سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق کار و تامین اجتماعیقوانین مربوط به حقوق کار
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه 98 حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، سی و دومین اجلاس خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو برگزار کرد، پس از بحث در باره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دست جمعی به عنوان چهارمین موضوع دستور کار (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه 87 آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی
ژوئن 1948کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنابه دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز 17 ژوئن 1948 سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 10 فوريه 2005
آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي
آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف مقرر در قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 14/12/80 : ماده 1- موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي مي توانند با (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 10 فوريه 2005
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
تعاريف -ماد‌ه 1 1- بيمه ‌شد‌ه ‌اصلي :‌ فرد‌ي است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بيمه ‌خد‌مات ‌د‌رماني‌ موضوع ‌اين ‌قانون ‌بود‌ه ‌و پس ‌از پرد‌اخت ‌حق‌السهم) ‌توسط فرد ‌يا مراجع مشمول ‌د‌ر قانون (‌مشمول ‌استفاد‌ه ‌از مزاياي خد‌مات ‌د‌رماني ‌قرار مي‌گيرد .‌2- (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 8 فوريه 2005
قانون كار
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر (...)

lire la suite de l'article