سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق اساسیقوانین مربوط به حقوق اساسی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


اساسنامه خانه احزاب ایران و خانه احزاب استانها
دو شنبه 16 مه 2005
 
اساسنامه خانه احزاب ايران
 
 
فصل اول : كليات
 
 
ماده 1: به منظور ايجاد فضاي سياسي در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي خانه احزاب ايران تشكيل مي گردد .
 
ماده 2: (خانه احزاب ) نهادي است مدني , غيردولتي , داراي شخصيت حقوقي مستقل , متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار است كه درخواست خود را جهت عضويت كتبا اعلام نموده باشند .
 
ماده3: (خانه احزاب ) از زمان تاسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .
 
ماده 4: مركز اصلي (خانه احزاب ) در تهران مي باشد .
 
ماده 5: ( خانه احزاب ) تابعيت جمهوري اسلامي ايران راداشته و حوزه جغرافيايي آن نيز كشور جمهوري اسلامي ايران مي باشد .
 
 
فصل دوم :
 
اهداف و وظايف :
ماده 6 : ( خانه احزاب ) براي تحقق اهداف زير تاسيس مي گردد :
1- تلاش در جهت ايجاد فضاي سالم سياسي و تعميق بينش سياسي .
2- ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي در جامعه در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
3- اهتمام جهت تامين امنيت فعاليت سياسي و نهادينه كردن آن در كشور .
4- تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي .
5- اهتمام جهت تقويت بنيه مالي احزاب و گروههاي سياسي در چهارچوب قوانين و مقررات .
6- دفاع از حقوق قانوني احزاب و گروههاي سياسي .
7- حمايت هاي علمي , آموزشي و اطلاع رساني از احزاب و گروههاي سياسي
8- تلاش در جهت حاكميت ضوابط قانونمند بررقابت هاي سياسي و پذيرش داوري بين احزاب و گروههاي سياسي .
9- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههاي سياسي با مجامع بين المللي و احزاب ديگر كشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب قوانين و مقررات .
 
 
 
ماده 7: (خانه احزاب ) وظايف زير را برعهده دارد :
1- ايجاد مراكزي جهت انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي مورد نياز احزاب و گروههاي سياسي .
2- برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت رشد و ارتقاء دانش احزاب و گروههاي سياسي .
3- برپايي جلسات , همايش ها , جشنواره ها و نمايشگاههاي مرتبط با فعاليت احزاب و گروههاي سياسي .
4- ايجاد مراكز اطلاع رساني مورد لزوم
5- تهيه برنامه ها و راهكارهاي اجرايي مناسب جهت ايجاد فضاي سالم سياسي در كشور .
6- برپايي نشست هاي مشترك بين احزاب و گروههاي سياسي به منظور تفاهم و همكاري بيشتر و كسب تجارب متقابل .
7- برنامه ريزي جهت تامين امنيت فعاليت هاي سياسي از طريق حمايت هاي قانوني و اتخاذ تدابير مناسب و تبيين راهكارهاي اجرايي و اصلاح و تدوين قوانين مورد نياز .
8- اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه درباره طرح ها , لوايح , تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با امور سياسي به مراجع ذيصلاح .
9- نظارت بر انجام انتخابات از طريق معرفي نماينده يا نمايندگان به مراجع ذيصلاح.
10-بررسي راههاي تقويت بنيه مالي احزاب و گروههاي سياسي و ارائه خدمات مشاوره اي و حمايتي به آنها .
11-توزيع يارانه هاي مصوب و كمك هاي اشخاص (حقيقي و حقوقي ) اعم از دولتي و غير دولتي كه به صورت هديه , هبه , صلح , در اختيار خانه احزاب قرار مي گيرد بين احزاب و گروههاي سياسي بر اساس آيين نامه مصوب شوراي مركزي .
12-انجام داوري بين احزاب و گروههاي سياسي عنداللزوم و پذيرش حكميت در صورت تقاضاي آنها .
13-جلوگيري از تضييع حقوق قانوني احزاب و گروههاي سياسي و حمايت هاي قانوني از آنها .
14-تهيه و تدوين آيين نامه مورد نياز , تنظيم نحوه ارتباط احزاب و گروههاي سياسي و مجامع با مجامع بين المللي و احزاب ساير كشورها در چارچوب قوانين و مقررات .
15-برنامه ريزي جهت تحقق اهداف مقرر شده در ماده 6 اين اساسنامه .
 
