سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق دیگرحقوق قضاوت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 26 دسامبر 2005
قضات و وكلاي دادگستري داراي لباس متحدالشكل مي‌شوند
براي قضات دادسرا رداي آبي رنگ، دادگاه‌هاي بدوي مشكي، دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان رداي سورمه‌اي و قضات ديوان عالي كشور رداي طوسي در نظر گرفته است.

lire la suite de l'article
سه شنبه 22 نوامبر 2005
برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۳
اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوه قضائيه در يكم اسفندماه ۱۳۸۲ و با بهره‌گيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات توسعه قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشته‌هاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحب‌نظران نظام قضايي و دانشگاهها جمع‌بندي شده است.

lire la suite de l'article