سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق بین المللحقوق بین الملل عمومی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
دو شنبه 14 فوريه 2005

 

ماده اول - در تاسيس موسسه
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنند.


ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و توسعه بخشد و تا جائي که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکي که بوسيله موسسه يا بنا به تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن بعمل خواهد آمد براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد.


ماده سوم - در وظايف
الف- موسسه مجاز است:
1- تحقيق درباره انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن را براي مقاصد غير نظامي در سراسر جهان تشويق و مساعدت نمايد و در صورتيکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامين انجام خدمات يا تهيه مواد و وسايل و تاسيسات براي يک عضو موسسه از طرف عضو ديگر به عنوان واسطه عمل کند و نيز جهت تحقيق در انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن در مقاصد غير نظامي هم عمل يا خدمت مفيدي را انجام دهد.
2- به منظور تامين وسائل تحقيق درباره انژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن در مقاصد غير نظامي و از جمله توليد نيروي برق با توجه لازم به احتياجات نواحي عقب مانده جهان طبق اين اساسنامه مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات ضروري را تدارک و تحويل نمايد.
3- مبادله اطلاعات علمي و فني را جهت استفاده از انرژي اتمي در مقاصد غير نظامي تسهيل کند.
4- مبادله و تعليم دانشمندان و کارشناسان را در زمينه استفاده غير نظامي از انرژي اتمي تشويق نمايند.
5- جهت حصول اطمينان بر اينکه مواد شکاف پذير مخصوص و ساير مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتي که بوسيله موسسه يا طبق تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن تدارک شده در پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد تدابير احتياطي اتخاذ و اجرا کند و اين تدبير احتياطي را طبق تقاضاي اصحاب اين اساسنامه برقراردادهاي دو يا چند جانبه مشمول دهد و يا بنابر تقاضاي يک دولت هرگونه فعاليت آن دولت را در زمينه انرژي اتمي مشمول اين تدابير احتياطي سازد.
6- براي حفظ سلامتي و تقليل مخاطرات جاني و مالي و (از جمله درباره شرايط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاري مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي مربوطه آن مقرراتي اساسي (استاندارد) وضع و يا اقتباس نمايد وجهت اجراي اين مقررات اساسي چه در مورد عمليات خود موسسه و چه مورد عمليات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتي که بنا بر تقاضاي موسسه يا تحت نظارت و سرپرستي آن بعمل مي آيد تدابير لازم اتخاذ کند و نيز ترتيب مقتضي بدهد که بر حسب تقاضاي اصحاب و اين اساسنامه و مقررات اساسي مزبور در مورد عمليات مربوط به قراردادهاي دو يا چند جانبه و همچنين در صورت تقاضاي يک دولت در مورد کليه عمليات آن دولت در زمينه انرژي اتمي به موقع اجرا درآيد.
7- هرگاه در يک منطقه به خصوص وسائل و تاسيسات و تجهيزات موجود غير کافي و يا استفاده از آن فقط تحت شرايطي ميسر باشد که رضايت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسيسات و تجهيزاتي که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفيد باشد تهيه و يا ايجاد کند.
ب- موسسه ضمن انجام وظايف خود:
1- در فعاليتهاي خود به قسمي عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پيشرفت صلح و تعاون بين المللي و يا سياست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق يک خلع سلاح تضمين شده در سراسر جهان و با ساير قراردادهاي بين المللي که به منظور اجراي چنين سياستهائي بوجود آمده است منطبق باشد.
2- براي حصول اطمينان از اينکه مواد شکافت پذير مخصوصي که موسسه دريافت مي دارد جز در مقاصد غير نظامي به مصرف نخواهد رسيد بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
3- منابع و ذخاير خود را در سراسر جهان به قسمي توزيع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر استفاده عموم از مصرف آن در جميع مناطق جهان با توجه به احتياجات مخصوص نواحي عقب افتاده جهان تامين گردد.
4- گزارشهاي ساليانه اي از فعاليت هاي خود به مجمع عمومي سازمان ملل و عندالاقتضا به شوراي امنيت تسليم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعاليتهاي موسسه مسائلي پيش آيد که در صلاحيت شوراي امنيت باشد موسسه شوراي مزبور را که مسووليت اصلي صلح و امنيت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنين موسسه مي تواند اقداماتي را که طبق اين اساسنامه بدان مجاز مي باشد و از جمله اقداماتي که در بند 3 ازماده 12 پيش بيني شده بعمل آورد.
5- گزارشهايي را به شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير مقامات ملل متحد در خصوص مسائلي که در صلاحيت آنها است تسليم مي نمايد.
پ- کمکي را که موسسه ضمن انجام وظايف خود به اعضاي خود مي کند مقيد به هيچ شرط سياسي و اقتصادي و نظامي يا هر شرط ديگري که مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعايت مقررات اين اساسنامه و مقررات قراردادهايي که بين يک دولت يا دسته اي از دولتها طبق مقررات اين اساسنامه يا با موسسه منعقد شده باشد موسسه فعاليتهاي خود را با توجه به حق حاکميت دولتها به عمل خواهد آورد.


ماده چهارم - در عضويت
الف- اعضاي موسس اين موسسه عبارتند از دولي که عضو سازمان ملل متحد يا يکي از موسسات تخصصي آن بوده و اين اساسنامه را در ظرف نود روز از تاريخي که براي امضا آماده مي شود امضا و سند تصويب را تسليم نموده باشند.
ب- اعضاي ديگر موسسه دولتهايي هستند که اعم از داشتن يا نداشتن عضويت در سازمان ملل متحد با يکي از موسسات تخصصي آن عضويت آنها بنا به توصيه هيات مديره از طرف کنفرانس عمومي تصويب شود و سند الحاق به اين اساسنامه را تسليم نمايند.
هنگام توضيح يا پذيرفتن دولتي به عضويت موسسه هيات مديره و کنفرانس عمومي درباره قدرت و تمايل آن دولت به ايفاي تعهداتي که به اعضاي موسسه تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمايل آن دولت به اجراي مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصميم خواهد کرد.
پ- موسسه بر اصل تساوي حق حاکميت جميع اعضاي آن مبتني مي باشد و براي اينکه حقوق و امتيازات ناشي از عضويت موسسه براي کليه اعضاء تامين گردد جميع اعضا موظفند تعهداتي را که طبق اين اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نيت اجرا کنند.


