سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق کار و تامین اجتماعیقوانین مربوط به حقوق کار
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي
پنج شنبه 10 فوريه 2005
آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران
 
شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف مقرر در قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 14/12/80 :
 
ماده 1-
موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي مي توانند با موافقت بيمه مرکزي ايران و در چهارچوب ضوابط اين آيين نامه اقدام به تاسيس دفتر ارتباطي در جمهوري اسلامي ايران نمايند. دفاتر ارتباطي موظفند علاوه بر ضوابط اين آيين نامه، از قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين به عنوان شخص حقوقي از مقررات حاکم بر صنعت بيمه کشور ايران پيروي نمايند. 
 
ماده 2-
دفاتر ارتباطي مي توانند به عنوان رابط بين موسسه متبوع خود و موسسات بيمه ايراني در زمينه پيگيري امور بيمه اتکايي، ارائه خدمات کارشناسي و انتقال دانش فني بيمه اي فعاليت نمايند اما مجاز به عرضه بيمه و انجام عملياتي که در حيطه وظايف موسسات بيمه داخلي قرار دارد نيستند. 
 
ماده 3-
بيمه مرکزي ايران بر اساس وظايف قانوني خود بر فعاليت دفاتر ارتباطي نظارت خواهد کرد.
 
ماده 4-
موسسات بيمه خارجي مي توانند دفتر ارتباطي خود در ايران را با اطلاع بيمه مرکزي و رعايت قوانين موجود به طور موقت تعطيل و يا آنرا منحل نمايند.
 
ماده 5-
در صورتي که دفتر ارتباطي به تشخيص بيمه مرکزي ايران از مقررات مربوط تخلف نمايند، بيمه مرکزي ايران مي تواند حسب مورد تذکر يا اخطار دهد يا با موافقت رئيس کل بيمه مرکزي ايران از فعاليت آن جلوگيري کند.
 
ماده 6-
نحوه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مزبور در چهارچوب اين آيين نامه از سوي بيمه مرکزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد، اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.