سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
چهار شنبه 23 فوريه 2005

ازسایت كانون هاي وكلاي دادگستري 

 * « حقوق مدني » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳
 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳
 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳
 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳  
* « حقوق مدني » ۱۳۸۳

۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده باشد ، اين نقص چه اثري در عقد و شرط دارد ؟
۱ ) عقد و شرط باطل است .
۲ ) عقد نافذ و شرط غيرنافذ است .
۳ ) عقد نافذ و شرط خيار باطل است .
۴ ) عقد نافذ است و ابتداي خيار از تاريخ عقد محسوب است .

۲ - در صورتي كه موجر از تسليم عين مستاجره خودداري كند ، مستاجر چه اختياري دارد ؟
۱ ) مي تواند اجاره را فسخ كند .
۲ ) مي تواند اجبار موجر را بخواهد .
۳ ) اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خيار فسخ دارد .
۴ ) با امتناع موجر عقد اجاره باطل مي شود و مستاجر مي تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

۳ - اگر شخص ثالثي پس از تسليم مورد اجاره آن را غصب كند ، اين اقدام در اجاره چه اثري دارد ؟
۱ ) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .
۲ ) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل مي شود .
۳ ) مستاجر فقط مي تواند به غاصب رجوع كند .
۴ ) مستاجر مي تواند از پرداخت اجاره بها خودداري كند .

۴ - اگر مال مغصوب در دست يكي از غاصبان تلف شود و مالك به غاصب ديگر رجوع كند ، غاصبي كه جبران خسارت كرده است به چه كسي حق رجوع دارد ؟
۱ ) به كسي كه مال در دست او تلف شده است يا به يكي از لاحقين خود
۲ ) فقط به كسي كه مال در دست او تلف شده است .
۳ ) به هيچ كس حق رجوع ندارد .
۴ ) به يكي از غاصبان سابق خود .

۵ - در صورتي كه چند تن به اجتماع وصي بر ثلث باشند و يكي از آنان فوت كند ، اين حادثه چه اثري بر وصايت دارد ؟
۱ ) اجراي وصايت به مقام هاي عمومي واگذار مي شود .
۲ ) وصايت از بين مي رود و بقيه اوصيا نيز حق دخالت ندارند .
۳ ) وصايت از بين نمي رود و جمع باقي مانده به وصايت عمل مي كنند .
۴ ) وصايت از بين نمي رود و به جاي وصي متوفي اميني به جمع باقي مانده اضافه مي شود .

۶ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد ، توارث چگونه اجرا مي شود ؟
۱ ) هر دو از هم ارث مي برند .
۲ ) هيچ يك از ديگري ارث نمي برد .
۳ ) آنكه تاريخ فوتش معلوم است از ديگري ارث مي برد .
۴ ) آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث مي برد .

۷ - در صورتي كه موضوع تعهد در قراردادي عين كلي باشد ، متعهد از چه نوع بايد وفاي به عهده كند ؟
۱ ) متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند ، ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد .
۲ ) از نوع متوسط به انتخاب خود وفاي به عهده مي كند .
۳ ) انتخاب مصداق كلي با مديون است .
۴ ) از عالي ترين نوع بايد انتخاب كند .

۸ - اگر كالاي فروخته شده داراي عيب باشد و خريدار بخواهد ارش بگيرد ، ميزان آن چه مقدار است ؟
۱ ) خسارت ناشي از عيب كالا
۲ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار
۳ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب در بازار و ثمن معامله
۴ ) به نسبت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار از ثمن معامله كسر مي شود .

۹ - زن و شوهري كه با هم در محلي زندگي مشترك دارند ، درباره مالكيت اثاث خانه اختلاف پيدا مي كنند و هيچ كدام نيز دليلي بر مالكيت خود ندارد ، اثاث مورد اختلاف ، ملك چه كسي محسوب مي شود ؟
۱ ) همه اثاث موجود مشترك محسوب است .
۲ ) همه اموال به شوهري كه درآمد دارد تعلق مي يابد .
۳ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد است به او تعلق دارد و ساير اثاثيه منحصرا متعلق به زن است .
۴ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اختصاص استفاده مي كند ملك او است و بقيه مشترك محسوب است .

۱۰ - وكيلي خانه موكل را به نمايندگي از طرف او مي فروشد و بعد معلوم مي شود كه پيش از وقوع معامله عزل شده بوده در اين صورت ، آيا معامله درست است ؟
۱ ) معامله در صورتي نافذ است كه خبر عزل به وكيل نرسيده باشد .
۲ ) معامله فضولي و غيرنافذ است .
۳ ) معامله در هر حال نافذ است .
۴ ) معامله باطل است .

۱۱ - اگر مال وديعه به قهر از امين گرفته شود و امين بابت تلف آن پولي دريافت كند ، اين عوض به چه كسي تعلق دارد ؟
۱ ) متعلق به امانت گذار است و ملزم است آن را بگيرد و حق رجوع به قاهر را ندارد .
۲ ) امين بايد آنچه را كه در عوض گرفته به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نيست و مي تواند به قاهر رجوع كند .
۳ ) به امين تعلق دارد و او در مقابل مالك ضامن قيمت واقعي است .
۴ ) به امين تعلق مي گيرد و او تعهدي در برابر مالك ندارد .