ماده پنجم - در کنفرانس عمومي
الف- يک کنفرانس عمومي مرکب از نمايندگان کليه اعضاي موسسه يا به صورت عادي ساليانه و يا بر حسب دعوت مديرکل که طبق تقاضاي هيات مديره يا اکثريت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق العاده انعقاد خواهد يافت محل اجلاس اين کنفرانس مقر دائمي موسسه خواهد بود مگر اينکه کنفرانس عمومي تصميم ديگري اتخاذ کند.
ب- هر يک از اعضا در اين کنفرانس ها يکنفر نماينده خواهد داشت که مي تواند اعضاي علي البدل و مشاوريني همراه خود داشته باشد هزينه حضور هر نمايندگي بوسيله عضو ذينفع تاديه خواهد شد.
پ- کنفرانس عمومي در آغاز هر دوره اجلاسيه يکنفر رييس و متصديان ديگري را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و اين منتخبين در طول دوره اجلاسيه انجام وظيفه خواهند نمود کنفرانس عمومي با رعايت مقررات اين اساسنامه نظامنامه داخلي خود را وضع مي نمايد. هر عضو داراي يک راي خواهد بود. تصميمات مربوط به مسائلي که در بند ح از ماده 14 و قسمت يک بند پ ازماده 18 و بند ب از ماده 19 پيش بيني شده به اکثريت دو ثلث اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد تصميمات مربوط به مسائل ديگر از جمله اينکه کدام مسائل يا کدام دسته از مسائل جديد بايد به اکثريت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثريت اعضا حاصل مي گردد.
ت- کنفرانس عمومي مي تواند کليه مسائل و اموري را که در حدود اين اساسنامه بوده و يا به اختيارات و عمليات يکي از مقامات پيش بيني شده در اين اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضاي موسسه و هيات مديره و يا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصيه هايي بنمايد.
ث- کنفرانس عمومي:
1- اعضا هيات مديره را طبق ماده 6 انتخاب مي کند.
2- پذيرش اعضاي جديد را طبق ماده 4 تصويب مي نمايد.
3- امتيازات و حقوق هر عضو را طبق ماده 19 معلق مي سازد.
4- گزارش ساليانه هيات مديره را مورد مداقه قرار مي دهد.
5- طبق ماده 14 بودجه موسسه را بنا به توصيه هيات مديره تصويب مي نمايد و با اين که بودجه مزبور را کلا يا جزئا به ضميمه توصيه هاي خود به هيات مديره اعاده مي دهد که از نو به کنفرانس تقديم کنند.
6- گزارشهائي که بايد به سازمان ملل متحد تسليم شود به طوري که در قرارداد مربوط به مناسبات موسسه با سازمان ملل پيش بيني شده به استثناي گزارشهاي مذکوره در بند ب از ماده 12 را تصويب مي کند و يا آنرا به ضميمه توصيه هاي خود به هيات مديره عودت مي دهد.
7- هر قراردادي را که بين موسسه و سازمان ملل يا موسسات ديگر بسته مي شود به طوريکه در ماده 16 پيش بيني شده تصويب مي کنند يا آن را به ضميمه توصيه هاي خود به هيات اعاده مي دهند و هيات مديره آنرا مجددا به کنفرانس عمومي تقديم مي نمايد.
8- قواعد و حدودي را که هيات مديره مي تواند در حيطه آن طبق بند ج از ماده 14 مبادرت به استقراض نمايد و نيز شرايط قبول وجوهي که داوطلبانه به موسسه تقديم مي شود و همچنين طبق بند ج از ماده 14 طريق مصرف وجوه عمومي مذکور در آن بند را تصويب مي کند.
9- اصلاحات در اين اساسنامه را طبق بند پ از ماده 18 تصويب مي کند.
10- انتصاب مديرکل را طبق بند الف از ماده 7 تصويب مي نمايد.
ج- کنفرانس عمومي صلاحيت دارد:
1- درباره هر مطلبي که هيات مديره به خصوص براي کسب تکليف به کنفرانس عمومي احاله مي کند اخذ تصميم نمايد.
2- موضوعاتي را براي بررسي به هيات مديره ارجاع و يا از هيات مزبور تسليم گزارشهايي را درباره هر موضوعي که به عمليات موسسه مربوط باشد درخواست کند.


ماده ششم - در هيات مديره
الف) هيات مديره به ترتيب ذيل تشکيل خواهد شد:
1- هيات مديره اي که به علت انقضاي دوره بايد کنار رود (در مورد اولين هيات کميسيون مقدماتي مصرحه در ضميمه 1) پنج نفر از اعضا را که در تکنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد مواد اوليه از سايرين جلوتر باشند به عضويت هيات مديره منصوب مي کند به علاوه از هر يک از مناطقي که ذيلا ذکر مي شود عضوي را که در تکنولوژي انرژي اتمي و منجمله توليد مواد اوليه جلوتر باشد به شرط اينکه منطقه مزبور نماينده بين پنج عضو مذکور در فوق نداشته باشد براي عضويت در هيات مديره معين مي نمايد.


