سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سوالات حقوق مدنی
شنبه 25 ژوئن 2005

1) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟

1- حقوق عمومي داخلي
2- حقوق خصوصي داخلي
3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي)
4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي)

2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟

1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي
2- ضمانت اجراي حقوقي و ضمانت اجراي مدني
3- ضمانت اجراي حقوقي يا مدني و ضمانت اجراي كيفري يا جزايي
4- ضمانت اجراي مدني و ضمانت اجراي ترميمي
3)از نظر قانون مدني تملك حاصل مي‌شود به:
1- احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2- عقود و تعهدات
3- اخذ به شفعه و ارث
4- تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين كداميك از گزينه هاي زير صحيح بنظر مي رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد
2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آينده اثر ندارد
3- قانون نسبت به آينده اثر ندارد
4- هيچيك از موارد فوق
5) عقد لازم عقدي است كه:
1- هيچيك از طرفين عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه
2- هر يك از طرفين عقد (معامله) بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند
3- قابل فسخ نيست
4- نسبت به يك طرف قابل فسخ و نسبت به يك طرف ديگرغير قابل فسخ است

6) كداميك از موارد زير بر تعريف اقرار منطبق است؟

1- اخبار به حق غير بر ضرر ديگري
2- اخبار بر ضرر ديگري به نفع خود
3- اخبار به حق براي غير بر ضرر خود
4- اخبار به حق براي غير بر ضرر ديگري

7) احوال شخصيه از نظر حقوقي شامل امور زير است؟

1- شخصي حقيقي و شخصي حقوقي
2- نكاح، طلاق، نسب
3- حقوق فردي
4- جرم و مجارات

8) حقوق فردي به اعتبار ماهيت( ارزش مالي) به كدام يك از اقسام زير تقسيم مي شود؟

1- حقوق مادي و حقوق غير مادي
2- حقوق مالي و غير مالي
3- حقوق عيني و حقوق ديني
4- حقوق سياسي و حقوق عمومي
9) اقامتگاه شخص حقيقي عبارتست از :
1- محل سكونت شخص
2- مركز مهم امور شخص
3- مركز اداره شخصي
4- محل سكونت شخص و مركز مهم امور و درصورتيكه اين دو محل جدا باشد مركز امور شخص

10) كداميك از گزينه هاي زير از موارد سقوط تعهدات نمي‌باشد؟

1- مالكيت مافي الذمه
2- تهاتر
3- ابراء
4- استيفاء
11)عقد منجز عقدي است كه:
1- تاثير آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور ديگري نباشد
2- تاثير آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور ديگري باشد
3- براي طرفين يايكي از آنها اختيار فسخ باشد
4- براي طرفين و يا يكي از آنها و يا براي شخص ثالث اختيار فسخ باشد

12)كداميك از موارد زير در ارتباط با شبه جرم صحيح است؟

1- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد
2- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد
3- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران گردد
4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نيست

13)معاملاتي كه مستقيماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- معاملات تجاري تشبيهي است
2- معاملات تجاري تشبيهي‌تبعي است
3- معاملات تجاري ذاتي است
4- معاملات تجاري تبعي وذاتي است

14)كداميك از موارد زير از شرايط اساسي صحت معاملات مي‌باشد؟

1- تعداد طرفين
2- مذهب طرفين
3- اهليت طرفين
4- اقامتگاه طرفين

 

15)كداميك از گزينه هاي زير در رابطه با حق عيني صحيح به نظر مي‌رسد؟

1- اختيار و سلطه مستقيم شخص بر مال معين
2- اختيار و امتياز شخص در برابر ديگري واينكه ايفاي امري از طرف مقابل خواستار شوند
3- حقي كه پس از پيدايش سبب بدون نياز به تحقق شرط يا امري موجودگردد
4- حقي كه وجود آن محدود به زمان معين باشد

16)كداميك از موارد زير در ارتباط با ابراء صحيح مي‌باشد؟

1- ابراء آن است كه متعهد به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
2- ابراء آن است كه متعهد له به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
3- ابراء آن است كه متعهد له به اختيارو با دريافت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نمي باشد
17) اقاله عبارتست از:
1- به هم زدن معامله به تراضي ‌مي‌باشد
2- به هم زدن معامله توسط يكطرف معامله مي‌باشد
3- انعقاد قرارداد جايگزين مي‌باشد
4- حقي است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصي مال را مجاناً به شخص ديگري تمليك نمايد اين عمل چه نوع عقدي است؟

1- صلح
2- بيع
3- وقف
4- هبه

19) كداميك از موارد زير ضمانت اجراي قانون محسوب نمي شود؟

1- حكم دادگاه
2- حبس طبق قانون
3- عرف
4- مجازات طبق قانون
20)تفسير قانون عادي در صلاحيت كداميك از مراجع زير مي‌باشد؟
1- هيت وزيران
2- شوراي نگهبان
3- مجلس شوراي اسلامي
4- قاضي دادگاه

