سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزيابي اموال
شنبه 25 ژوئن 2005
 
1) كداميك از موارد زير اساس اقدامات در ارزيابي اموال مي‌باشد؟
1- برداشتهاي شخص ارزياب
2- نصوص صريح قانوني
3- اطلاعات حاصل از مطلعين محلي
4-  هيچكدام
2) مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر:
1- بموجب قانون مالياتهاي مستقيم
2- بموجب قانون
3- بموجب دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي
4- بموجب نظر ماموران تشخيص مالياتي و ادارات امور مالياتي

3)كدام گزينه تعريف درستي از مامور تشخيص مالياتي مي‌باشد؟

1- افرادي كه برابر قانون اقدام به وصول ماليات مي‌نمايد
2- افرادي كه برابر قانون اقدام به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات مي نمايند
3- افرادي كه مامور سازمان امور مالياتي مي‌باشند
4- هيچكدام
4) برگ تشخيص ماليات بايد براساس:
1- ماخذ صحيح تنظيم گردد
2- متكي به دلايل و اطلاعات كامل باشد
3- براي مودي روشن باشد
4- همه موارد

5)كدام گزينه زير درست است؟

1- در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات جزئيات گزارش رسيدگي بايد به اطلاع وي برسد
2- مودي هيچكونه حقي مبني بر آگاهي از نحوه رسيدگي ماليات خود ندارد
3- مامور تشخيص ماليات هرگز نمي تواند به مودي مالياتي در مورد نحوه گزارش رسيدگي اطلاع دهد
4- مودي مالياتي تنها در محضر دادگاه صالحه مي توان در جريان رسيدگي به ماليات متعلق خود قرار گيرد.

6) كدام عبارت زير درست است؟

1- هر شخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر باشند در صورت تخلف از انجام وظايف با مودي مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات خواهند داشت
2- در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي در كسر و ايصال ماليات تكليفي كوتاهي نمايند موديان مشمول 20% جريمه اي به مبلغ ماليات پرداخت ماليات پرداخت نشده مي‌باشند.
3- هرشخص‌حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات از پرداخت ماليات تكليفي سرباز زند مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود
4- موارد 3و1
7) درهرموردكه‌بموجب مقررات تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف:
1- سردفتر با مودي در پرداخت مالياتي مسئوليت تضامني دارد
2- سردفتر مشمول جريمه اي معادل20% ماليات مي‌گردد
3- سردفتر با مامور تشخيص ماليات در مورد پرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارد
4- موارد2و1

8) در مورد ممنوع الخروج بودن موديان مالياتي كدام گزينه درست است؟

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالاتي كشور در صورتي كه ميزان بدهي مودي از 10.000.000ريال بيشتر باشد از خروج و از كشور جلوگيري مي‌نمايد
2- فقط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به جلوگيري از خروج مودي كه بيش از 10.000.000 ريال بدهي مالياتي دارد مي‌باشد
3- اداره‌گذرنامه‌مجاز به جلوگيري از خروج موديي كه بيش از 10.000.000 ريال بدهي مالياتي دارد مي‌باشد
4- سازمان ايرانگردي و جهانگردي مجاز به جلوگيري از مسافرت مودياني كه بيش از 10.000.000 ريال بدهي مالياتي دارند مي‌باشد

9) كدام گزينه زير در مورداطلاعات مربوط به موديان مالياتي درست مي‌باشد؟

1- هركز ماموران مالياتي نبايددر پي كسب هر گونه اطلاعات از مودي مالياتي باشند
2- هرگز ماموران مالياتي مجاز به افشاي اطلاعات مودي مالياتي مگر در امر تشخيص درامد ماليات نزد مراجع ذيربط در حدنياز نمي باشد
3- ماموران مالياتي به هر صورتي كه لازم باشد مي توانند از مودي ماليايت اطلاعات كسب كنند
4- حتي كوچكترين اطلاعاتي را با يد از مراجعه اطلاعاتي كسب نمود.
10) در صورتيكه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي‌ها خود به تخلفات مالياتي مودي برخورد نمودند:
1- حتما بايد آن را به قوه قضاييه اطلاع بدهند
2- راسا مجزا به انجام هرگونه اقدام پيشگيرانه و يا اعمال مجازات لازم مي‌باشند
3- مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند
4- مراتب را به كلانتري محل گزارش دهند