ماده هفتم - در کارمندان
الف) يک مديرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد اين مدير کل را هيات مديره با تصويب کنفرانس عمومي براي مدت چهار سال تعيين مي کند مديرکل عالي ترين مامور اداري موسسه مي باشد.
ب) مديرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظيفه از طرف کارمندان مي باشد و تحت اختيار و نظارت هيات مديره قرار دارد. مديرکل وظايف خود را طبق مقرراتي انجام خواهد داد که از طرف هيات مديره وضع شده باشد.
پ) هيات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمي و فني و ساير افراد ذيصلاحيتي را که براي انجام مقاصد و وظايف موسسه لازم باشد نيز شامل خواهد بود موسسه اين اصل را رعايت خواهد نمود که تعداد کارمندان دائمي آن به حداقل باشد.
ت) در انتخاب و استخدام و تعيين کيفيت کار بدين نکته توجه اساسي معطوف خواهد شد که کارمنداني واجد بالاترين ميزان کارداني و صلاحيت فني و فضائل اخلاقي برگزيده و تعيين شوند. به شرط رعايت اصل مذکور در فوق به تشريک مساعي اعضاي موسسه و اهميت استخدام به طريقي که از لحاظ جغرافيايي مظهر وسيع ترين منطقه ممکنه باشد نيز توجه لازم مبذول خواهد گشت.
|ترتيب و شرايط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتي خواهد بود که هيات مديره بنا بر مفاد اين اساسنامه و همچنين با رعايت قواعد عمومي که بنا بر توصيه هيات از طرف کنفرانس عمومي تصويب شده باشد وضع نمايد.
ج) مديرکل و کارمندان در انجام وظايف خود از هيچ مقامي غير از موسسه نه کسب تکليف و نه قبول دستور خواهند کرد و از هر اقدامي که ممکن است در وضع آنان به عنوان يک کارمند موسسه موثر باشد خودداري خواهند کرد و نظر به مسووليتهايي که در قبال موسسه دارند هيچ سر صنعتي يا اطلاعات محرمانه ديگري که در نتيجه انجام وظايف رسمي موسسه بر آنان مکشوف شده افشا نخواهند کرد. هر يک تعهد مي کند که جنبه بين المللي وظايف مديرکل و کارمندان را محترم دارد و در صدد نباشد که آنان را در انجام وظايف خود تحت تاثير قرار دهد.
چ- اصطلاح کارمندان در اين ماده شامل مستحفظين نيز مي گردد.


ماده هشتم - در تبادل اطلاعات
الف) هر يک از اعضا بايد اطلاعاتي را که به تشخيص خود براي موسسه مفيد مي شناسد در اختيار آن بگذارد.
ب) هر يک از اعضا تمام اطلاعات علمي را که در نتيجه کمک موسسه طبق ماده 11 حاصل شده باشد در اختيار موسسه خواهد گذاشت.
پ) موسسه اطلاعاتي را که طبق بندهاي الف و ب اين ماده تحصيل شده است جمع آوري مي کند و به صورتي قابل استفاده در دسترس قرار مي دهد.
موسسه جهت تشويق تبادل اطلاعات در خصوص اهميت انرژي اتمي و استفاده هاي غير نظامي از آن اقدامات مثبتي بعمل خواهد آورد و براي اين مقصود بين اعضا خود به عنوان يک رابط عمل خواهد کرد.


ماده نهم - در تدارک و تحويل مواد
الف- اعضا مي توانند هر مقدار مواد شکافت پذير مخصوص را که مقتضي بدانند و تحت شرايطي که با موسسه مورد توافق قرار گرفته باشد در اختيار موسسه بگذارند موادي که تحت اختيار موسسه گذاشته مي شود ممکن است بنا بصوابديد عضوي که آن را تدارک مي کند به وسيله همان عضو و يا با موافقت موسسه در انبارهاي موسسه نگاهداري شود.
ب- اعضا همچنين مي توانند مواد اوليه اي را که درماده 20 تعريف شده و نيز مواد ديگري را در اختيار موسسه بگذارند ميزان اين گونه مواد را که موسسه طبق موافقتهاي مقرر در ماده 13 قبول خواهد کرد هيات مديره تعيين خواهد نمود.
پ- هر عضوي ميزان و صورت و ترکيب مواد شکافت پذير مخصوص و مواد اوليه و ساير موادي را که حاضر است با متابعت از قوانين خود بلافاصله يا در طي مدت مقرره از طرف هيات مديره در اختيار موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانيد.
ت- هر عضوي بنا به تقاضاي موسسه از موادي که در اختيار آن گذاشته است هر مقداري را که موسسه تعيين کند بلافاصله به عضو ديگر يا دسته اي از اعضا تحويل خواهد داد و نيز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا براي عمليات و تحقيقات علمي در تاسيسات موسسه ضروري باشد بلافاصله به خود موسسه تحويل خواهد نمود.
ث- ميزان و صورت و ترکيب موادي که به وسيله هر عضو در اختيار موسسه گذاشته شده مي تواند در هر موقع با موافقت هيات مديره تغيير يابد.
ج- اطلاعات بدوي طبق بند پ اين ماده بايد طي سه ماه پس از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه براي عضو ذينفع داده شود. هرگاه هيات مديره تصميم مغايري اتخاذ نکرده باشد موادي که بدوا عرضه شده مربوط به يک دوره يک ساله خواهد بود که متعاقب سالي است که اين اساسنامه درباره عضو ذينفع اعتبار مي يابد و همچنين هرگاه از طرف هيات مديره اقدام مغايري به عمل نيامده باشد اطلاعات بعدي که نبايد ديرتر از اولين روز ماه نوامبر هر سال تسليم شود مربوط به يک دوره يک ساله متعاقب تسليم اطلاع خواهد بود.
چ- از بابت موادي که يک عضو حاضر است در اختيار موسسه بگذارد موسسه محل و طريقه تحويل و برحسب اقتضاء صورت و ترکيب موادي که تحويل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعيين خواهد کرد- موسسه همچنين مقدار مواد تحويل شده را مميزي و ميزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانيد.
ح- موسسه مسئول انبار کردن و حفاظت موادي است که در تصرف دارد و بايد اطمينان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغييرات جوي ثانيا از نقل و انتقال ويا مصارف غير مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاري رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود. موسسه در مورد انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص بايد مراقبت نمايد که مواد مزبور از نظر جغرافيايي بقسمي توزيع گردد که مقادير زيادي از آن در يک کشور يا در يک منطقه جهان تمرکز نيابد.
خ- موسسه در سريعترين مدتي که عملا ميسر باشد از اقلام ذيل آنچه را که لازم بداند ايجاد و وضع خواهد کرد.
1- مراکز و تجهيزات و تاسيسات براي تحويل و انبار کردن و توزيع مواد.
2- وسايل مادي حفاظت.
3- مقررات کافي براي بهداشت يا جلوگيري از مخاطرات.
4- آزمايشگاههاي مميزي براي تجزيه و بازرسي مواد دريافت شده.
5- منازل و اماکن اداري جهت کارمنداني که وجودشان براي انجام امور مذکور در فوق لازم است.
6- مواديکه طبق مفاد اين ماده تحويل شده است به تشخيص هيئت مديره و بنابر مقررات اين اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت- هيچيک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادي را که در اختيار موسسه ميگذارد عليحده نگاهداري شود و يا طرح بخصوصي را جهت مصرف مواد مزبور معين نمايد.