 
فصل سوم : اركان
 
ماده 8 : اركان ( خانه احزاب ) به شرح زير است ,
1- مجمع عمومي
2- شوراي مركزي
3- هيات رئيسه
4- بازرسان
5- كميته ها
 
ماده 9 : مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در خانه احزاب بوده و متشكل از دبيران كل و نمايندگان تام الاختيار از كادر رهبري احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار خواهد بود كه به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد .
 
 
ماده 10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل خواهد شد . جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مييابد . چنانچه در اولين جلسه حدنصاب لازم كسب نگردد جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعدادي رسميت خواهد يافت . تصميمات مجمع عمومي با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره : مجمع عمومي عادي در صورت ضرورت بنا به تشخيص دوسوم اعضاء شوراي مركزي مي تواند با همان شرايط و وظايف در فاصله بين دو مجمع عمومي عادي تشكيل گردد .
 
ماده 11: وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1- انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان
2- استماع گزارش شوراي مركزي و بازرسان و رسيدگي به آنها .
3- تعيين خط مشي كلي (خانه احزاب ايران ) .
4- بررسي و تصويب پيشنهادات شوراي مركزي .
5- تعيين ميزان عضويت سالانه و تصويب ترازنامه بودجه .
6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوت نامه ها .
 
تبصره : تصويب اساسنامه خانه احزاب ايران برعهده اولين مجمع عمومي عادي خواهد بود .
ماده 12: مجمع عمومي فوق العاده براي انجام وظايف مقرر در ماده 13 مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
 
1- با درخواست شوراي مركزي
2- با درخواست يك سوم از اعضاي (خانه احزاب ايران ).
3- با درخواست حداقل دونفر از بازرسان .
 
تبصره 1:دعوت از اعضا جهت شركت در مجامع عمومي كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد .
 
تبصره 2: جلسات مجمع عمومي فوق العاده براي بار اول با حضور دوسوم اعضا و براي بار دوم با حضور نصف به علاوه يك و براي بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي يابد , فاصله بين دعوت بار اول و باردوم و سوم هريك , يك ماه خواهد بود مگر اينكه بحث انحلال خانه احزاب مطرح باشد كه در اين صورت فاصله دعوت بين نوبت دوم و سوم سه ماه خواهد بود .
 
ماده 13: وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است :
1- تصويب تغييرات مورد لزوم در اساسنامه .
2- تكميل اعضاي شوراي مركزي .
3- انحلال (خانه احزاب ).
4- انجام ساير وظايفي كه در اختيار مجمع عمومي عادي نمي باشد .
 
تبصره 1: كليه مصوبات مجامع عادي و فوق العاده جهت اطلاع وزارت كشور ارسال مي گردد .
 
ماده 14: مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .
تبصره1 : اعضاي هيات رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد .
تبصره2 : تاقبل از انتخابات هيات رئيسه , اداره جلسه مجامع به عهده شوراي مركز ي است .
 
ماده 15: شوراي مركزي :
شوراي مركز ي خانه احزاب مركب از 15 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل است كه براي مدت دوسال توسط مجمع عمومي انتخاب خواهند شد , انتخاب مجدد اعضاي شوراي مركز ي براي دوره هاي بعد بلامانع است .
 
