سایت حقوق
پذيرش سايتقوانین، مقررات و آراء
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


اسناد و قوانين
دو شنبه 24 ژانويه 2005

قوانين و مقررات داخلى

لوح قانون شامل قوانين مصوب قبل و بعد از انقلاب و مصوبات مجمع ﺗﺸﺨﻴﺺ مصلحت نظام و روﻳﻪ قضائى دﻳوان عالى كشور و دﻳوان عدالت ادارى و...

قوانين و مقررات جدﻳد التصوﻳب مجلس شوراى اسلامى

قوه قضائيه در حال حاضر فقط تعداد معدودى از قواﻧﻴن مثل قانون چك را داراست.

قوانين كشور ساﻳت متعلق به شركت داده پردازى ايران كه البته براى استفاده از آن باﻳد حق عضويت ﭘرداخت.

مجموعه قوانين درباره آموزش عالي

قوانين و مقررات بازرگاني، بيمه ، مالياتي و ... در سايت نقطه تجاري ايران

قواﻧﻴن اتاق بازرگاني و...

قوانين و مقررات کار

قانون كار و مجموعه قوانين و مقررات كارو تأمين اجتماعي در سايت مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

قوانين و مقررات راجع به سازمان حفاظت محيط زيست ايران

اسناد و معاهدات بين‌ﺍﻟﻣﻠﻠﻰ

اﺳﻨﺎد سازمان ملل در مورد معاهدات، اﻳن ساﻳت­ و ﻧﻴز ساﻳت دﻳﮕﺮ­ ﺑﺴﻴﺎﺭغنى مى باشد و در واقع بزرگترﻳن منبع محسوب مى شود.

مجموعه معاهدات سازمان ملل در بر دارنده متون اصلى ﺑﻴش از 40 هزار معاهده دو جانبه و چند جانبه.

معاهدات بين‌المللي چندجانبه ساﻳت وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه Tufts آمريكا.

گزيده معاهدات بين المللي به فرانسه ساﻳت legifrance

معاهده بيع بين المللی وين 1980(CISG)

اسناد سازمان تجارت جهاني

كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه

اسناد و معاهدات اروپاﻳﻰ

Eur-lex سایت رسمى حقوق اتحادﻳه اروپاست و اسناد جامعه اروپا را در بر دارد.

سایت شورای اروپا