ماده دهم - در خدمات و تجهيزات و تأسيسات
اعضاء ميتواند خدمات و تجهيزات و تأسيساتي را که بتواند بانجام مقاصد و وظايف موسسه کمک کند در اختيار موسسه بگذارند.


ماده يازدهم - در طرحهاي موسسه
الف - هر عضوي يا دسته اي از اعضاء موسسه که مايل باجراي طرحي مربوط بتحقيق درباره انرژي اتمي يا توسعه آن يا استفاده عملي از آن جهت مقاصد غيرنظامي باشد ميتواند کمک موسسه را در تأمين مواد شکاف پذير مخصوص و خدمات و تجهيزات و وسايل و تأسيسات لازم براي اين مقصود تقاضا کند. هر تقاضائي از اين قبيل بايد با توضيح مقصود و حدود طرح توأم باشد و اينگونه تقاضاها از طرف هيئت مديره بررسي خواهد شد.
ب- موسسه همچنين ميتواند بنا بتقاضاي يک عضو و يا دسته اي از اعضاء در انعقاد قراردادهايي جهت تأمين اعتبارات مالي از طرف منابع خارجي براي اجراي چنين طرحهايي مساعدت نمايد و ضمن انجام چنين مساعدتي هيچگونه تضمين يا قبول مسئوليت مالي درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد شد.
پ- موسسه ميتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات لازم براي هر طرح را بتوسط يک يا چند عضو خود ترتيب بدهد و يا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو يا اعضائي که تقاضا کرده اند کلا يا جزئا بعهده بگيرد.
ت- موسسه ميتواند براي بررسي هر تقاضائي شخص يا اشخاص ذيصلاحيتي را بقلمرو آن عضو و يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند براي مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام اين امر موسسه با موفقت آن عضو يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند ميتواند افرادي از کارمندان خود يا از اتباع ذيصلاحيت هر يک از اعضاء خود را مورد استفاده قرار دهد.
ث - هيئت مديره قبل از تصويب هر طرحي بنا بر مقررات اين ماده بمراتب ذيل توجه لازم خواهد کرد.
1- فايده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمي و فني.
2- کفايت نقشه ها واعتبارات و کادر فني باندازه اي که اجراي طرح را بصورت ثمربخشي تأمين سازد.
3- پيش بيني مقررات اساسي بهداشت و جلوگيري از مخاطرات بقسمي که براي تماس با مواد و نقل و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسيسات کافي باشد.
4- عدم توانايي آن عضو يا آن دسته از اعضاء تقاضا کننده جهت تأمين اعتبارات و مواد و تأسيسات و تجهيزات و خدمات لازم.
5- توزيع عادلانه مواد و منابع ديگري که در اختيار موسسه مي باشد.
|6- احتياجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان.
7- مسائل مربوطه ديگر.
ج- پس از تصويب هر طرحي موسسه يا عضو يا دسته اي از اعضاء آن طرح را تسليم کرده است قراردادي منعقد خواهد ساخت و در اين قرارداد:
1- ميزان هر ماده شکاف پذير مخصوص و مواد ديگري که لازم است براي طرح تخصيص يابد پيش بيني خواهد شد.
2- انتقال مواد شکاف پذير مخصوص از محل حفاظت آن حين تنظيم قرارداد(اعم از اينکه تحت حفاظت موسسه يا عضوي باشدکه آنرا جهت استفاده در طرح هاي موسسه تدارک کرده) به عضو يا دسته اي که از اعضاء که طرح را تسليم نموده اند تحت کيفياتي که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمي بهداشتي وصحي را تأمين نموده باشد پيش بيني خواهد شد.
3- شرايط و کيفيات و از جمله قيمتي که طبق آن بايد مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيساتي از طرف خود موسسه فراهم گردد معين خواهد شد و در صورتيکه اينگونه مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات بايد توسط يکي از اعضاء تهيه شود شرايط و کيفيات آن بقسمي که بين آن عضو يا آن دسته از اعضاء تهيه کننده طرح و عضو تدارک کننده مقرر شد معين خواهد گشت.
4- ضمنا از عضو يا آن دسته از اعضاء که طرح را تسليم کرده است تعهد گرفته خواهد شد که اولا از کمک پيش بيني شده براي پيشرفت هيچ منظور نظامي استفاده نشود ثانيا با وجود تصميمات مربوطه مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدابير احتياطي مندرجه در ماده 12 خواهد بود.
5- براي حفظ حقوق و منافع موسسه و عضو يا اعضاء ذينفع در اختراعات يا اکتشافات يا حقوق انحصاري ناشي از طرح پيش بيني مقتضي خواهد شد.
6- براي فيصله اختلافات پيش بيني مقتضي خواهد شد.
7- هر پيش بيني ديگر مربوط بموضوع بعمل خواهد آمد.
چ- مقررات اين ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضاي مواد و خدمات و تأسيسات و تجهيزات مربوط بطرحي که در حال اجرا ميباشد نيز ميگردد.