تبصره 1: نحوه اداره جلسات و تصميم گيري هاي شوراي مركزي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دو سوم اعضاي حاضر در جلسه رسمي شوراي مركزي تصويب مي گردد .
تبصره 2: شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات الزامي است و غيبت هريك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي , در سه جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود , تشخيص موجه بودن عذر بر عهده شوراي مركزي خواهد بود , هيات رئيسه موظف است ميزان تاخير يا غيبت نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي عضو شورا را كتبا به حزب يا گروه سياسي مربوطه منعكس نمايد
تبصره 3: هيات منتخب اعضا و گروههاي سياسي تا قبل از برگزاري انتخابات اولين شوراي مركزي , وظايف اين شورا را عهده دار خواهد بود .
 
ماده 16: اعضاي شوراي مركزي حداقل يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود هيات رئيسه اي مركب از رئيس , دونايب رئيس , يك منشي و يك خزانه دار انتخاب خواهند نمود , حدود وظايف و اختيارات هريك از آنها را آيين نامه داخلي مشخص مي نمايد .
 
ماده 17: هيات رئيسه خانه احزاب وظايف زير را بر عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي مركزي .
2- نظارت بر حسن انجام امور اجرايي كميته ها و واحدهاي تابعه .
3- پيشنهاد عزل و نصب (دبير اجرايي )مسئولان كميته ها و مراكز واحدهاي تابعه به شوراي مركزي و صدور احكام آنها پس از تصويب در شوراي مركزي .
4- تشكيل , تنظيم دستور جلسات و اداره شوراي مركزي .
5- تهيه برنامه هاي اجرايي شوراي مركزي .
6- تهيه دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز .
7- انجام كليه مكاتبات اداري .
 
تبصره 1: مكاتبات فوق با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نواب رئيس (به ترتيب اول و دوم ) و با مهر خانه احزاب صورت مي گيرد .
 
ماده 18 : در صورت استعفاء, فوت يا سلب شرايط عضويت هريك از اعضاء شورا ي مركزي , عضو علي البدل به ترتيب آراء ماخوذه براي مدت باقي مانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد .
 
ماده 19 : شوراي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه قبل از پايان تصدي دوره خود , با اطلاع وزارت كشور انتخابات شوراي مركزي جديد را برگزار و نتيجه را تا دو ماه قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد .
 
تبصره 1: در صورتي كه بنا بر عللي انتخابات شوراي مركزي به تاخير بيفتد , شوراي مركزي قبلي به كار خود ادامه خواهد داد . اين مدت نبايد بيش از يك ماه به طول بيانجامد .
 
ماده 20 : وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است :
1- تهيه و تدوين سياست ها و خط مشي كلي ( خانه احزاب ).
2- برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي سياست ها و برنامه هاي مصوب ( خانه احزاب )
3- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه وگزارش حساب عملكرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومي .
4- تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي خانه احزاب و افتتاح حساب در بانك هاي جمهوري اسلامي ايران .
5- برگزاري مجامع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه .
6- انجام معاملات , اخذ اعتبار و قبول هدايا , كمكهاي نقدي و غير نقدي و ساير موارد مندرج در اين اساسنامه .
7- اقامه دعوي و پاسخ به دعاوي له يا عليه (خانه احزاب ) در كليه مراجع قانوني و نيز انتخاب و عزل وكيل عنداللزوم .
8- انتخاب و معرفي نمايندگان (خانه احزاب ) مورد نياز به مراجع رسمي كشور و مجامع خارجي .
9- برنامه ريزي جهت تحقق اهداف و وظايف مقرر در موارد 6و7 اساسنامه .
10-تصويب و اصلاح ساختار و نمودار سازماني خانه احزاب و شرح وظايف و اختيارات كميته ها و دبير اجرايي .
11-تصويب , نصب و عزل دبير اجرايي و مسئولان كميته ها و مراكز و واحدهاي تابعه .
12-انجام ساير وظايفي كه در اساسنامه مقرر شده است و يا مجمع عمومي برعهده شوراي مركزي خواهد گذاشت .
 
تبصره : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خانه احزاب در چهارچوب مصوبات شوراي مركزي با امضاي خزانه دار, رئيس و در غياب رئيس , امضاي نواب رئيس (به ترتيب اول و دوم ) معتبر مي باشد .
 