11) ماخد ارزيابي املاك در باره ماليات ارث كدام گزينه مي‌باشد؟

1- ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت
2- ارزش معاملاتي ملك در زمان پرداخت ماليات
3- ارزش ابرازي قيمت ملك توسط وراث
4- ارزش ملك به قيمتي كه متوفي در وصيت نامه خود قيد نموده باشد
12) كدام يك از موارد زير جز ماترك متوفي محسوب نخواهد بود؟
1- موجودي هاي نقدي متوفي در نزد بانكها
2- يك اتومبيل و يك آپارتمان در اختيار ورثه قرار گيرد
3- اثاث البيت محل سكونت متوفي
4- آن قسمت از ماتركي در تعيين درآمد مشول ماليات برارث ارثيه همسر متوفي تشخيص داده شود
13) كدام‌گزينه‌زيردرموردمحاسبه‌ودريافت‌مالياتي بر ارث در زماني جز ماترك متوفي وجوه نقد نباشد درست است؟
1- ورثه حتما بايد نسبت به فروش اموال منقول يا غير منقول در مهلت تعيين شده اقدام و بدهي مالياتي را نقداً بپردازد
2- سازمان امور مالياتي مي تواند به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق قسمتي از ماترك را با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه بر اثر قرار گيرد به جاي ماليات قبول كند
3- سازمان امور مالياتي به هر طريقي كه تشخيص دهد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه مي تواند عمل‌كند
4- قوه‌قضائيه‌مسئول‌نقد كردن اموال مربوط به متوفي بوده پس از آن مسئول پرداخت ماليات متوفي مي‌باشند

14) در مورد املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده است كدام گزينه درست است؟

1- ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد
2- اظهار فروشنده در مورد مبلغ پرداختي بابت قيمت ملك مناط اعتبار است
3- اظهار خريدار در مورد قيمت فروش مناط اعتبار است
4- مميز مالياتي بايد پس از مطابقت اظهارات خريدار و فروشنده به بالاترين ارزش استفاده كند.
 
 
 

15) كدام گزينه زير در مورد درآمد مشمول ماليات موديان بخش مشاغل درست تر است؟

1- درآمد حاصل از فروش كالا وخدمات
2- درآمدهاي حاصل از كل فروش كالا و خدمات‌به اضافه‌ در آمدها پس از كسر هزينه ها و استهلاكات
3- درآمد حاصل از فروش كالاپس از كسر هزينه ها و استهلاكات
4- درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات پس از كسر هرگونه هزينه و استهلاكات بنا به اظهار مودي
16)درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني كدام گزينه مي‌باشد؟
1- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيفها
2- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذار كننده
3- حق بيمه بيمه هاي اتكاي وصولي پس از كسر برگشتي ها
4- همه موارد
17)ك ماليات موسسات كشتيراني و هواپيما يا خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا از ايران بطور مقطوع عبارتست از؟
1- 10% كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها مي‌شود
2- 5% كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها مي‌شود
3- 15% كليه وجوهي كه ازاين بابت عايد آنها مي‌شود
4- بين 5 تا10% كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها مي‌شود
18) درآمد نقدي يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي:
1- بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات محاسباتي و يا بعنوان جايزه كسب مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقطوع 50% خواهد بود
2- بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات محاسباتي و با بعنوان جايزه كسب مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي مقرر در ماده 131 مي گردد
3- بصورت‌بلاعوض‌ياازطريق‌معاملات محاسباتي و با بعنوان جايزه كسب مي نمايد پس از كسر معافيت مشمول ماليات اتفاقي به نرخ ماده 131 مي‌‌گردد
4- هيچكدام

