قضات و وكلاي دادگستري داراي لباس متحدالشكل مي‌شوند
دو شنبه 26 دسامبر 2005
در تارنما منبع: ایسنا

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فصل پنجم اين آيين نامه به لباس قضات و فصل ششم آن به لباس وكلاي رسمي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اختصاص يافته است.

ماده 20 كه اولين ماده از فصل پنجم اين قانون به شمار مي‌رود، تصريح مي‌دارد كه تمامي قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه در تمام سطوح مكلفند، هنگام تصدي امر قضا در محكمه و در حين انجام وظيفه لباس مخصوص را مطابق مواد آتي بپوشند.

براي قضات دادسرا رداي آبي رنگ، دادگاه‌هاي بدوي مشكي، دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان رداي سورمه‌اي و قضات ديوان عالي كشور رداي طوسي در نظر گرفته است.

به گزارش نشريه داخلي قوه‌ي قضاييه، رداي وكلا نيز آبي رنگ همراه با آرم كانون وكلا در نظر گرفته شده است. در اين آيين‌نامه كه هنوز مراحل نهاي شدن را مي‌گذراند، البته اشاره‌اي به پوشش روحاني و قضات زن نشده است و به نظر مي‌رسد با سكوت متن نسبت به اين 2 گروه يا بايد گفت، رداي مزبور به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه براي اين 2 قشر از قضات قابل استفاده باشد يا آن‌كه براي آنان اجباري در استفاده از رداي قضات مطرح نشود.

چند هفته پيش چند طرح به اين منظور كه مشتمل بر يك رداي نيم تنه بدون آستين كه روي شانه‌ها را مي‌پوشاند در جلسه مسوولان عالي قضاي مطرح و قرار شد با طرح ديگري كه قبلا تهيه شده بود، تلفيق شود و سپس جهت بررسي به نظر اعضا برسد.