محبوبترین مقالات

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 100%

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 32%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 20%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
میزان خواننده داشتن: 9%

فرم های قضائی
نمونه دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی، تجاری و خانوادگی

میزان خواننده داشتن: 9%

همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
میزان خواننده داشتن: 7%

قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
میزان خواننده داشتن: 7%

دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
میزان خواننده داشتن: 7%

قانون مجازات اسلامی (تعزيرات)
میزان خواننده داشتن: 6%

حقوق مالیاتی روشهای ارزیابی اموال قسمت دوم
میزان خواننده داشتن: 6%

حقوق به زبان ساده
میزان خواننده داشتن: 6%

سایت های حقوق افغانستان
میزان خواننده داشتن: 5%

قانون مجازات اسلامی ماده 49 تا ماده 165
میزان خواننده داشتن: 5%

حقوق مدنی قسمت سوم
میزان خواننده داشتن: 5%

حقوق تجارت قسمت چهارم
میزان خواننده داشتن: 5%

سوابق آموزش حقوق در ايران
میزان خواننده داشتن: 5%

سایت های جستجوی حقوقی
میزان خواننده داشتن: 5%

خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
میزان خواننده داشتن: 5%

جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
میزان خواننده داشتن: 5%

در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
میزان خواننده داشتن: 4%