19) كداميك از گزينه هاي زير درست است؟

1- هيچ مالي از از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون
2- تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
3- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي‌محاذي آن است مگر آنچه قانون استثناء كرده باشد
4- همه موارد

20) پاسخ درست در مورد تفاوت عمري و رقبي كدامست؟

1- عمري عقدي است از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع حال آنكه رقبي حق انتفاعي است برا ي مدت معين
2- عمري عقدي است از طرف مالك براي مدت معين حال انكه رقبي حق انتفاعي است براي تمام عمر
3- عمري و رقبي بودن هيچ رابطه اي با عمر مالك و يا شخص ثالث ندارد
4- عمري و رقبي بودن فقط در ارتباط با عمر مالك است

21) كدا گزينه زير در موردشرايط اساسي صحت معاملات درست نمي‌باشد؟

1- قصد طرفين و رضاي آنها
2- اهليت طرفين
3- زمان انجام معامله
4- مشروعيت جهت معامله

22 كدام گزينه زير در مورد وراث طبقه اول صحيح مي‌باشد؟

1- پدرو مادر و اولاد و برادر و خواهر
2- پدرو مادر و اولاد و اولاد اولاد
3- اجدادو برادر وخواهر اولاد
4- پدرو مادرو اجداد و اولاد

23) كدام گزينه صحيح است؟

1- حكم دادگاه دادگستري توسط هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي قابل تغيير نمي‌باشد
2- حكم دادگاه دادگستري چنانچه برخلاف منافع ادارات دولتي باشد قابل تغيير مي باشد
3- حكم دادگاه دادگستري در زمانيكه در دعاوي مابين بخش خصوصي و بخش دولتي به نفع بخش خصوصي باشدبه نفع بخش دولتي قابل تغيير است
4- هيچكدام ايز موارد فوق درست نمي‌باشد
24)ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتست از:
1- بهاي سيف( بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي)
2- كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار
3- حق استفاده از امتياز نقشه مدل و علامت بازرگاني
4- همه موارد

25) جوايز صادراتي و يا بازپرداختهاي مالياتي و گمركي كه به صادركنندگان محلي اعطاء مي‌گردد در چه مواردي قابل قبول است؟

1- وقتي مورد قبول خواهد بود كه از طرف نمايندگي هاي بازرگاني كشورهاي خارج رسما اعلام گردد
2- وقتي مورد قبول خواهد بود كه از طرف نمايندگي هاي ايران درخارج مورد تاييد قرارگيرد
3- موارد1و2
4- هيچكدام

26) قيمت ساختمان را چگونه تعيين مي نمايند؟

1- با توجه به نوع مصالح
2- باتوجه به قدمت و تراكم
3- با توجه طريقه استفاده از آن و نوع مالكيت از نظرعرصه و اعيان
4- همه موارد

27) كداميك جز فهرست قرائن مالياتي نمي‌باشد؟

1- خريد و فروش سالانه
2- درآمد ناويژه
3- ميزان تورم
4- ارزش حق واگذاري محل
28) در صورتي كه مستاجر محل كسب بموجب اجاره نامه حق انتقال به غير داشته باشد مي تواند؟
1- براي هر نوع شغلي به ديگري انتقال دهد
2- براي همان شغل بايست به آن منافع مورد اجاره را باسند رسمي به ديگري انتقال دهد
3- تنها با اذن مراجع قضايي به ديگران انتقال دهد
4- هيچكدام از موارد
29) حق كسب يا پيشه:
1- به مستاجر همان محل اختصاص دارد
2- قابل اختصاص به مستاجر نمي باشد
3- قابل اختصاص به مستاجر در هر محلي غير از همان مي‌باشد
4- همه موارد بالا
30) منابع حقوق عبارتنداز:
1- عرف و عادت
2- قانون
3- رويه قضايي و رويه حقوق
4- همه موارد
31)كدام گزينه زير در مورد دعوت نامه ارائه اسناد ومدارك از مودي درست مي‌باشد:
1- ذكر هويت كامل و صحيح مودي و اقامت گاه قانوني وي
2- اسنادومدارك‌ودفاتروصورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود
3- مواعد ارائه اسناد و مدارك مي بايست دردعوتنامه قيد شود
4- همه مدارك

