محبوبترین مقالات

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 100%

قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
میزان خواننده داشتن: 31%

قانون مجازات اسلامی (تعزيرات)
میزان خواننده داشتن: 31%

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 28%

در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
میزان خواننده داشتن: 28%

فرم های قضائی
نمونه دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی، تجاری و خانوادگی

میزان خواننده داشتن: 15%

حقوق مدنی قسمت سوم
میزان خواننده داشتن: 12%

قانون مجازات اسلامی ماده 38 تا 49
میزان خواننده داشتن: 12%

آئین نامه جدید راهنمائی و رانندگی (بخش دوم)
میزان خواننده داشتن: 10%

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق
میزان خواننده داشتن: 10%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 10%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
میزان خواننده داشتن: 9%

حقوق تجارت قسمت اول
میزان خواننده داشتن: 8%

قانون مجازات اسلامی ماده 12 تا ماده 38
میزان خواننده داشتن: 7%

سوالات حقوق تجارت
میزان خواننده داشتن: 7%

آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴
میزان خواننده داشتن: 7%

در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
میزان خواننده داشتن: 6%

متن كامل قانون اساسي عراق
میزان خواننده داشتن: 6%

آئين نامه جدید راهنمائي و رانندگي (بخش اول)
میزان خواننده داشتن: 6%

اساسنامه خانه احزاب ایران و خانه احزاب استانها
میزان خواننده داشتن: 6%