۱۲ - ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پيدا مي كند ؟
۱ ) بعد از ادا دين يا گذشتن مدتي كه مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصيل مي كند .
۲ ) از زمان تحصيل اذن مضمون عنه به پرداخت
۳ ) از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دين
۴ ) از زمان انعقاد ضمان

۱۳ - در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است ؟
۱ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث انفراد باشد .
۲ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث باشد ، خواه به انفراد يا به شركت ديگري
۳ ) قتل عمد ، اعم از اين كه به مباشرت باشد يا به تسبيب و منفردا باشد يا با شركت ديگري
۴ ) مطلق قتل مانع از ارث است ، خواه عمدي باشد يا شبه عمد يا غيرعمد ، به مباشرت باشد يا به تسبيب

۱۴ - هرگاه متوفي پدر و مادر و يك دختر داشته باشد ، فرض دختر در اين حالت چه اندازه است ؟
۱ ) دو ثلث از تركه
۲ ) نصف از تركه
۳ ) يك ثلث از تركه
۴ ) دختر به فرض ارث نمي برد و پس از وضع فرض پدر و مادر بقيه به او تعلق دارد .

۱۵ - هرگاه متوفي اخوه ابويني و ابي و امي داشته باشد ، كدام گروه در زمره وارثان او هستند ؟
۱ ) اخوه ابويني
۲ ) اخوه ابويني و امي
۳ ) اخون ابويني و ابي
۴ ) هر سه گروه ابويني و ابي و امي

۱۶ - نفقه اولاد در صورت فوت پدر با كيست ؟
۱ ) مادر
۲ ) اجداد پدري و مادري
۳ ) اجداد پدري و مادر به طور تساوي
۴ ) اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب

۱۷ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد ، به زن چه نوع مهري تعلق مي گيرد ؟
۱ ) المتعه در صورت عدم نزديكي و مهر المثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزديكي
۲ ) مهر به توافق معين مي شود
۳ ) المتعه
۴ ) المثل

۱۸ - آيا اقرار مديون در اثبات طلب موثر است ؟
۱ ) در هر حال موثر است ، هرچند مقرله آن را تكذيب كند .
۲ ) در صورتي موثر است كه مقرله آن را تصديق كند .
۳ ) موثر است ، ليكن اگر مقرله مفاد اقرار را تكذيب كند ، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
۴ ) در صورتي موثر است كه دادگاه صحت اقرار را احراز كند .

۱۹ - آيا تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد و معتبر است ؟
۱ ) تاريخ سند در صورتي در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد كه درستي آن در دادگاه احراز شود .
۲ ) در مورد اسناد رسمي ، تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادي اعتبار ندارد .
۳ ) اعتبار تاريخ سند مانند مفاد آن نسبي است و در برابر اشخاص ثالث اعتباري ندارد .
۴ ) تاريخ سند در هر حال عليه اشخاص ثالث معتبر است .

۲۰ - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي به هم برسد ، تعمير مجرا به عهده كيست ؟
۱ ) هر دو كه به اشتراك انجام مي دهند .
۲ ) اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود ، تعمير آن به عهده كسي است كه آب مي برد ، ولي اگر خرابي سبب خسارت به خانه باشد ، دفع ضرر به عهده مالك خانه است .
۳ ) صاحب خانه
۴ ) صاحب مجراي آب  * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳

۲۱ - كارمنداني كه به عنوان نماينده حقوقي موسسات دولتي ، در دادگاه ها اقدام مي نمايند بايد داراي شرايطي باشند . تشخيص احراز اين شرايط با . . . . . است .
۱ ) رييس دادگاه مربوط
۲ ) رييس دادگستري مربوط
۳ ) بالاترين مقام اجرايي موسسه
۴ ) كانون وكلاي حوزه مربوط

۲۲ - هرگاه شعبه شركتي ملكي را غصب نمايد ، مالك ملك دعواي خلع يد را بايد در دادگاه محل . . . . . اقامه كند .
۱ ) اقامت خود
۲ ) وقوع ملك
۳ ) شعبه شركت
۴ ) مركز اصلي شركت

۲۳ - چنانچه وكيلي دعوا را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد ، به مجازات انتظامي درجه . . . . . . محكوم مي شود .
۱ ) ۳ ( توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون )
۲ ) ۴ ( تنزل درجه )
۳ ) ۵ ( ممنوعيت از وكالت از سه ماه تا سه سال )
۴ ) ۶ ( محروميت دائم از شغل وكالت )

۲۴ - در دعاوي كه خواسته آن منافعي باشد كه مادام العمر است ، « بهاي خواسته » حاصل جمع منافق :
۱ ) سه ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۲ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۳ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت يك ساله منافع محكوم مي كند .
۴ ) بيست ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .

۲۵ - حكمي از دادگاه عمومي صادر شده كه ، با توجه به مقررات حاكم در زمان صدور آن غيرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاكم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است . فرجام خواهي محكوم عليه نسبت به اين حكم ، قانونا :
۱ ) ممكن نيست .
۲ ) ممكن است .
۳ ) بستگي به مقررات فعلي دارد .
۴ ) بستگي به نظر رياست ديوان عالي كشور دارد .