32) استعلام از اشخاص ثالث درچه زماني لازم است؟

1-زماني كه مودي ازارائه اسناد و مدارك بعضا يا كلا خودداري نمايد
2- به منظور كنترل و تكميل سوابق موجود
3- موارد2و1
4- استعلام ازاشخاص ثالث در هر صورت لازم است

33) در استعلام از بانك در مورد پرونده هاي ماليات بر ارث كدام مورد زير ضروري است؟

1- موجودي حساب متوفي درتاريخ حين الفوت
2- سودحساب متوفي به تفكيك تاتاريخ فوت
3- استعلام در مورد سفته يا چك يا براتي نزد بانك به نام متوفي
4- همه موارد

34)اقدامات مورد نياز براي بازديد از محل مودي مالياتي كدام است؟

1- توصيه مي شود اول به صورت عادي بدون آنكه جلب توجه شود تحقيقاتي را زا محل باتوجه به سوابق ذهني حاصل از پرونده مالياتي به وجود آورد
2- دفعه بعد با تعيين وقت قبلي بازديد با اطلاع خود مودي انجام گيرد
3- بازديداز محل كسب و كار مودي ماليايت در هر صورت بايد بصورت غير منتظره و بدون اطلاع وي صورت گيرد
4- موارد1و2 صحيح است
35) در صورت برداري از صندوق امانات بانكي مودي مالياتي رعايت كدام مورد زير الزامي است؟
1- صورت برداري بايد در حضور مودي مالياتي يا نماينده تام الاختيار و مسئول بانك مربوط و كليد دار امانات صورت يابد
2- موضوع صورت برداري از صندوق امانات بانكي بايد صورتحلسه گردد و توسط حاضرين امضا گردد
3- كارشناس ارزياب مالياتي بايد كليد صندوق امانات را پس از صورت برداري با خود به اداره امور مالياتي مربوطه ببرد
4- موارد1و2 صحيح است

36)گزينه صحيح كدام است؟

1- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امورمالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود
2- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ فوت متوفي از ارائه اموال به منظور ارزيابي به اداره امور مالياتي خوداري نمايند اداره مذكور راسا اقدام خواهدنمود
3- هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال له منظور ارزيابي به كارشناس دادگستري خودداري نمايند مرجع قضايي مربوطه راسا اقدا خواهدنمود.
4- موارد 2و1 صحيح است

37) منظور از تسعير ارز كدام گزينه است؟

1- ارزيابي ارز و برابري آن باريال
2- افرايش قيمت آن نسبت به پول رايج كشور
3- ناتواني آن در بازار داخلي
4- موارد2و3 صحيح است
38) نرخ رسمي ارز:
1- رقمي است كه توسط دلالان داد و ستد ميشود
2- رقمي است كه توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي گردد
3- رقمي است كه در كشور مربوطه تعيين ميشود
4- موارد2و1
39)در صورتي كه بموجب راي هيات حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود؟
1- مطالبات مذكور جز ماترك محسوب نمي شود
2- معادل مطالبات مذكور وراث نسبت به پرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارند
3- اداره‌امورمالياتي‌عهده‌داروصول‌مطالبات‌بوده‌وپس‌ازكسرماليات‌متعلقه مابقي را به وراث عودت خواهد داد
4- درهر صورت مطالبات متوفي مشمول ماليات نمي‌گردد
40) اولين قدم در ارزيابي كالا:
1- مسئله موجودي گيري مي باشد
2- مسئله تعيين ارزش پولي آن است
3- مسئله تشخيص نوع كالا است
4- مسئله تعيين سازمان استفاده از آن مي باشد