ماده 21: كميته هاي (خانه احزاب ) عبارتند از :
1- كميته اطلاع رساني
2- كميته حقوق قضايي
3- كميته مطالعات و تحقيقات
4- كميته داوري
5- كميته پشتيباني و مالي
6- كميته روابط بين الملل
7- كميته نظارت بر انتخابات
 
تبصره 1: مسئوليت هريك از كميته ها با يكي از اعضاي شوراي مركزي خواهد بود مگر در مواردي كه شوراي مركزي صلاح بداند اين مسئوليت بر عهده يكي از اعضاي (خانه احزاب ) واگذار نمايد .
تبصره 2: حدود وظايف و اختيارات هريك از كميته ها توسط شوراي مركزي تهيه و ابلاغ مي گردد .
ماده 22: بازرسان :
1- (خانه احزاب ) داراي سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال از ميان اعضاء براي نظارت بركليه امور (خانه احزاب ) انتخاب مي شوند . در صورت فوت و استعفا هريك از بازرسان اصلي , بازرسان علي البدل به ترتيب آراء ماخوذه به جاي آنها انجام وظيفه خواهند كرد . انتخاب مجدد هريك از بازرسان اصلي و علي البدل بلامانع است .
2- وظايف بازرسان به شرح زير است :
الف ) اظهار نظر نسبت به گزارشات عملكرد سالانه شوراي مركز ي و ارائه به مجمع عمومي همراه با پيشنهادات اصلاحي .
ب ) گزارش بازرسي هاي دوره اي (حداقل هر شش ماه يك بار ) به شوراي مركزي .
ج ) گزارش هرگونه تخلف اعضاي شوراي مركزي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
 
3- بازرسان مي توانند براي انجام وظايف خود به مدارك و اسناد مورد نياز در ( خانه احزاب ) مراجعه و كسب اطلاع نمايند ولي حق مداخله در امور اجرايي (خانه احزاب ) را ندارند .
 
فصل چهارم : شرايط و نحوه عضويت و انواع آن :
 
ماده 23 : اعضاي خانه احزاب متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار مي باشند كه اساسنامه خانه احزاب را پذيرفته اند .
 
ماده24 : هر حزب و گروه سياسي تنها يك نماينده در خانه احزاب معرفي خواهد نمود و از اين حيث احزاب و گروههاي سياسي امتياز ويژه اي نخواهند داشت .
 
ماده 25 : چنانچه عضوي از (خانه احزاب ) استعفا دهد , مراتب جهت معرفي نماينده جديد در مجمع عمومي به گروه ذيربط اعلام مي گردد . در هر حال تا زمان نماينده جديد , عضو مستعفي به وظايف خود ادامه خواهد داد .
 
ماده 26: خروج عضو از خانه احزاب در موارد زير امكان پذير است :
1- تقاضاي كتبي حزب يا گروه سياسي مربوطه
2- انحلال و ابطال پروانه فعاليت حزب و گروه سياسي
3- عدم پايبندي به اساسنامه (خانه احزاب ) با تصويب دوسوم اعضاي شوراي مركزي.
 
ماده 27 : كليه مدارك و اسناد رسمي (خانه احزاب ) در دفتر مركزي نگهداري مي شود .
 
ماده 28 : مصوبات و صورتجلسات شوراي مركزي در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ثبت به امضا خواهد رسيد .
 
ماده 29 : خانه احزاب داراي مهر و آرم مخصوصي خواهد بود كه شكل و متن آن به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد .
 
فصل پنجم : انحلال
 
ماده 30 : (خانه احزاب )با پيشنهاد شوراي مركزي يا يك و نيم اعضاي خانه احزاب و راي موافق حداقل نصف به علاوه يك كل اعضا خانه احزاب در مجمع فوق العاده امكان پذير است .
 
ماده 31 : در صورت انحلال , مجمع عمومي فوق العاده هيات تصفيه اي را مركب از 3 نفر از بين خود انتخاب خواهد نمود هيات مذكور پس از اداء ديون و وصول مطالبات نسبت به واگذاري اموال و املاك به يكي از مؤسساتي كه مجمع عمومي فوق العاده موضوع اين ماده مشخص مي نمايد اقدام مي كند . اين هيات موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت اطلاع كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارسال دارد .
 