ماده دوازدهم- در تدابير احتياطي تضمينات
الف- در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه يا هر قراردادي که اصحاب ذينفع در آن از موسسه اجراي تدابير احتياطي را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئوليت هاي ذيل را تا حدي که مربوط بدان طرح يا قرارداد ميگردد دارا ميباشد.
1- رسيدگي بنقشه تجهيزات و تأسيسات مخصوص و از جمله راکتورهاي هسته اي Nucleas و تصويب آن منحصرا از لحاظ حصول اطمينان براينکه نقشه مزبور موجب پيشرفت هيچ منظور نظامي نخواهد بود و با مقررات اساسي بهداشت و جلوگيري از مخاطرات منطبق ميباشد و تدابير احتياطي و تصميمات مقرر در اين ماده ميتواند بنحو موثري درباره آن اجرا شود.
2- تقاضاي اجراي هرگونه مقررات بهداشتي و تدابير احتياطي که موسسه وضع نمايد.
3- تقاضاي نگاهداري و تهيه فهرست روشني از سابقه عمليات که بسهولت امکان احتساب بمواد اوليه يا مواد شکافت پذير مخصوص که جهت طرح يا قرارداد استعمال يا توليد شده کمک کند.
4- مطالبه و دريافت گزارش هائي درباره پيشرفت عمليات.
5- تصويب طرق اجراي عمليات شيميايي روي مواد قابل تشعشع صرفا(از لحاظ حصول اطمينان اينکه اين عمليات شيميايي باستفاده مواد در مقاصد نظامي منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسي بهداشت و جلوگيري از مخاطرات منطبق خواهد بود و نيز تقاضاي اينکه مواد شکاف پذير مخصوصي که بصورت يک محصول فرعي جمع آوري يا توليد ميشود در مقاصد غيرنظامي و تحت تضمينات مداوم موسسه براي تحقيقات علمي يا راکتور يا اعم از موجود يا آنچه در دست ساختمان است و از طرف عضو يا اعضاء ذيعلاقه مشخص خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد و نيز تقاضاي اينکه هرگونه مازاد مواد شکاف پذير مخصوص که بصورت يک محصول فرعي از آنچه براي عمليات مذکور در فوق لازم است جمع آوري يا توليد ميشود بمنظور جلوگيري از ذخيره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود مشروط براينکه اين مواد شکاف پذير مخصوص که بدين نحو نزد موسسه بامانت سپرده مي شود بنا بتقاضاي عضو يا اعضاء ذينفع بلافاصله بآن عضو يا آن اعضا که ذينفع هستند مسترد گردد تا تحت شرايط مذکوره در فوق بمصرف برسانند.
6- بازرساني که از طرف موسسه پس از مشورت با دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک معين خواهد شد. بقلمرو آن دولت يا آن دولتها اعزام دارد و اين بازرسان عنداللزوم براي احتساب مواد اوليه و مواد شکافت پذير مخصوص تدارک شده و محصولات بدست آمده از مواد شکافت پذير مخصوص و تشخيص ايفاء تعهدات مربوط به عدم استفاده براي پيشرفت منظور نظامي مندرج در قسمت ج -4 ماده 11 و مقررات بهداشتي و تدابير احتياطي مندرج در قسمت الف - 2 اين ماده و نيز ساير کيفيات مصرحه در قرار بين موسسه و دولت يا دولتهاي ذينفع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصي که باقتضاي سمت خود با مواد و تجهيزات و تأسيساتي سروکار دارد که طبق مقررات اين اساسنامه بايد حفاظت شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معين شده از طرف موسسه در صورت تقاضاي دولت ذينفع با نمايندگاني از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براينکه در اجراي وظائف اين بازرسان از اين جهت تأخير و يا از جهت ديگر ممانعتي حاصل نشود.
7- در صورتيکه تعهدات و مقررات از طرف دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک مراعات نشود و يا ناقص باشد و اقدامات اصلاحي نيز در مدت معقولي بعمل نيايد کمک موسسه را معلق کند يا خاتمه دهد و مواد و تجهيزاتي که از طرف موسسه يا يک عضو آن جهت اجراي طرح تدارک شده مسترد دارد.
ب- يک هيئت بازرسي برحسب احتياج تشکيل دهد و اين هيئت بازرسي مسئول است کليه عملياتي که مستقيما بوسيله موسسه اداره مي شود بازرسي و اطمينان حاصل کند که موسسه آن اقدامات بهداشتي و تدابير احتياطي که اجراي آنرا در طرح هائي که منوط بتصويب يا تحت سرپرستي و نظارت موسسه ميباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نيز اطمينان حاصل کند که اقدامات کافي بعمل آمده تا مواد اوليه يا مواد شکاف پذير مخصوصي که در حفاظت موسسه ميباشد و يا در عمليات خود موسسه استعمال گشته و يا توليد شده است براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد. موسسه براي جبران هر عدم مطابقت يا هر منقصتي اقدامات کافي بعمل خواهد آورد.
پ- هيئت بازرسي همچنين مسئوليت دارد که حساب مندرج در قسمت الف 6- اين ماده را بخواهد و مميزي کند و اطمينان حاصل نمايد که تعهد مصرح در قسمت ج - 4 ماده 11 و مقررات مصرحه در قسمت الف -2 اين ماده و نيز ساير کيفيات هر طرح بقسمي که در قرارداد بين موسسه و دولت يا دولتهاي ذينفع تصريح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخلف از شرطي را به مدير کل گزارش ميدهند و مشاراليه گزارش مزبور را به هيئت مديره تسليم مي کند و هيئت مديره به دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک ديگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که فورا هر تخلفي که هيئت بازرسي وقوع آنرا تشخيص داد جبران کنند هيئت مديره اين تخلف را به کليه اعضاء شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتيکه از طرف دولت يا دولت هاي ذينفع در مدت معقولي اقدامات اصلاحي بنحو اتم بعمل نيايد هيئت مي تواند يکي از تصميمات يک و يا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
1- تقليل يا تعليق کمکي که از طرف موسسه يا يکي از اعضاء فراهم گشته.
2- تقاضاي اعاده مواد و تجهيزاتي که در اختيار يک عضو يا دسته اي از اعضاء گذاشته شده است. همچنين موسسه مي تواند طبق ماده 19 استفاد ه از امتيازات و حقوق ناشيه از عضويت را درباره عضو متخلف معلق سازد.


ماده سيزدهم - در تأديه مطالبات اعضاء
جز در موارديکه بين هيئت مديره و عضوي که براي موسسه مواد خدمات و تجهيزات و تأسيسات تدارک مي کند بصورت ديگري توافق شده باشد هيئت مديره با عضو تدارک کننده قراردادي جهت ترتيب تأديه بهاي اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد.