41) شكل صحيح فرمول محاسبه مبلغ فروش از مبلغ خريد كدام است؟

1- 100+ مبلغ خريد = مبلغ فروش
 عددضريب‌فروش-100 
2- 100× مبلغ خريد = مبلغ فروش
 عددضريب‌فروش-100 
3- 120× مبلغ خريد = مبلغ فروش
 عددضريب‌فروش-100 
4-100× مبلغ خريد = مبلغ فروش
 عددضريب‌فروش-120 
42) تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده:
1- سازمان مسكن وشهرسازي مي باشد
2- شهرداري هر منطقه ميباشد
3- كميسيون تقويم املاك مي باشد
4- بعهده خريدارو فروشنده مي‌باشد

43)منظور از عبارت وضعيت حقوقي در مورد تعيين قيمت اراضي شهري توسط كميسيون تقويم املاك چيست؟

1- مشاع بودن
2- نوع مالكيت
3- استيجاري بودن
4- همه موارد

44)در ارزش گذاري ساختمان توسط كميسيون تقويم املاك رعايت كدام يك از مواردزير لازم است؟

1- نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و ....)
2- نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان
3- تعداد مالكين
4- موارد1و2 صحيح است
45) برجبهه كدام است؟
1- آن قسمت از زمين يك پلاك ثبتي مفروز و مجزي شده چسبيده و مشرف به معبر كه عمق آن توسط دفتر چه هاي ارزشي معاملاتي تعيين گرديده بر جبهه نام دارد
2- آن قسمت از اعياني يك پلاك ثبت كه چسبيده و مشرف به معبر باشد بر جبهه نام دارد
3- آن قسمت از زمين يك پلاك ثبتي كه چسبيده به پلاك ثبتي شخص ديگر باشد برجبهه نام دارد
4- هيچكدام

46) عمق جبهه براي عرصه املاك چند متر مي‌باشد؟

1- 15 متر
2- 35متر
3- 25متر
4- 12.5 متر

47) عمق جبهه براي مغازه ها و پاساژها و سراي تيمچه چند متر مي باشد؟

1-10 متر
2- 10 متر مربع
3- 25 متر
4- 25 متر مربع

49) منظور از عوامل افزاينده در زمينه ارزيابي املاك كدامست؟

1- عواملي هستند كه منجر به افزايش قيمت ملك بيش از قيمت مشخص در دفتر چه ارزش معاملاتي مي‌گردد
2- عواملي هستند كه چنانچه ملك از آن موقعيت برخوردار باشند بر ارزش آن افزوده مي‌گردد
3- موارد2و1
4- هيچكدام

50) منظور از عوامل كاهنده در زمينه ارزيابي املاك كدامست؟

1- عواملي است كه
2- چنانچه ملك مشمول آن وضعيت باشد تخفيفاتي به آن تعلق مي‌گيرد
3- چنانچه ملكي فاقد معبر باشد مشمول موضوع عوامل كاهنده مي‌گردد
4- در مورد املاكي كه مشاع هستند يعني بيش از يك مالك دارند مشمول تخفيف مي‌گردند
5- همه موارد فوق

51)كدام دسته از املاك زير مشمول عوامل كاهنده مي‌گردد؟

1- زمين هاي مزروعي و سبزيكاري
2-  املاكي كه دريد تصرف مستاجر است
3- املاكي كه مشاع هستند
4- همه موارد

