطوعي به مقدار 4% ارزش اسمي وصول مي شود.
- هزينه نرم افزاري تا چند سال قابل استهلاك است ؟
اين هزينه ها حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك است .


- سود سپرده بانكي مشمول ماليات مي شود؟

خير


- هزينه مربوط به تعميردارايي ثابت جزء هزينه هاي قابل قبول است ؟

خير , هزينه تعمير دارايي ثابت بايد به حساب قيمت شده دارايي منظور شود.


- ضريب ماليات مشاغل را چه كسي تعيين مي كند؟

اين ضريب را كميسيوني متشكل از نمايندگان سازمان امورمالياتي و بانك مركزي و نماينده شوراي مركزي اصناف در سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كنند .


- مهلت مرور زمان مالياتي در مورد آندسته از مودياني كه در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟

اين مهلت در قانون جديد مالياتها مصوبه 27/11/80 , پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد .


- جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در مورد اشخاص حقوقي چه مبلغي است ؟

اين جريمه معادل 40 درصد ماليات متعلق خواهد بود .


- آيا اگر ماليات سال هاي بعد را بطور علي الحساب در حال حاضر بپردازيم تسهيلاتي در پي خواهد داشت ؟

علي الحساب پرداختن قبل از سررسيد مقرر موجب تعلق جايزه اي معادل 1% مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه خواهد بود .


- آيا عدم درج كد اقتصادي در فاكتورهاي فروش موجب اشكال خواهد شد ؟

خير , از تاريخ صدور بخشنامه 7/10/81 كداقتصادي ديگر اعتباري ندارد.


-
جريمه عدم تسليم به موقع ليست حقوق در هر ماه چه قدر مي باشد ؟

جريمه عدم تسليم ليست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختي خواهد بود .


- جريمه مدير تصفيه در صورت عدم تسليم اظهارنامه ماده 114 چه ميزان است ؟

جريمه عدم تسليم به موقع اظهارنامه ماده 114 در موعد مقرر به اداره امور مالياتي مربوطه , جريمه اي معادل 2% و 1% سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال خواهد داشت .
 
- اگر شركتي اظهارنامه مالياتي تسليم نكند مي تواند از معافيتهاي قانوني استفاده كند ؟

خير نمي تواند از معافيتهاي قانون در سالي كه اظهارنامه نداده است , استفاده كند .


- آيا عدم ثبت يك سند از روي سهو در دفاتر مالي باعث رد دفتر مي شود ؟

طبق بند 2 ماده 20 آيين نامه نگهداري دفاتر عدم ثبت يك يا چند معافيت مالي در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .


- آيا 5% ماليات تكليفي كه در هر پرداخت كسر مي شود ماليات قطعي مودي است ؟

خير , طبق ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم 5% به عنوان علي الحساب ماليات مودي كسر مي شود.


- آيا دفاتر روزنامه و كل بايد با خودنويس تحرير گردد ؟

طبق ماده 7 آيين نامه تنظيم دفاتر , دفاتر روزنامه و كل با خودكار يا خودنويس بطور خوانا بايد نوشته شود .


- اگر شخصي خريدهايي از شركتي داشته باشد ولي مثلاً‌ سال بعد به دلايلي خريدهاي خود را متوقف كند وضعيت مالياتي او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟

هر فرد براساس درآمدي كه در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزينه هاي مربوط به آن , براساس ضرايب مالياتي دفترچه ضرايب , درآمد مشمول مالياتش تعيين مي شود و اشخاص حقيقي هم اگر دفتر مشاغل و هزينه داشته باشند و تمام فاكتورهاي خريد و فروش آنها نيز ضميمه آن دفتر باشد. حوزه مالياتي با بررسي دفتر مزبور و صحت و سقم مدارك مزبور تعيين ماليات و درآمد مشمول را انجام مي دهد . اگر در سالي درآمد شخصي كمتر شده باشد بالطبع ماليات او نيز كمتر مي شود.


- نرخ ماليات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟


نرخ ماليات بر نقل و انتقال آپارتمانها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتي آپارتمان و خانه مي باشد . مثلاً آپارتماني كه ارزش معاملاتي آن 000/000/3 ريال باشد ماليات انتقال آن 000/150 ريال مي باشد لازم به يادآوري است ارزش معاملاتي ربطي به ارزش روز ملك ندارد و جداگانه تعيين ميشود.


- بدهكاران ماليات با چه ميزان بدهي ممنوع الخروج مي شوند؟

در صورتي كه بدهي آنان از 000/000/10 ريال بيشتر ممنوع الخروج مي شوند.


- در صورتي كه مامور مالياتي , مالياتي مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتي براي او در نظر گرفته شده است ؟


در صورت احراز چنين تخلفي مامور فوق به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي شود.


- اگر مامور مالياتي بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و يا غيرقابل وصول شدن ماليات گردد به چه مجازاتي محكوم مي شود؟

در صورت تقصير به موجب راي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار, و ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي عليه او در دادگستري اقامه دعوا مي شود و در صورت وجود مسئوليت متهم به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت .


- اگر مامور مالياتي يا نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مالياتي او را تعيين كنند چه مجازاتي دارند ؟

در صورت احراز تخلف علاوه بر جبران خساوت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات اداري محكوم خواهد شد .


- اگر مودي مالياتي پس از ابلاغ برگ اجرايي در مورد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند و يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد چه مي شود؟‌

در اين صورت به اندازه بدهي مالياتي اعم از اصل ماليات و جرائم متعلق به علاوه 10 درصد بدهي از اموال منقول و يا غيرمنقول و مطالبات مودي توقيف خواهد شد و اجرائيات اداره امور مالياتي اين كار را انجام مي دهد .

 

این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.