سایت حقوق
پذيرش سايتآیین دادرسى و داوریآیین دادرسی کیفریقوانین آیین دادرسی کیفری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
پنج شنبه 5 مه 2005
بخش نامه رئیس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق متهمین و جامعه
يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي مي‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطان دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي‌نمايد. 1- به موجب قسمت دوم بند (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 10 فوريه 2005
قانون هيات منصفه
ماده 1 – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه صورت مي گيرد. هيات منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي گردد. ماده 2 – اعضاء هيات منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ، اساتيد دانشگاه ، (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 10 فوريه 2005
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق
شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود . مبحث اول شرايط (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 8 فوريه 2005
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
كتاب دوم - درامور كيفري كليات ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است. ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل (...)

lire la suite de l'article