محبوبترین مقالات

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 100%

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 58%

در وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ در ارث و موجبات و تحقق و شرايط و موانع ارث - حجب و فرض و سهم الارث مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
میزان خواننده داشتن: 33%

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي
میزان خواننده داشتن: 29%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 21%

قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
میزان خواننده داشتن: 19%

خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
میزان خواننده داشتن: 15%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
میزان خواننده داشتن: 13%

مقالات حقوقی ایرانی آنلاین
میزان خواننده داشتن: 13%

در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
میزان خواننده داشتن: 13%

حقوق تجارت قسمت اول
میزان خواننده داشتن: 12%

فرم های قضائی
نمونه دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی، تجاری و خانوادگی

میزان خواننده داشتن: 11%

سایت هاى حقوق بين‌الملل عمومی
میزان خواننده داشتن: 11%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 46 تا ماده 96
میزان خواننده داشتن: 11%

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
میزان خواننده داشتن: 10%

حقوق تجارت قسمت سوم
میزان خواننده داشتن: 8%

کتابهای حقوقی ایرانی آنلاین
میزان خواننده داشتن: 8%

دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
میزان خواننده داشتن: 7%

در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳ سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
میزان خواننده داشتن: 7%

مقررات قانونی در خصوص عدم دخالت نظامیان در سیاست، احزاب و انتخابات
میزان خواننده داشتن: 7%