۲۶ - هرگاه تجديدنظرخواه ، به ادعاي داشتن عذر موجه ، خارج از مهلت مقرر تجديدنظرخواهي كند ، دادگاهي كه به عذر او رسيدگي مي كند كدام است ؟
۱ ) معاونت ارجاع
۲ ) دادگاه نخستين
۳ ) دادگاه تجديدنظر
۴ ) رييس حوزه قضايي

۲۷ - هرگاه ، در دادخواست نام خانوادگي خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ، دادخواست بايد :
۱ ) به موجب قرار رييس دادگاه رد شود .
۲ ) به موجب قرار مدير دفتر دادگاه رد شود .
۳ ) توقيف و اخطار رفع نقص صادر شود .
۴ ) توسط دفتر دادگاه در اختيار رييس دادگاه قرار گيرد تا تعيين تكليف كند .

۲۸ - دعواي طاري در صورتي بايد در دادگاهي اقامه شود كه دعواي اصلي در آن اقامه شده كه با دعواي اصلي مرتبط . . . . .
۱ ) يا داراي يك منشا باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۲ ) و داراي يك منشا باشد و مثال آن اعتراض ثالث طاري است .
۳ ) يا داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۴ ) و داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

۲۹ - هرگاه بين دادگاه تجديدنظر يكي از استان ها ، با دادگاه عمومي حوزه استان ديگري اختلاف در صلاحيت پيدا
شود :
۱ ) نظر دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع است .
۲ ) حل اختلاف با شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است .
۳ ) حل اختلاف با رييس دادگستري تهران است .
۴ ) حل اختلاف با ديوان عالي كشور است .

۳۰ - ايراد امر قضاوت شده در صورتي پذيرفته مي شود كه ، علاوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعواي قبلي و فعلي ، سبب دو دعوا :
۱ ) يا دليل آنها واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۲ ) يا دليل آنها واحد و قرار قطعي صادر شده باشد .
۳ ) نيز واحد و دلايل آنها نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۴ ) نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد ، حتي اگر دليل جديد ارائه شود .

۳۱ - دعواي راجع به سند سجلي كه در خارج از كشور تنظيم شده و خواهان نيز مقيم خارج باشد ، در صلاحيت . . . . است .
۱ ) دادگاه عمومي تهران
۲ ) ديوان عدالت اداري
۳ ) دادگاه تجديدنظر استان تهران
۴ ) دادگاه عمومي آخرين محل اقامت خواهان در ايران

۳۲ - هرگاه دعوايي به شكل دعواي متقابل ، اما پس از اولين جلسه دادرسي ، در دادگاهي مطرح شود كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند ، دادگاه :
۱ ) بايد قرار رد آن را صادر كند .
۲ ) بايد قرار رد دادخواست را صادر كند .
۳ ) اگر صلاحيت ذاتي و محلي دارد بايد جداگانه به آن رسيدگي كند .
۴ ) اگر صلاحيت ذاتي دارد بايد به آن رسيدگي كند حتي اگر صلاحيت محلي نداشته باشد .

۳۳ - قيد يا عدم قيد قطعيت ، در پايان حكم رفع تصرف عدواني ، صادر از دادگاه عمومي . . . .
۱ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۲ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .
۳ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگرچه محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۴ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .

۳۴ - در صورت درخواست دستور موقت ، دادگاه . . . .
۱ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۲ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه مي تواند وجه نقد باشد .
۳ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۴ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند يا بدون تامين دستور صادر كند .

۳۵ - هرگاه حكم غيابي از دادگاه در دعوايي صادر شود كه خواسته آن سي ميليون ريال است و محكوم عليه در مهلت هاي مقرر از آن واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمايد :
۱ ) در صورتي مي تواند ، در مهلت فرجامي از آن فرجام خواهي كند كه محكوم به كمتر از بيست ميليون ريال نباشد .
۲ ) مي تواند ، با اجازه رييس ديوان عالي كشور از آن فرجام خواهي كند .
۳ ) مي تواند در مهلت فرجامي ، از آن فرجام خواهي كند .
۴ ) نمي تواند از آن فرجام خواهي كند .

۳۶ - حكمي كه از دادگاه نخستين صادر و عينا در دادگاه تجديدنظر تاييد مي شود ، مراجع اعاده دادرسي . . . .
۱ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۲ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .
۳ ) نسبت به آن دادگاه عمومي و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۴ ) نسبت به آن دادگاه تجديدنظر و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .

۳۷ - هرگاه مستند دعوا سند عادي باشد و در اولين جلسه دادرسي خواهان اصل سند را همراه نداشته باشد و نسبت به آن ادعاي جعل شود . . . . .
۱ ) قرار ابطال دادخواست صادر مي شود .
۲ ) سند از عداد دلاليل خارج مي شود .
۳ ) اگر دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد ابطال مي شود .
۴ ) به خواهان ده روز مهلت داده مي شود كه اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند .

۳۸ - رسيدگي دادگاه به مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تامين خواسته ، از محل تامين گرفته شده ، در وقت . . . . به عمل مي آيد .
۱ ) عادي
۲ ) خارج از نوبت
۳ ) دادرسي فوري
۴ ) فوق العاده

۳۹ - صرف درخواست تجديدنظر نسبت به راي قطعي ، در شعبه تشخيص ، اجراي حكم را :
۱ ) در هر حال متوقف مي كند .
۲ ) در هيچ صورتي متوقف نمي كند .
۳ ) در صورتي متوقف مي كند كه محكوم عليه تامين مناسب دهد .
۴ ) در صورتي متوقف مي نمايد كه اكثريت اعضاي شعبه موافقت نمايند .