ماده چهاردهم - در مقررات مالي
الف- هيئت مديره بودجه ساليانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کنفرانس عمومي تسليم خواهد نمود و مدير کل براي تسهيل کار هيئت طرح بودجه را بدوا تهيه مينمايد و اگر کنفرانس عمومي برآورد مزبور را تصويب نکند آنرا با توصيه هائي به هيئت مديره بازميگرداند و در آنصورت هيئت برآورد جديدي براي تصويب به کنفرانس عمومي تسليم خواهد نمود.
ب- مخارج موسسه در اقلام زير طبقه بندي ميشود:
1- مخارج اداري که عبارتند از:
اولا- مخارج کارمندان موسسه باستثناي مخارج کارمنداني که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات مصرحه در قسمت ب 2 که ذيلا ذکر ميشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجي که جهت تهيه طرحهاي موسسه و توزيع اطلاعات لازم است.
ثانيا مخارج اجراي تدابير احتياطي و تضمينات مصرحه در ماده 12 د ر مورد طرحهاي موسسه يا تضمينات قسمت الف - 5 ماده 3 در مورد هر قرارداد و يا چند جانبه و نيز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداري مصرحه در بند ث اين ماده.
2- مخارجي که در قسمت ب 1 اين ماده پيش بيني نشده و بمواد و لوازم و تأسيسات و تجهيزاتي ارتباط دارد که بوسيله موسسه جهت انجام وظايف مجاز آن تحصيل و يا ايجاد شده باشد و همچنين قيمت مواد و خدمت و تجهيزات و تأسيساتي که از طرف موسسه و بموجب قراردادها براي يک يا چند عضو تدارک شده است.
پ- هيئت مديره ضمن تعيين مخارج مصرحه در قسمت ثانوي بند ب 1 مذکور در فوق وجوهي را که طبق قراردادهاي دو يا چند جانبه با موسسه از بابت اجراي تضمينات قابل استرداد باشد کسر خواهد کرد.
ت- هيئت مديره مخارج مصرحه در قسمت ب 1 مذکور در فوق را بنا به نسبتي که بايد از طرف کنفرانس عمومي تعيين شود تقسيم خواهد کرد و کنفرانس عمومي در تعيين اين نسبت از اصول متخذه از طرف ملل متحد براي پرداخت سهميه دول عضو در بودجه عمومي سازمان ملل پيروي خواهد نمود.
ث- هيئت مديره متناوبا تعرفه اي براي مخارج و از جمله تعرفه واحدي براي اجرت انبارداري و نقل و انتقال مواد خدمات و تجهيزات و تأسيساتي که بوسيله موسسه جهت اعضاء تدارک ميشود تعيين خواهد کرد. تعرفه مزبور بقسمي تنظيم خواهد شد که عايدات کافي جهت مقابله يا مخارج و قيمت هاي مصرحه در قسمت ب - 2 مذکور در فوق پس از وضع هداياي داوطلبانه اي که هيئت مديره ميتواند طبق بند ج باين منظور تخصيص دهد تأمين نمايد.
وجوهي که بوسيله اين تعرفه عايد ميشود در اعتبار جداگانه اي نگاهداري خواهد شد تا بابت مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيساتي که بوسيله اعضاء تدارک شده به آنها تأديه گردد و يا به مصرف ساير مخارج مصرحه در قسمت ب 2 مذکور در فوق که ممکن است بوسيله خود موسسه ايجاد گردد رسانيده بشود.
ج- هر نوع مازادي که عوايد مصرحه در بند ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کليه وجوهي که داوطلبانه بموسسه اهدا شود در يک اعتبار عمومي نگاهداري خواهد شد و طبق نظر هيئت مديره با تصويب کنفرانس عمومي بمصرف خواهد رسيد.
چ- بشرط رعايت قواعد و حدودي که از طرف کنفرانس عمومي بتصويب رسيده باشد هيئت مديره اختيار خواهد داشت که هم بنمايندگي از طرف موسسه باستقراض مبادرت ورزد بدون اينکه هيچگونه مسئوليتي از بابت قروض که با استفاده از اين اختيار بوجود آمده براعضاء موسسه تحميل گردد و هم وجوهي که داوطلبانه بموسسه اهدا ميشود قبول نمايد.
ح- تصميمات کنفرانس عمومي در خصوص مسائل مالي و نيز تصميمات هيئت مديره درباره ميزان بودجه موسسه به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد.


ماده پانزدهم - در امتيازات و مصونيتها
الف - موسسه در قلمرو هر يک از اعضاء خود از شخصيت حقوقي و امتيازات و مصونيت هائي که براي انجام وظايف آن لازم باشد برخوردار خواهد شد.
ب- نمايندگان اعضاء و همچنين اعضاء علي البدل و مشاورين آنان و کسانيکه به عضويت هيئت مديره منصوب ميشوند و اعضاء علي البدل و مشاورين آنان و مدير کل و کارمندان موسسه از امتيازات و مصونيتهايي بهره مند خواهند بود که براي آزادي آنان در عمل جهت انجام وظائف مربوط موسسه لازم باشد.
پ- شخصيت حقوقي و امتيازات و مصونيتهائي که در اين ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد يا قراردادهاي جداگانه اي که در انعقاد آن مدير کل بنمايندگي از موسسه و طبق تعليمات هيئت مديره اقدام خواهد کرد بين موسسه و اعضاء تعيين خواهد شد.


ماده شانزدهم - در رابطه با ساير سازمانها
الف - هيئت مديره با تصويب کنفرانس عمومي مجاز است براي ايجاد رابطه مقتضي بين موسسه و سازمان ملل متحد يا هر سازمان ديگري که کار آن بکار موسسه مربوط باشد موافقتنامه يا موافقتنامه هايي که رابطه بين موسسه و سازمان ملل را برقرار ميسازد متضمن نکات ذيل خواهد بود:
1- اينکه از طرف موسسه گزارشهاي مندرجه در قسمتهاي ب -4 و ب 5 ماده 3 بسازمان تسليم شود.
2- اين که موسسه قطعنامه هاي مربوط بموسسه را که در مجمع عمومي يا يکي از شوراهاي آن بتصويب رسيد مورد مطالعه قرار دهد و در صورتي که تقاضا شده باشد در باره اقدامي که طبق مفاد اين اساسنامه در نتيجه مطالعه قطعنامه از طرف موسسه يا اعضاي آن بعمل آمده گزارشي به مقام صالح سازمان ملل تسليم نمايد.