فصل ششم : امور مالي
ماده 33: بودجه (خانه احزاب )از طريق يارانه هاي مصوب , جمع آوري هدايا , اعانات , قبول وصيت , وقف صلح , هبه و كسب درآمدهاي مشروع و نيز حق عضويت اعضاء تامين مي گردد .
 
ماده 34: سال مالي (خانه احزاب ) منطبق با سال هجري شمسي است كه منتهي به 29 اسفند هر سال مي گردد .
 
ماده 35: اسناد مالي و اعتباري (خانه احزاب )با امضاء رئيس و يا يكي از نواب رئيس (ه ترتيب اول و دوم ) و خزانه دار و مهرخانه احزاب معتبر خواهد بود .
 
ماده 36: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 36 ماده و 15 تبصره در اولين نشست اعضاي مجمع عمومي مؤسس در تاريخ 22/12/79 به تصويب رسيد و هرگونه تغيير در آن با رعايت مفاد اين اساسنامه امكان پذير است .
 
 
 
 
اساسنامه و آئين نامه تشكيل خانه احزاب استانها
 
 
 
بسمه تعالي
 
آئين نامه تشكيل , شرح وظايف و اختيارات و نحوه كار خانه احزاب استانها
 
ماده 1- خانه احزاب ايران ميتوانند بنا به درخواست استاندار استان يا مسئولين حداقل 5 تشكل سياسي , شعبه خانه احزاب در استان را تاسيس نمايد .
تبصره : شعبه خانه احزاب در استاني تاسيس مي گردد كه در آن استان حداقل 15 حزب و گروه سياسي محلي يا نماينده گروه هاي سياسي سراسري , دفترداشته باشند .
 
ماده 2- خانه احزاب استان توسط شوراي اجرائي مركب از 7 نفر اداره خواهد شد كه اعضاء آن از بين داوطلبين و با راي نسبي مجمع نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي استان براي مدت يكسال انتخاب ميگردند . انتخاب مجدد آنها براي سالهاي بعد بلااشكال است .
تبصره 1: هريك از احزاب و گروههاي سياسي , محلي و نمايندگي هاي احزاب و گروه هاي سياسي سراسري در استان بنا به درخواست خانه احزاب ايران يك نفر را از كادر رهبري به عنوان نماينده حزب و گروه سياسي مربوطه بمدت يكسال به خانه احزاب معرفي خواهند نمود .
تبصره 2: مجمع عمومي خانه احزاب استان بنا به دعوت هيئت رئيسه خانه احزاب ايران تشكيل و نسبت به انتخاب شوراي اجرائي خانه احزاب استان اقدام مينمايد .
تبصره 3: نماينده استاندار استان و نماينده شوراي مركزي خانه احزاب ايران در جلسه مجمع عمومي خانه احزاب استان حضور خواهند داشت و بر نحوه برگزاري انتخاب اعضاء شوراي اجرائي خانه احزاب نظارت خواهند داشت .
تبصره 4: اعتبار نامه منتخبين شوراي اجرائي خانه احزاب استان توسط شوراي مركزي خانه احزاب ايران و با امضاهاي مجاز مقرر شده در اساسنامه خانه احزاب ايران صادر و تحويل منتخبين خواهد شد .
 