52)ازرش عرصه املاكي كه داراي دوبر يا بيشتر باشند چگونه محاسبه مي‌گردد؟

1- اول ارزش جبهه ارزانتر محاسبه مي‌گردد
2- اول ارزش جبهه گرانتر محاسبه و سپس ارزش جبهه ارزانتر محاسبه مي گردد
3- ارزش جبهه گرانتر و ارزانتر هر يك زمان بطور همزمان محاسبه مي گردد
4- هيچكدام
53) در مورد املاكي كه داراي راه عبور مستقلي نباشند و حق عبور از ملك مجاور دارند:
1- ارزش عرصه آنها برابر ارزش بر جبهه ملك مجاور محاسبه مي گردد
2- ارزش عرصه انها نصف ارزش بر جبهه ملك مجاور است
3-ارزش عرصه آنها كلا برابر ارزش پشت جبهه ملك مجاور محاسبه مي‌گردد
4- اصلا براي چنين ملكي ارزش عرصه تعيين نمي گردد

54)كدام گزينه زير درست مي باشد؟

1- ساختمانهايي كه در مرحله نازك كاري مي باشند براساس 90% ارزش اعياني‌هاي تعيين شده محاسبه مي گردد
2- ساختمانهايي كه در مرحله نماكاري مي باشند برابر 100% ارزش اعياني‌هاي تعيين شده محاسبه مي گردد
3- در مرحله پس ازفونداسيون 30% ارزش اعياني هاي تعيين شده محاسبه مي‌گردد
4- همه موارد صحيح است

55)در كدام يك از موارد زير حق سرقفلي ايجاد مي شود؟

1- در نتيجه حسن عمل و فعاليت تاجر ايجاد مي شود
2- در نتيجه مهارت و ذوق او در كار حاصل مي شود
3- درنتيجه خوبي موقعيت محل كسب و ساختمان ايجاد مي شود
4- همه موارد
56) براي اينكه در ارزيابي حق واگذاري محل حدوداً به واقعيت امر رسيد كدام اقدام زير درست تر است؟
1-در وضعيت حريدار به تحقيقات پرداخت
2- در وضعيت فروشنده موضوع را پيگري نمود
3- د روضعيت خريدار و فروشنده موضوع تحقيق و نتايج حاصله با هم مقايسه شود
4- در وضعيت مامور اداره امور مالياتي به تحقيقات پرداخت
57)در ارزيابي حق سرقفلي كداميك از گزينه‌هاي زيرجز مشخصه هاي آن مي باشد؟
1- اندازه ابعاد و مساحت مورد ازريابي
2- چنانچه مغازه باشد ارتفاع مغازه و نيز بالكن احداث شده در آن
3- اندازه هاي انبار يا زير زمين موجود در مغازه ها
4- همه موارد
58)كدام مورد زير جز مشخصه هاي كيفي محل سرقفلي در ارزيابي آن در نظر گرفته مي‌شود؟
1- نوع ساختمان و مصالح بكار رفته در ان و قدمت آن
2- جواز كسب محل و نيز موضوع داشتن سند رسمي
3- تشريح معروفيت مورد تجاري
4-  همه موارد

59) كدام مورد جز انواع گزارشات كتبي است؟

1- گزارش بر دادن اطلاع است
2- براي دادن اطلاع و ذكر مشكلات و مسايل
3- براي دادن اطلاع و ذكر مشكلات و مسايل و توصيه راه حل
4- همه موارد

60) كداميك جز موارد ضروري درنوشتن گزارش است؟

1- ساده نويسي
2- پرهيز از ابهام و مبالغه
3- پس از تاييد صحت ارقام و حقايق به ذكر آن پرداخته شود
4- همه موارد
 