۴۰ - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور :
۱ ) قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود .
۲ ) فقط به موجب قانون و يا راي وحدت رويه بي اثر مي شود .
۳ ) قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود .
۴ ) قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص بوده و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود . 


 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳

۴۱ - در جرائم غيرعمدي :
۱ ) معاونت در جرم ممكن است ولي قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نيست .
۲ ) شركت در جرم وجود دارد ولي معاونت در جرم منتفي است .
۳ ) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است .
۴ ) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفي است .

۴۲ - اگر شخصي مرتكب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محكوم نمايد و شخص ديگري بدون اينكه از ولي دم مقتول اجازه گرفته باشد محكوم را به قتل برساند ، اين شخص :
۱ ) مرتكب قتل غيرعمد شده است .
۲ ) عملي انجام داده كه مشمول تعزير است .
۳ ) مرتكب جرمي نشده تا مجازات شود .
۴ ) مرتكب قتلي شده كه مستوجب قصاص است .

۴۳ - پدري فرزند خود را عمدا به قتل مي رساند در اين صورت و با جمع شرايط :
۱ ) تعزير مي شود .
۲ ) قصاص مي شود .
۳ ) فقط به پرداخت ديه به ورثه مقتول محكوم مي شود و مجازات ديگري ندارد .
۴ ) به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم شده و تعزير هم مي شود .

۴۴ - مطابق قوانين كيفري ايران اگر نابالغي به طور عمد فردي را به قتل برساند در اين صورت :
۱ ) نابالغ مرتكب قتل خطئي شده و عاقله وي بايد ديه قتل خطئي را به ورثه مقتول بدهد .
۲ ) نابالغ مرتكب قتل شبه عمده شده و منحصرا بايد ديه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد .
۳ ) نابالغ مرتكب قتل عمدي شده است و بايد قصاص شود .
۴ ) نابالغ از مسووليت بري است .

۴۵ - در مورد دعوي قتل اصل ثابت شده لكن نوع آن از لحاظ عمد يا غيرعمد ثابت نيست ، در اين صورت :
۱ ) قتل غيرعمد تلقي مي شود .
۲ ) قتل عمدي تلقي مي شود تا خلاف آن ثابت گردد .
۳ ) بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را پايان داد .
۴ ) چون دليلي بر عمدي يا غيرعمدي بودن در دست نيست موضوع قابل تعقيب نمي باشد .

۴۶ - فردي به دستور ديگري مرتكب قتل عمدي گرديده است مجازات دستوردهنده ( آمر ) چيست ؟
۱ ) قصاص
۲ ) زندان دائم
۳ ) پرداخت ديه
۴ ) پرداخته ديه همراه با تعزير

۴۷ - فردي با ايراد جرحي كه با يك ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل مي گردد ، مجازات چنين شخصي چيست ؟
۱ ) منحصرا به مجازات قصاص نفس محكوم مي گردد .
۲ ) هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محكوم مي گردد .
۳ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو بايد ديه پرداخت كند .
۴ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزيري محكوم مي گردد .

۴۸ - قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي :
۱ ) زنا
۲ ) لواط
۳ ) زنا يا لواط
۴ ) روابط نامشروع

۴۹ - حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن :
۱ ) ۷۵ تازيانه است
۲ ) ۸۰ تازيانه است
۳ ) ۷۵ تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يك سال
۴ ) تبعيد به مدت ۳ ماه تا يكسال

۵۰ - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنيايد به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم خواهد شد اين مجازات :
۱ ) مجازات شمول حد است ولي تبديل به تعزير گرديده است
۲ ) مجازات تعزيري است .
۳ ) مجازات شمول حد است .
۴ ) هيچ كدام

۵۱ - كدام محكوميت مانع تعليق اجراي مجازات است ؟
۱ ) محكوميت قطعي به جرح عمدي
۲ ) محكوميت قطعي به جزاي نقدي تا مبلغ ۲ ميليون ريال
۳ ) محكوميت قطعي به زندان تا هر ميزان در جرائم غيرعمدي
۴ ) محكوميت قطعي به زندان بيش از يكسال در جرائم عمدي

۵۲ - شخصي به سه سال و نيم زندان تعزيري محكوم گرديده و حكم نيز درباره وي اجرا شده در نتيجه از حقوق اجتماعي محروم گرديده است . رفع محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجراي حكم است .
۱ ) يك سال
۲ ) دو سال
۳ ) سه سال
۴ ) پنج سال

۵۳ - مجازات شركاء جرم هاي غيرعمدي تعزيري يا بازدارنده چه اندازه است ؟
۱ ) مجازات فاعل مستقل است
۲ ) مجازات نمي شوند
۳ ) حداقل مجازات فاعل مستقل است
۴ ) از نظر قانون ضابطه اي وجود ندارد و در هر مورد بستگي به نظر قاضي دارد .