ماده هفدهم - در رفع اختلافات
الف - هر مسئله يا اختلافي در باب تفسير يا اجراي اين اساسنامه که با مذاکره فيصله نيافته باشد طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع خواهد شد مگر اينکه طرفين ذينفع براي رفع اختلاف بطريق ديگري توافق کنند.
ب - کنفرانس عمومي و هيئت مديره هر يک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا کند که در هر مسئله حقوقي که در حدود فعاليت موسسه پيش آيد نظر مشورتي ابراز نمايد.


ماده هيجدهم - در اصلاحات و کناره گيري
الف - هر يک از اعضاء مي تواند اصلاحاتي را در اين اساسنامه پيشنهاد کند. رونوشتهاي مصدقي از متن هر اصلاحي که پيشنهاد شده از طرف مدير کل تهيه و لااقل نود روز قبل از تاريخ رسيدگي کنفرانس عمومي پيشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمين اجلاس کنفرانس عمومي ساليانه بعد از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه موضوع تجديد نظر عمومي در مقررات اين اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسيه گذاشته خواهد شد و در صورت تصويب اکثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده اين تجديد نظر در کنفرانس عمومي بعدي بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پيشنهادهاي مربوط به مسئله تجديد نظر عمومي در اين اساسنامه ميتواند طبق همين رويه براي اتخاذ تصميم به کنفرانس عمومي تقديم شود.
پ- اصلاحات وقتي براي اعضاء الزام آور ميگردد که:
1- کنفرانس عمومي پس از بررسي ملاحظاتي که از طرف هيئت مديره در مورد هر اصلاح پيشنهاد شده تقديم گشته آنرا با اکثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأي دهنده تصويب کرده باشد.
2- دو ثلث از اعضاء با رعايت مقررات قانون اساسي خود آنرا پذيرفته باشد قبول اصلاحات از طرف هر عضو يا تسليم سند قبول به دولتي که طبق بند پ از ماده 21 امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گرفت.
ت- هر عضوي مي تواند پس از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه در هر موقع که مايل به قبول اصلاحي در اين اساسنامه باشد پس از اعلام کتبي به دولتي که طبق بند پ از ماده 21امانت دار اسناد است از عضويت موسسه کناره گيري کند و دولت امانت دار اسناد بلافاصله اين کناره گيري را به اطلاع هيئت مديره و کليه اعضاء خواهد رسانيد.
ث- کناره گيري يک عضو از موسسه درالزامات ناشي از قراردادي که طبق ماده 11 بعهده آن عضو مي باشد يا در تعهداتي که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گيري بعهده دارد تأثيري نخواهد داشت.


ماده نوزدهم - در تعليق امتيازات
الف - هر عضوي که در پرداخت سهميه مالي خود به موسسه تأخير کند و مبلغي که تأديه آن تأخير شده مساوي يا زيادتر از مبلغي باشد که عضو مزبور ملزم بتأديه آن در دو سال اخير بوده است حق رأي در موسسه نخواهد داشت معذالک در صورتي که کنفرانس عمومي تشخيص دهد که تأخير تأديه در اثر کيفياتي مافوق قدرت عضو مزبور بوده ميتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأي بدهد.
ب- هرگاه عضوي در نقض مقررات اين اساسنامه يا هر قراردادي که طبق مقررات اين اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کنفرانس عمومي ميتواند بنابر توصيه هيئت مديره به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأي دهنده امتيازات و حقوق عضويت آن عضو را معلق سازد.


ماده بيستم - در تعاريف
در اين اساسنامه:
1- منظور از اصطلاح(ماده شکاف پذير مخصوص) پلوتونيوم 239 و اورانيوم غني شده يا چند ايزوتوپ 235و233 و هر محصولي که محتوي يک يا چند قلم از ايزوتوپهاي مذکور در فوق و همچنين هرماده شکاف پذير ديگر که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد کرد ميباشد ولي اصطلاح ماده شکاف پذير مخصوص شامل مواد اوليه نيست.
2- منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 و 233 اورانيومي است که محتوي ايزوتوپ 235و233 يا هردو بمقداري باشد که نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ با ايزوتوپ 238 بيشتر از نسبت ايزوتوپ 235 و ايزوتوپ 238 که در طبيعت بدست مي آيد باشد.
3- منظور از اصطلاح "مواد اوليه" اورانيومي است محتوي مخلوطي از ايزوتوپها بنسبتي که در طبيعت يافت ميشود و يا اورانيومي که مقدار ايزوتوپ 235 آن کمتر از ميزان طبيعي باشد توريوم Thorium و نيز تمام مواد مذکور در فوق بشکل فلز يا آلياژ يا ترکيبات شيميايي مواد پرعيار شده و هر نوع ماده ديگر که يک يا چند قلم از مواد فوق را با عياري که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد نمود دارا باشد و همچنين هر ماده ديگري که هيئت مديره بمرور تعيين خواهد کرد.