61) كدام گزينه زير درست است؟

1- حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري ترجمه اي يا مترجم يا وراث قانوني او است
2- فقط حق بهره برداري از هر ترجمه اي با مترجم است
3- حق تكثير يا تجديد چاپ در اختيار ناشر مي باشد
4- هيچگدام
62)وظايف و مسئوليت هاي ماموران مالياتي:
1- منحصراً در اداره كل امور مالياتي است كه در آن به خدمت گرفته مي شوند
2- منحصراً دراداره امورمالياتي است كه درآن به خدمت گرفته مي شوند
3- در سازمان امورمالياتي است و در سراسر كشور مي باشد
4- هيچكدام
63) ماموران مالياتي:
1- فقط مي‌تواند شناسايي ماليات را عهده دار باشند
2- شناسايي و مطالبه و وصول مالياتهاي موضوع قانون را عهده دار باشند
3- مطالبه ماليات در زمره وظايف ماموران مالياتي نمي باشند
4- شناسايي ماليات در زمره وظايف ماموران مالياتي نمي باشد

64)كدام گزينه زير در مور انتصاب ماموران مالياتي درست است؟

1- در شرايط مساوي اوليت با دارندگان سوابق بالاتر است
2- در شرايط مساوي الويت با دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر است
3- در شرايط مساوي الويت با كاركنان مرد است
4- هيچكدام
65) مرجع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض:
1- هيت عالي انتظامي مي‌باشد
2- هيت حل اختلاف مالياتي مي‌باشد
3- شوراي عالي مالياتي مي‌باشد
4- دادستاني انتظامي مالياتي مي‌باشد
66)مبداء احتساب جريمه موضوع قانون:
1- تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد
2- 30 روز پس از ابلاع برك تشخيص مي باشد
3- 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعي مي باشد
4- 30 روز پس از ثبت گزارش رسيدگي مي باشد
67) تاريخ تعلق مالياتي و عوارض موضوع قانون درمورد توليد كالا و ارائه خدمات :
1- تاريخ توليد مي باشد
2- تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد
3- تاريخ ثبت سند فروش مي باشد
4- هيچ موعد خاصي ندارد
68) اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات بابت ماليات و عوارض:
1- از محل خزانه پرداخت مي شود
2- از محل ماده 217 پرداخت مي شود
3- از محل وصولي هاي جاري مربوط توسط سازمان امورمالياتي پرداخت مي شود
4- قابل استرداد نمي باشد
69) اولين انتقال خودرو از كارخانه هاي سازنده و يا مونتاژ كننده دافع و يا وارد كننده به خريداران:
1- مشمول30% پرداخت مالياتي نقل و انتقالات مي گردد
2- مشمول10%پرداخت ماليات و نقل و انتقال مي گردد
3- مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال نخواهد بود
4- بسته به مورداز 10تا30 مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقالات مي‌گردد
70)فسخ و اقاله اسناد خودرو:
1-تا يكسال بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد
2- تا شش ماه بعداز معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد
3- تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد
4- بلافاصله پس از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد خواهد شد
71) توليد كنندگان:
1- اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده ومونتاژ كننده كالاي هاي موضع قانون مي باشند
2- اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه كننده خدمات مي باشند
3- فقط اشخاص حقيقي توليد كننده مي باشند
4- هيچكدام
72)واگذاري خطوط تلفن همراه معادل:
1-20% قيمت واگذاري مشمول ماليات مي‌شود
2- 15% قيمت واگذاري مشمول مالياتي مي‌شود
3- نرخ مقطوع 10% قيمت واگذاري مشمول ماليات مي‌شود
4- 5%قيمت واگذاري مشمول ماليات مي‌شود
73) سيگار توليد داخل مشمول:
1- 15% ماليات
2- 3% عوارض
3- 12% ماليات
4- 3و2 صحيح است
74) انواع نوشابه هاي گازدار ساخت داخل كه با وسايل ماشيني تهيه مي‌شوند:
1- 12%ماليات
2- 15% عوارض
3- 3% عوارض
4- 3و2 صحيح است
75) حمل و نقل برون شهري مسافر درداخل كشور با وسايل زميني ريلي دريايي وهوايي:
1- 7% عوارض از بهاي بليط
2- 5% عوارض از بهاي بليط
3- 10% ماليات از بهاي بليط
4- 5% ماليات از بهاي بليط
 
 
این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.