۵۴ - شخصي به ۱۲ سال زندان محكوم شده است با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود ، وي پس از تحمل چند سال از زندان مذكور مي تواند تقاضاي آزاد مشروط نمايد ؟
۱ ) ۵ سال
۲ ) ۶ سال
۳ ) ۷ سال
۴ ) ۸ سال

۵۵ - منظور از اعاده حيثيت در حقوق كيفري عمومي يعني :
۱ ) جبران خسارت از متهم
۲ ) اعلام برائت شخص بي گناه
۳ ) رفع اثر از محكوميت كيفري پس از اجراي كامل حكم
۴ ) رفع اثر از محكوميت قطعي كيفري پس از اجراي حكم و انقضاء مدت تعيين شده

۵۶ - مجازات كدام جرم قابل تعليق است ؟
۱ ) معاونت در آدم ربايي
۲ ) سرقت مستوجب تعزير
۳ ) معاونت در سرقت مستوجب حد
۴ ) معاونت در خريد و فروش مواد مخدر

۵۷ - از نظر عنصر مادي ، به عمل كسي كه به قصد سرقت به دفعات متعدد ، گندم داخل انبار ديگري را خارج مي كند . . . . . گفته مي شود .
۱ ) تعدد جرم
۲ ) جرم مستمر
۳ ) جرم مركب
۴ ) جرم استمراريافته

۵۸ - مجازات شروع به كدام يك از جرائم زير در قانون پيش بيني نشده است ؟
۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول
۲ ) شروع به كلاهبرداري
۳ ) شروع به قتل عمدي
۴ ) شروع به ارتشاء

۵۹ - اگر شخصي نوار و تصاوير مستهجن را صرفا نگهداري نمايد ولي به قصد تجارت و توزيع نباشد ، چه حكمي دارد ؟
۱ ) جرم و قابل مجازات است .
۲ ) فاقد جنبه جزايي است .
۳ ) به تشخيص دادگاه بستگي دارد .
۴ ) چون عفت عمومي را جريحه دار مي كند قابل مجازات است .

۶۰ - از نظر عنصر مادي ، كدام جرم ، به عادت نمي باشد ؟
۱ ) ولگردي
۲ ) تكدي
۳ ) خريد و فروش مال مسروقه
۴ ) اعتياد به مواد مخدر 


 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳

۶۱ - در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس :
۱ ) نظر دادستان متبع است .
۲ ) حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است .
۳ ) حل اختلاف توسط رييس حوزه قضايي به عمل مي آيد .
۴ ) نظر به ضرورت استقلال قاضي تحقيق از دادستان مخالفت دادستان بي تا ثير است .

۶۲ - رسيدگي به تقاضاي اعاده ي دادرسي در امور كيفري در صلاحيت كدام مرجع است ؟
۱ ) دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه صادركننده ي حكم قطعي
۳ ) شعبه اي از شعب ديوان عالي كشور
۴ ) شعبه ي تشخيص ديوان عالي كشور

۶۳ - اگر راي دادگاه بدوي به صورت قرار باشد و دادگاه تجديدنظر آن را نقض كند ادامه رسيدگي به چه صورت خواهد بود ؟
۱ ) به شعبه هم عرض ارجاع مي شود .
۲ ) پرونده به دادگاه صادركننده ي قرار ارسال مي شود .
۳ ) دادگاه تجديدنظر خود به رسيدگي ادامه مي دهد و راي مقتضي صادر مي كند .
۴ ) پرونده نزد رييس حوزه ي قضايي ارسال مي شود تا به هر شعبه اي كه صلاح مي داند ارجاع دهد .

۶۴ - در حوزه ي قضايي بخش :
۱ ) دادسرا تشكيل نمي شود و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است رييس دادگاه يا دادرس علي البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقيقات مقدماتي مورد نياز را انجام مي دهد .
۲ ) دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل و دادستان و بازپرس هر يك به وظايف خود عمل مي كنند .
۳ ) وظايف دادسرا را مدير دفتر عهده دار مي شود .
۴ ) دادسراي انقلاب تشكيل مي شود ، بازپرس تحقيقات مقدماتي مورد نياز را در هنگام وقوع جرايم و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد .

۶۵ - قرار منع تعقيق در مواردي صادر مي گردد كه :
۱ ) دادستان تعقيب متهم را متقضي نداند .
۲ ) عمل ارتكابي فقط فاقد عنوان كيفري باشد .
۳ ) از ديدگاه قانون جديد عمل ارتكابي ديگر جرم تلقي نگردد .
۴ ) عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد .

۶۶ - در قوانين موضوعه ايران در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود دادستان :
۱ ) فقط نظارت بر اقدامات قضايي دادياران را عهده دار است .
۲ ) فقط در جرائم مهم كه در صلاحيت دادگاههاي استان است حق نظارت دارد .
۳ ) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب كننده حق هيچ گونه اظهارنظر ندارد .
۴ ) حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را در همه موارد دارد و حتي مي تواند تكميل تحقيقات را درخواست كند .

۶۷ - در جرائمي كه رسيدگي به آنها قانونا در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان است :
۱ ) دادگاههاي كيفري استان بايد در همه ي موارد ، راسا تحقيقات مقدماتي را عهده دار شوند .
۲ ) تحقيقات مقدماتي ، همانند ساير جرايم ، توسط بازپرس ، دادستان و يا داديار صورت مي پذيرد .
۳ ) تحقيقات مقدماتي ، الزاما توسط بازپرس صورت مي پذيرد و دادستان مطلقا حق تحقيق ندارد .
۴ ) تحقيقات توسط دادستان يا بازپرس انجام مي شود و انجام تحقيقات توسط دادياران مجاز نيست .