ماده بيست و يکم - در امضاء و قبول و اعتبار يافتن اساسنامه
الف- از تاريخ 26 اکتبر 1956 امضاي اين اساسنامه از طرف دول عضو سازمان ملل متحد يا دول عضو هر يک از موسسات تخصصي آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طرف دول مزبور ميسر مي باشد.
ب- دول امضاء کننده با تسليم اسناد تصويب جزء اصحاب اين اساسنامه خواهند شد.
پ- اسناد تصويب از طرف دول امضاء کننده و اسناد الحاقي دولت هايي که عضويت آنها طبق بند ب از ماده 4 اين اساسنامه بتصويب رسيده نزد دولت ايالات متحده آمريکا که بدينوسيله بعنوان دولت امانت دار معين شده گذارده خواهد شد.
ت- تصويب يا قبولي اين اساسنامه از طرف هر دولت طبق مقررات قانون اساسي آن دولت صورت خواهد گرفت.
ث- اين اساسنامه باستثناي ضميمه آن بمحض تسليم اسناد تصويب يا قبول از طرف 18 دولت طبق بند ب - اين ماده اعتبار خواهد يافت مشروط بر اينکه لااقل سه دولت از دولت هاي کانادا و ايالات متحده آمريکا، فرانسه، دولت متحده بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بين 18 دولت مزبور باشد اسناد تصويب يا قبولي که بعدا تسليم شود از تاريخ وصول اعتبار خواهد يافت.
ج- دولت امانت دار کليه دول امضاء کننده را به فوريت از تاريخ تسليم هر سند تصويب و نيز از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاريخ عضويت دولي که بعدا عضويت يابند باستحضار کليه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانيد.
چ- ضميمه اين اساسنامه از نخستين روزي که براي امضاء اساسنامه معين شده اعتبار خواهد يافت.


ماده بيست و دوم - در ثبت در سازمان ملل
الف- اين اساسنامه بوسيله دولت امانت دار طبق ماده 152 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ب - قراردادهاي منعقده بين موسسه و يا يک يا چند عضو آن يا قراردادهاي بين موسسه و يک يا چند سازمان ديگر و نيز قراردادهاي بين اعضاء که منوط بتصويب موسسه مي باشد در نزد موسسه به ثبت خواهد رسيد درصورتيکه ماده 102 منشور ملل متحد ثبت اينگونه قراردادها را الزام کرده باشد موسسه آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانيد.


ماده بيست و سوم - در متون معتبر و رونوشتهاي مصدق
اين اساسنامه که بزبانهاي چيني و انگليسي و فرانسوي و روسي و اسپانيائي تنظيم شده و هر متن آن علي السويه معتبر مي باشد در بايگاني دولت امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهاي مصدقي از آن بوسيله دولت امانت دار به دولتهاي کشورهاي امضاء کننده و نيز به دولتهاي کشورهائي که طبق بند ب از ماده 4 به عضويت پذيرفته شده اند تسليم خواهد شد.
با توجه بمراتب مذکور در فوق امضاء کننده گان ذيل که داراي اختيارات لازم هستند اين اساسنامه را امضاء ميکنند اين اقدام در بيست و ششمين روز اکتبر سال 1956 در مقر سازمان ملل انجام پذيرفت.
ضميمه شماره يک - در کميسيون مقدماتي
الف - در نخستين روزيکه اين اساسنامه براي امضاء آماده ميشود يک کميسيون مقدماتي بوجود خواهد آمد و اين کميسيون مرکب خواهد بود از يک نماينده از هر يک از کشورهاي استراليا- بلژيک - برزيل - کانادا- چکوسلواکي - فرانسه- هند- پرتقال- اتحاديه آفريقاي جنوبي- اتحاد جماهير شوروري سوسياليستي - کشورهاي متحده بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريکا بعلاوه يک نماينده از هر يک از شش کشور ديگري که بايد کنفرانس بين المللي تنظيم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي انتخاب نمايد اين کميسيون مقدماتي تا اعتبار يافتن اين اساسنامه و سپس تا زماني که طبق ماده 4 کنفرانس عمومي تشکيل نشده و هيئت مديره انتخاب نگشته است ادامه خواهد يافت.
ب- مخارج اين کميسيون مقدماتي ممکن است با وامي که از طرف سازمان ملل متحد داده ميشود تأمين گردد و کميسيون مقدماتي با مقامات صالحه سازمان ملل براي اين منظور ترتيبات لازم و از جمله ترتيب تأديه اين وام را از طرف موسسه خواهند داد و هرگاه اين اعتبارات کافي نباشد کميسيون مقدماتي ميتواند مساعده هائي از دولتها دريافت کند و اين مساعده ها را ميتوان از بابت سهميه اي که دولتهاي ذينفع بايد به موسسه تأديه کنند کسر نمود.
کميسيون مقدماتي:
1- متصديان امور خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد. بنا به ضرورت تشکيل جلسه ميدهد و محل اجلاسات خود را معين ميکند و کميته هائي را که لازم تشخيص دهد بوجود ميآورد.
2- يک دبير مأمور اجرا و کارمندان لازم را منصوب خواهد کرد و حدود اختيارات و وظائف آنان را معين خواهد نمود.
3- ترتيب اجلاس نخستين کنفرانس عمومي را که از جمله شامل تهيه دستور موقتي و طرح آئين نامه داخلي ميباشد خواهد داد اين اجلاس بايد هر چه زودتر پس از اعتبار يافتن اين اساسنامه بعمل آيد.
4- اعضاء نخستين هيئت مديره را طبق قسمت هاي الف 1- و الف 2- و بند ب از ماده 4 تعيين ميکند.
5- در موضوعات مربوط به موسسه که محتاج به بذل توجه فوري ميباشد و از جمله:
الف - امور مالي موسسه.
ب- برنامه ها و بودجه نخستين سال موسسه.
پ- مسائل فني مربوط به طرح عمليات آينده موسسه.
ت- تشکيل هيئت کارمندان دائمي موسسه.
ث- مقر دائمي موسسه مطالعه و گزارشها و توصيه هائي براي نخستين جلسه کنفرانس عمومي و هيئت مديره تهيه خواهد کرد.
6- درباره شرايط قرارداد مربوط به مقر موسسه و نيز درباره تعيين وضع حقوقي موسسه و حقوق و تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصيه هائي به نخستين جلسه هيئت مديره تسليم خواهد نمود.
الف- طبق ماده 16 اين اساسنامه مذاکرات را بمنظور تهيه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد اين طرح قرارداد بايد به نخستين اجلاس کنفرانس عمومي و نيز به نخستين جلسه هيئت مديره تقديم شود.
ب- بطوريکه در ماده 16 اين اساسنامه پيش بيني شده است در باب روابط موسسه با ساير سازمانهاي بين المللي به نخستين جلسه کنفرانس عمومي و هيئت مديره توصيه هائي تقديم خواهد کرد.

متن اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و يک ضميمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.