سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق خصوصیحقوق مدنیقانون مدنی تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵ در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵
كتاب دهم - در حجر و قيمومت ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به زير نويس باب سوم در آغاز ماده ۱۱۸۰ و در مورد قيموميت به مواد ۵۵ به بعد ق . ا . ح . مراجعه شود . فصل اول - در كليات ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذيل محجور ( ۱ ) و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : ( ۲ )
۱ صغار .
۲ اشخاص غير رشيد .
۳ مجانين (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲ در كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷ در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر ماده ۱۱۰۲ - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۳۸۳۸/۷ - ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : از مجموع مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۲ ق . م . چيزي كه دال بر آن باشد (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
خواستگاري - قابليت صحي - موانع و شرايط ، وكالت در نكاح - نكاح منقطع مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۷۷ مهريه مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱
كتاب هفتم - در نكاح و طلاق ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۷/۳۶۶۹ - ۱۳۷۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : ( ( حكم قطعي به طلاق مدت ندارد ولي گواهي قطعي شده عدم سازش داراي سه ماه مهلت است ) ) . باب اول - درنكاح ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي كه رابطه زوجيت ( ازدواج دوم ) با اقرار طرفين (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
مقررات مختلف و اشخاص - تابعيت مواد ۹۵۰ تا ۹۹۱ در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳
كتاب سوم - در مقررات مختلفه ماده ۹۵۰ - مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعا زياد وشايع باشد مانند حبوبات ونحو آن و قيمي مقابل آن است ، مع ذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد . ماده ۹۵۱ - تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ در ارث و موجبات و تحقق و شرايط و موانع ارث - حجب و فرض و سهم الارث مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
قسمت چهارم - در وصايا و ارث باب اول - در وصايا ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به پاورقي ماده ۵۵ مراجعه شود . فصل اول - در كليات ماده ۸۲۵ - وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۲۷۶ ) الي ( ۲۹۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و آيين نامه راجع به مواد ( ۲۷۹ و ۲۸۸ ) قانون امور (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
وكالت - ضمان عقدي مواد ۶۵۶ تا ۷۲۳ حواله - كفالت - صلح - رهن و اخذ به شفعه مواد ۷۲۴ تا ۸۲۴
فصل سيزدهم - در وكالت مبحث اول - در كليات ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر رابراي انجام امري نايب خود مي نمايد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - درخصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلددوم ) از انتشارات اداره (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
مزارعه و مساقات - مضاربه و جعاله مواد ۵۱۸ تا ۵۷۰ شركت - وديعه - عاريه - قرض و گروبندي مواد ۵۷۱ تا ۶۵۵
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - درخصوص اين موضوع به قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي مندرج در مجموعه پولي و بانكي از انتشارات اين معاونت و دستورالعملهاي اجرايي عقود اسلامي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲شوراي پول و اعتبار مراجعه شود . مبحث اول - در (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
مبحث پنجم - در خيارات و احكام راجعه به آن ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - راي وحدت رويه ۲۳ - ۲۶/۷/۱۳۴۴ : ( ( . . . در موضوع اختلاف رويه حاصل ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده ( ۳۴ ) (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
باب سوم - در عقود معينه مختلفه فصل اول - در بيع مبحث اول - در احكام بيع ماده ۳۳۸ - بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به زيرنويس ماده ۲۲۲ مراجعه شود . ماده ۳۳۹ - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود . ممكن است بيع به (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳ سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
فصل سوم - در اثر معاملات مبحث اول - در قواعد عمومي ماده ۲۱۹ - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين و قائم مقام آنها ( ۱ ) لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود . زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۴۹۸ و ۸۶۲ ) به بعد ق . م . مراجعه شود . ماده ۲۲۰ - عقود (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲ عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
كتاب دوم - در اسباب تملك ماده ۱۴۰ - تملك حاصل مي شود : ۱ ) به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه . ( ۱ ) ۲ ) بوسيله عقود و تعهدات . ۳ ) بوسيله اخذ به شفعه . ۴ ) به ارث . زيرنويس : ۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسي و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحيه آن مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آيين نامه (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حريم املاك ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
مبحث دوم - در وقف ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - الف : در مبحث وقف به قانون ( تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي ) و قانون ( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي ) و نيز مجموعه اوقاف از انتشارات اين معاونت (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
جلد اول - در اموال كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي باب اول - در بيان انواع اموال ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه - ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اعضاء بدن مال نبوده و قابل فروش نمي باشد ، ولي شخص مي تواندآن را در حيات يا ممات به ديگري اهدا كند و در عوض مالي دريافت نمايد . ماده ۱۱ (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ ) قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده ۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
پيش گفتارها
پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال فراواني كه از مجموعه قانون مدني پ ( چاپ سوم ، ويرايش دوم ) به عمل آمد ، برآن شديم تا ويرايش سوم اين مجموعه با اعمال آخرين اصلاحات قانون مدني به همراه آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل (...)

lire la suite de l'article