سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق دیگر
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


حقوق دیگر
در این بخش، سایر رشته های حقوقی که در چارچوب رشته های چهارگانه حقوقی نمی گنجند، آورده می شوند. این شیوه تقسیم بندی، البته در آینده ای نزدیک دستخوش دگرگونی های بنیادین خواهد بود.