۶۸ - در كدام مورد ، امكان جلب متهم بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده شده باشد وجود دارد ؟
۱ ) در جرايم عليه امنيت كشور
۲ ) در جرايمي كه رسيدگي به آنها مستقيما در دادگاه مربوطه به عمل مي آيد .
۳ ) در حدود و قصاص و جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد است .
۴ ) در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص ، اعدام و قطع عضو است و يا محل اقامت يا شغل و كسب متهم معلوم نيست و اقدامات معموله براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده است .

۶۹ - منظور از علني بودن محاكمه يعني :
۱ ) عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
۲ ) حضور وكيل مدافع در همه ي جلسات رسيدگي
۳ ) دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه
۴ ) برگزاري جلسه رسيدگي دادگاه در مكاني كه امكان حضور همه ي افراد علاقه مند وجود داشته باشد

۷۰ - چنانچه يك نفر نظامي به همراه ( و مشاركت ) يك نفر غيرنظامي مرتكب جاسوسي شده باشد ؟
۱ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه انقلاب است .
۲ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه نظامي است .
۳ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه كيفري استان است .
۴ ) رسيدگي به جرايم نظامي در صلاحيت دادگاه نظامي و رسيدگي به اتهام غيرنظامي در صلاحيت دادگاه انقلاب مركز است .

۷۱ - دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي از چند نفر قاضي تشكيل مي شود ؟
۱ ) يك نفر
۲ ) سه نفر
۳ ) پنج نفر
۴ ) هفت نفر

۷۲ - در حال حاضر و در كليه جرايمي كه مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسيدگي كدام است ؟
۱ ) در جرايم مواد مخدر دادگاه هاي انقلاب و در ساير جرايم دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه كيفري استان
۳ ) دادگاه عمومي جزايي
۴ ) دادگاه تجديدنظر استان

۷۳ - دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي و در مجازات هاي تعزيري :
۱ ) در هيچ مورد مجاز به تشديد حكم بدوي نيست .
۲ ) در همه ي موارد مي تواند حكم بدوي را كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است تشديد كند .
۳ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقلي باشد كه قانون مقرر داشته است .
۴ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه حكم بدوي مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه قرار گيرد و حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است .

۷۴ - در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتيب به عمل مي آيد ؟
۱ ) با تبعيت از نظر دادستان
۲ ) طبق تصميم متخذه از سوي بازپرس
۳ ) توسط دادگاه عمومي و انقلاب ( كيفري )
۴ ) از طريق دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان

۷۵ - هرگاه دادگاه عمومي كيفري برائت متهم را اعلام نمايد در مورد دادخواست ضرر و زيان :
۱ ) آن را به دادگاه حقوقي ارجاع مي دهد .
۲ ) اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي كند .
۳ ) مخير است كه رسيدگي نموده يا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد .
۴ ) تكليفي به رسيدگي و صدور حكم ، به علت منتفي شدن امر كيفري ندارد .

۷۶ - در نظام مختلط :
۱ ) تحقيقات مقدماتي غيرعلني ، ترافعي و شفاهي است .
۲ ) تحقيقات مقدماتي علني ، غيرترافعي و كتبي است .
۳ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و رسيدگي دادگاه به طريق اتهامي است .
۴ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و كتبي است .

۷۷ - چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوي مقام قضايي متهم استنكاف از پذيرش آن نمايد قرار مزبور به . . . . . . تبديل مي شود .
۱ ) وثيقه
۲ ) كفالت
۳ ) بازداشت موقت
۴ ) التزام به حضور با قول شرف

۷۸ - وثيقه اعم است از :
۱ ) وجه نقد يا مال غيرمنقول
۲ ) وجه نقد ، مال منقول ، اوراق بهادار ، اشياء قيمتي
۳ ) وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول
۴ ) فقط وجه نقد كه بايد به صندوق دادگستري يا بانك ايداء و قبض سپرده به مقام قضايي تحويل شود .

۷۹ - در صورت عدم حضور متهمي كه با قرار كفالت يا وثيقه آزاد شده است :
۱ ) كفيل ۲۰ روز وثيقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسليم دارند .
۲ ) به كفيل يا وثيقه گذار مهلت كافي جهت معرفي متهم را تسليم كند .
۳ ) به كفيل يا وثيقه گذار اخطار واقعي شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند .
۴ ) ابلاغ قانوني كافي است و كفيل و وثيقه گذار بايد ظرف ۱۰ روز متهم را تسليم كنند .

۸۰ - مبناي صلاحي دادگاه هاي ويژه ي روحانيت :
۱ ) وصفي است كه در مرتكب عمل مجرمانه وجود دارد .
۲ ) مبناي قانون اساسي است .
۳ ) نوع جرم ارتكابي است .
۴ ) هيچ كدام 


 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳

۸۱ - هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه شركت سهامي پيش بيني نشده باشد :
۱ ) در اين صورت انتشار اوراق قرضه با تغيير اساسنامه امكان پذير خواهد بود .
۲ ) مجمع عمومي عادي به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۳ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۴ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد مديرعامل انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .

۸۲ - بازرس يا بازرسان شركت سهامي در صورت اطلاع از وقوع جرمي توسط مديران شركت ، در هنگام ماموريت بايد :
۱ ) به اولين مجمع عمومي گزارش دهند .
۲ ) به مرجع قضايي صلاحيت دار اعلام كنند .
۳ ) هيات مديره را در جريان قرار دهند .
۴ ) موارد ۱ و ۲

۸۳ - كاهش اختياري سرمايه در شركت سهامي از طريق كاهش . . . . صورت مي گيرد .
۱ ) تعداد سهام
۲ ) مبلغ اسمي سهام
۳ ) اسمي سهام به نسبت تساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن
۴ ) هر سه مورد

۸۴ - هرگاه شركت تضامني منحل شود و دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران :
۱ ) تا هنگام پرداخت طلب طلبكاران شخصي شركاء حق مراجعه به آنها را ندارند .
۲ ) هر شريكي به ميزان سهم خود در شركت ، مسوول است ، بي توجه به وجود يا عدم وجود طلبكار شخصي .
۳ ) حق دارند بقيه طلب خود را از شركت ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم دارند .
۴ ) حق دارند طلب خود را از شركاء ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم ندارند .

۸۵ - با انحلال تجارتخانه قائم مقام تجارتي :
۱ ) منعزل است .
۲ ) با حكم دادگاه بر كنار خواهد شد .
۳ ) تنها رييس تجارتخانه مي تواند او را بر كنار كند .
۴ ) تا پايان تصفيه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند .

۸۶ - در صورت ورشكستگي شركت هاي تضامني يا نسبي :
۱ ) اموال شخصي شركاء ضامن نيز مهر و موم خواهد شد .
۲ ) اموال شخصي شركاء در صورت تعيين مدير تصفيه مهر و موم خواهد شد .
۳ ) در صورتي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم خواهد شد كه حكم ورشكستگي آنها نيز صادر شده باشد .
۴ ) هيچ كدام

۸۷ - داشتن علامت تجارتي :
۱ ) اختياري است .
۲ ) الزامي است .
۳ ) در صورت الزامي دانستن دولت الزامي است .
۴ ) در صورتي كه قرار باشد روي كالا نصب شود ، الزامي است .

۸۸ - ارسال كننده كالا . . . . . از متصدي حمل و نقل تقاضاي استرداد كالا نمايد .
۱ ) مي تواند
۲ ) به شرط آنكه صاحب كالا باشد مي تواند
۳ ) به شرط آنكه بارنامه صادر نشده باشد مي تواند
۴ ) به شرط آنكه صاحب كالا به او اجازه داده باشد مي تواند

۸۹ - اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطلاع نامه اي مبني بر عدم پرداخت براي كسي كه سفته را به او داده ارسال ندارد . . . . .
۱ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد .
۲ ) حق مراجعه خود را نسبت به آن شخص از دست مي دهد .
۳ ) حق مراجعه خود را نسبت به همه مسوولان سند از دست مي دهد .
۴ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد حتي اگر واخواست نكرده باشد .

۹۰ - در صورتي كه كالاهاي موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده كاميون مامور حمل تلف شود چه كسي در مقابل صاحب كالا مسوول خواهد بود ؟
۱ ) راننده
۲ ) متصدي حمل و نقل
۳ ) راننده و متصدي حمل و نقل
۴ ) متصدي حمل و نقل در صورت اثبات تقصير او

۹۱ - معامله ي بين دو تاجر :
۱ ) در هر حال تجاري خواهد بود .
۲ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال غيرمنقول .
۳ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال منقول .
۴ ) فقط در صورتي كه مربوط به حوائج شخصي تاجر باشد تجاري خواهد بود .

۹۲ - كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان هاي وارده كه منتهي به تقليد مبلغ اسمي و يا تقليل عده سهام شود :
۱ ) شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۲ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۳ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند نمي گردد .
۴ ) هيچ كدام از عبارات فوق صحيح نيست .

۹۳ - انتقال سهم الشركه در شركت با مسووليت محدود چگونه صورت مي گيرد ؟
۱ ) با موافقت هيات مديره
۲ ) فقط با تنظيم سند رسمي
۳ ) با ظهرنويسي دارنده سهم الشركه
۴ ) با موافقت اكثريت شركايي كه سه ، چهارم سرمايه را نيز داشته باشند و تنظيم سند رسمي

۹۴ - كدام عبارت صحيح است ؟
۱ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .
۲ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن ندارد .
۳ ) ورشكستگي بعضي از شركاء شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت دارد .
۴ ) ورشكستگي شركت نسبي بر خلاف شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .

۹۵ - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۶ - انعقاد قرارداد ارفاقي موجب مي شود كه ورشكسته :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۷ - امكان انعقاد قرارداد ارفاقي منتفي است در صورتي كه ورشكستگي :
۱ ) عادي باشد
۲ ) به تقلب باشد
۳ ) به تصفيه باشد
۴ ) به تقصير و يا تقلب باشد

۹۸ - كدام عمل جزء اعمال تجارتي تبعي محسوب مي شود ؟
۱ ) معامله اجزاء يا خدمه تاجر براي امور تجارتي تاجر
۲ ) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه
۳ ) تصدي به حمل و نقل
۴ ) معاملات برواتي

۹۹ - كدام عبارت درست است ؟
۱ ) دادگاه نمي تواند به برات گير مهلت پرداخت بدهد .
۲ ) دادگاه مي تواند مهلت مناسب براي برات گير جهت پرداخت بدهد .
۳ ) اعطاء مهلت به برات گير توسط دادگاه فقط با رضايت دارنده برات ممكن است .
۴ ) در اعطاء مهلت به برات گير علاوه بر رضايت دارنده برات رضايت ساير متعهدان برات نيز لازم است .

