سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق بشرقوانین حقوق بشر
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
يكشنبه 26 ژوئن 2005
منشور کورش کبیر (اولین اعلامیه حقوق بشر)
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم : كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و (...)

lire la suite de l'article
يكشنبه 22 مه 2005
اعلاميه جهانى حقوق زبانى
مقدمه:موسسات و تشكيلات غيردولتى٬ امضاء كنندگان "بيانيه جهانى حقوق زبانى" حاضر٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛- با در نظر گرفتن "اعلاميه جهانى حقوق بشر" مورخ ١٩٤٨ ٬ كه در مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابرى حقوق پايه اى بشر٬ كرامت و ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد (...)

lire la suite de l'article
شنبه 21 مه 2005
اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌
از 23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسيه‌اي‌ به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ طي‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و تنظيم‌ برنامه‌اي‌ براي‌ آينده‌ برگزار شد. اين‌ همايش‌ به‌ بررسي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 1 مارس 2005
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بخشنامه حقوق شهروندی
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
ترجمه: ن. نوریزاده قدرت اجرايي مقاوله نامه، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380) دولتهاي عضو اين مقاوله نامه: براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي است و ياد آوري و درخواست براي (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندانقطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصولاين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
حسن شريعتمداری بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانیمصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ - با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
ترجمه: ن. نوريزاده (سام.آ)کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحدقدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987 کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق) - با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديمصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969دولتهاي عضو اين ميثاق:- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
ترجمه: سهيلا وحدتی soheilavahdati@yahoo.comاعلاميه حذف خشونت عليه زنانقطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،* با توجه به (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنانمصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحددولتهاي عضو پروتکل حاضر:با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)
ترجمه: ن. نوریزادهمقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودکدرمورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 25 مي 2000 قطعنامه شماره 263/54/قدرت اجرائي مقاوله نامه 18 ژانويه 2002دولتهاي عضو اين مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون حقوق کودک
ترجمه: دکتر الف. آبشار کنوانسيون حقوق کودکقدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 ديباچه بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
ترجمه: ن. نوريزاده کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنانمصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحدقدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
—> دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنیبه منظور الغای مجازات مرگمصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی ترجمه: ن. نوریزاده کشورهای عضو این پروتکلبا اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
—> پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 ترجمه: ن. نوریزاده کشورهای عضو این پروتکلبا توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحدمصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)ديباچه:دولتهاي عضو اين ميثاق:با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي
ترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948دولتهاي طرف کنوانسيون:- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 8 فوريه 2005
اعلاميه ي جهاني حقوق بشر
منبع: سایت سازمان ملل
از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور (...)

lire la suite de l'article