ماده 3- شوراي اجرايي خانه احزاب استان در اولين جلسه خود پس از انتخاب شدن يك نفر را از بين خود به عنوان رئيس , يك نفر را بعنوان نايب رئيس , و يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند .
تبصره1: اداره جلسات , ابلاغ مصوبات , شركت در مجامع و جلساتي كه از خانه احزاب استان دعوت به عمل آمده , مكاتبه با مراجع و دستگاههاي مختلف بعهده رئيس و در غياب وي برعهده نايب رئيس خواهد بود .
تبصره 2: اداره امور مالي و نظارت بر حساب ها و دفاتر اسناد (هزينه و درآمد) بر عهده منشي خواهد بود .
تبصره3: ثبت و ضبط مذاكرات جلسات و تنظيم صورتحساب و حضور غياب اعضاء برعهده منشي خواهد بود .
تبصره 4: جلسات شوراي اجرائي خانه احزاب استان با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و تصميمات متخذه با راي اكثريت معتبر خواهد بود .
ماده 4- خانه احزاب استان در چهارچوب اساسنامه خانه احزاب ايران و سياستها و خط مشي هاي كلي ابلاغ شده از سوي شوراي مركزي وظايف زير را در سطح استان مربوطه برعهده دارد .
1- برنامه ريزي جهت ايجاد فضاي سالم سياسي در سطح استان مربوطه .
2- برنامه ريزي جهت گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت هاي گروهي در سطح استان مربوطه.
3- تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي استان .
4- برنامه ريزي جهت حاكميت ضوابط قانونمند بررقابتهاي سياسي در استان .
5- برپايي جلسات همايش ها و نمايشگاههاي مربوط با فعاليت احزاب و گروههاي سياسي استان .
6- برگزاري نشست هاي مشترك بين مسئولين احزاب و گروهها و فعالان سياسي استان مربوطه جهت تفاهم و همكاري بيشتر .
 
 
7- همكاري با كميته نظارت برانتخابات خانه احزاب ايران در انتخابات مختلف در استان مربوطه .
8- كمك به حل مشكلات پيش آمده براي احزاب و گروههاي سياسي استان و دفاع از حقوق قانوني آنها .
9- اجرا مصوبات شوراي مركزي خانه احزاب ايران و ارسال مصوبات خانه احزاب استان به شوراي مركزي خانه احزاب ايران .
10- كمك به خانه احزاب ايران در جهت نحقق اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آن .
تبصره 1- خانه احزاب استان نمي تواند فعاليتي را انجام دهد كه برخلاف سياستها و خط مشي هاي كلي خانه احزاب ايران باشد .
تبصره 2- موضع گيري خانه احزاب استان برله يا عليه جريان سياسي خاص ممنوع است .
 
ماده 5: خانه احزاب استان مي تواند حسب ضرورت كميته هايي را مشابه كميته هاي خانه احزاب ايران تشكيل دهد , نحوه تشكيل و شرح وظايف و اختيارات آنان را شوراي اجرائي خانه احزاب استان تدوين و به مرحله اجرا درخواهد آورد .
 
ماده6: خانه احزاب استان مي تواند يك حساب جاري در يكي از بانكهاي مركز استان داشته باشد , برداشت از حساب مذكور با امضاء ثابت خزانه دار و يكي از دو امضاء رئيس يا نايب رئيس و مهر خانه احزاب استان امكان پذير است .
تبصره 1: اعتبار مورد نياز خانه احزاب استان از محل حق عضويت , كمكهاي اشخاص خير و نيكوكار و كمكهاي استانداري و شوراي مركزي خانه احزاب ايران تامين مي گردد .
تبصره 2 : خزانه دار خانه احزاب استان موظف است گزارش عملكرد سال مالي ( درآمد – هزينه ) خانه احزاب استان را در خرداد سال يعد هر سال از طريق خزانه داري كل در مركز به اطلاع شوراي مركزي خانه احزاب ايران برساند .
ماده 7- شوراي مركزي خانه احزاب ايران مجاز است در صورت تخلف خانه احزاب استان و يا عدول آن از خط مشي هاي ابلاغ شده راسا و يا بنا به پيشنهاد استاندار استان و موافقت شوراي مركزي , خانه احزاب استان را منحل كند .
ماده 8- اين آئين نامه در 8 ماده و 13 تبصره در جلسه مورخه 8/12/80 شوراي مركزي خانه احزاب به تصويب رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيئت رئيسه خانه احزاب ايران و تصويب شوراي مركزي آن است .
 
 
شوراي مركزي خانه احزاب ايران