۱۰۰ - مدت استفاده انحصاري از اسم و علامت تجارتي به ترتيب كدام است ؟
۱ ) ۵ سال و ۱۰ سال
۲ ) ۵ سال و ۳ سال
۳ ) ۳ سال و ۱۰ سال
۴ ) هر دو ۵ سال 


 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳

۱۰۱ - حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني : « هرگاه دخول شيء در مبيع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود » مبتني بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتني بر اصل عدم است .
۲ ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد .
۴ ) به دليل عدم تصريح متعاقدين ، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است .

۱۰۲ - از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر ، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است ، مقصود از اين اصل چيست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد

۱۰۳ - « صحت سلب » ، علامت معني . . . . . است .
۱ ) حقيقي
۲ ) مجازي
۳ ) تعيني ( تخصصي )
۴ ) عرفي ( عرف عام )

۱۰۴ - اگر متصرف ، اقرار به مالكيت سابق مدعي كند ، تكليف چيست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضي در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعي داده مي شود .
۳ ) طبق قاعده يد ، متصرف ، مالك شناخته مي شود .
۴ ) ملك ، به مدعي داده مي شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نمايد .

۱۰۵ - در صورت شك در مشروعيت تصرف ذواليد ، حكم چيست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكيت جاري است .
۲ ) اصل عدم مشروعيت منشا تصرف ، جاري است .
۳ ) طبق قاعده يد ، حكم به مالكيت متصرف داده مي شود .
۴ ) در صورتي كه منشا ترديد ، احتمال غصبيت باشد ، استصحاب عدم مالكيت و در غير اين صورت ، قاعده يد حاكم است .

۱۰۶ - امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود مي باشند ؟
۱ ) آري
۲ ) خير
۳ ) تنها مثبت آثار شرعي متعلق خود مي باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلي ، مثبت كليه لوازم ديگر متعلق خود مي باشند .

۱۰۷ - احكام وضعي احكامي مي باشند كه :
۱ ) مستقيما با افغال مكلفين مربوط هستند .
۲ ) مستقيما با افعال مكلفين مربوط نيستند .
۳ ) به وسيله قانونگزار ، تاييد و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۱۰۸ - مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شيء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادي
۲ ) لوازم ذاتي
۳ ) لوازم عقلي
۴ ) كليه لوازم

۱۰۹ - نسبت قاعده يد با استصحاب عدم مالكيت ، چيست ؟
۱ ) تخصيص
۲ ) تعارض جزيي
۳ ) تعارض ظاهري
۴ ) تعارض كلي

۱۱۰ - الزام و ممنوعيت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضايي
۲ ) تاسيسي
۳ ) وضعي
۴ ) تكليفي

۱۱۱ - در خصوص ترديد در مبلغ دين ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دين
۳ ) هيچ اصلي جاري نيست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متيقن

۱۱۲ - صيغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصوليين ، حقيقت در كدام معني است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك ميان سه معني يادشده

۱۱۳ - در تعارض ميان اصل استصحاب و اصل تخيير ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخيير ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودي ، مقدم و استصحاب عدمي ، موخر از اصل تخيير است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخيير است .

۱۱۴ - تفاوت معني در ميان دو واژه « اذن و اجازه » چيست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقي است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلي و اجازه ، موافقت بعدي صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتي نيست .

۱۱۵ - تخصيص عام وسيله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولويت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجيت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق ، مي تواند مخصص عام واقع شود .

۱۱۶ - لوازم ذات عقد چيست ؟
۱ ) آثار شرعي مترتب بر عقد .
۲ ) آثاري كه از عقد ، انفكاك ناپذيرند .
۳ ) آثاري كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب مي شوند .
۴ ) آثاري كه متعاقدين نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصريح كرده باشند .

۱۱۷ - اگر در قرارداد استخدامي كسي ، قيد شود كه : « به اختلافات محتمله ناشي از اين قرارداد ، دادگاه رسيدگي خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحيت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداري
۲ ) دادگاه صنفي
۳ ) دادگاه صلاحيتدار دادگستري
۴ ) دادگاهي كه طرفين بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۱۸ - در تعارض ميان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر ساير اصول عمليه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر يك از اين دو اصل ، رابطه سببيت و مسببيت بايد لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ايقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۱۹ - اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام مي شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلي ، موجب اجمال عام مي شود .
۲ ) تنها در عام استغراقي ، موجب اجمال عام مي شود .
۳ ) موجب اجمال عام مي شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمي شود .

۱۲۰ - اصاله الحقيقه ، در چه مواردي كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد ترديد در منظور گوينده ميان معني حقيقي و مجازي يك لفظ .
۲ ) در موارد ترديد در تشخيص معني حقيقي و مجازي كه از يك لفظ اراده مي شود .
۳ ) در موارد ترديد ميان معني لغوي و معني عرف ( عرف عام ) يك لفظ .
۴ ) در موارد ترديد ميان معاني متعدد از الفاظ مشترك .

پيامهاى سخنگاه :
> متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
جمعه 30 سپتامبر 2005
lotfan javabe sooalat ra niz dar site gharar dahid motshakeram.

> متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
سه شنبه 5 آوريل 2005
hello.dont tired with thise works.iam hapy that i can speak wiht you.your web site is exellent for law student and law maste.thans for your help to us student for reach to succes.your dear friend.