21) كداميك از اموال زير غير منقول مي‌باشد؟

1- جواهرات
2- درخت
3- حق اختراع
4- حقوق افراد در شركتها( سهام و سهم الشركه)

22)قوانين پس از تصويب طبق كداميك از گزينه هاي زير لازم الاجرا است؟

1- ازتاريخ ابلاغ به رئيس جمهوري
2- از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي يا عادي
3- 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي
4- ازتاريخ امضاء هر قانون توسط رئيس جمهوري

23) تعريف حق ارتفاق به ملك غير كداميك از گزينه هاي زير است؟

1- تعلق قسمتي از مالكيت ملك به صاحب حق ارتفاق
2- تعلق حق به شخص در ملك ديگري
3- مشاركت صاحب حق در ملك بصورت مشاع
4- هيچكدام

24) در مورد وقف كداميك از گزينه‌هاي زير غلط است؟

1- وقف عبارتست از حبس عين مال وتسبيل منافع آن
2- در مورد وقف عام قبول حاكم يا شخص خاصي شرط وقوع وقف نيست
3- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند
4- وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد

25) عدله اثبات دعوي يا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدني كدام است؟

1- اقرار- قسم- اسناد كتبي- شهادت
2- امارات- شهادت- سوگند- اقرار
3- اقرار- اسناد كتبي- شهادت- امارات و قسم
4- هيچيك از موارد فوق
26)كدام گزينه زير در رابطه با ابراء صحيح است؟
1- متعهد له ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر منتقل نمايد
2- اخبار به حق به نفع غير و به ضرر خود
3- متعهد له به اختيار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر كند
4- بر هم زدن معامله به تراضي طرفين

27)كداميك از گزينه‌هاي زير مغاير با احكام عقد وكالت است؟

1- وكيل در حقيقت نايب موكل براي انجام امري مي‌باشد
2- هرگاه براي انجام امري دو ياچند نفر وكيل مشتركاً تعيين شده باشند هر يك از آنها مي توانند بدون ديگري ياديگران دخالت در امر كند
3- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايد
4- وكالت باعزل موكل مرتفع مي‌شود.
28)در مورد املاكي كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده است كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟
1- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك به اسم او ثبت شده باشد
2- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك از طريق ثبت در دفتر املاك به او منتقل شده باشد
3- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك از طريق ارث به او رسيده باشد
4- هر سه مورد فوق

 

29)اهليت تمتع عبارتست از:
1- انساني‌كه به سن بلوغ رسيده است
2- انساني‌كه رشد آن ثابت شده است
3- افراديكه عقل آنها كافي باشد
4- هر سه مورد

30) كداميك از عبارت زير صحيح است؟

1- وضعيت يكي از موارد اهليت است
2- اهليت نتيجه وضعيت است
3- يكي از علتهاي وضعيت اهليت است
4- اهليت مانند وضعيت است
31) قواعد مربوط به احوال شخصيه عبارتند از:
1- حالت برون مرزي داشته
2- تبعه هر كشور در خارج نبايد از آن پيروي نمايد
3- حالت درون مرزي داشته
4- هيچكدام

32) كدام گزينه در مورد دارايي صحيح است؟

1- مجموع حقوق و تكاليف غير مالي شخص
2- توانايي و ظرفيت داراشدن حقوق و تكاليف مالي است
3- مجموع حقوق و تكاليف مالي شخص
4- گزينه هاي 2و3 صحيح است

33) كداميك از موارد زير جزء شخص حقوقي نمي باشد؟

1- هياتهاي مذهبي
2- شركتها
3- بازاري ها
4- موقوفات

34) شرط لازم براي ايجاد شخص حقوقي:

1- اجتماع افراد در يك محل
2- قصد و اراده براي تشكيل شخص‌حقوقي
3- هدفدار بودن گروه براي تشكيل شخص حقوقي
4- گزينه هاي 3و2

35)كداميك از گزينه هاي زير در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي صحيح است؟

1- با انتشار در روزنامه رسمي داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند
2- باثبت و اداره ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند
3- باتصويب دارايي شخصيت حقوقي مي‌شوند
4- موسسات و تشكيلات دولتي به محض ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند
 
 

36)كدام گزينه در مورد موسسات غير تجارتي شخص حقوقي صحيح نمي‌باشد؟

1- براي امور علمي تشكيل شده باشد
2- براي امور خيريه تشكيل شده باشد
3- قبل از ثبت داراي شخصيت حقوق هستند
4- با ثبت در دفتر مخصوص كه توسط قوه قضائيه تعيين شده شخصيت پيدا مي‌كند

37)كداميك از موارد زير ويژگي شخص حقيقي و حقوقي نمي باشد؟

5- نام
6- اهليت
7- اقامتكاه
8- تابعيت

38)كدام كزينه در موردصغير مميز صحيح است؟

1- به طفلي گفته مي شود كه قدرت تشخيص سود و زيان خود را به طور كامل دارا مي‌باشد
2- به طفلي گفته مي شود كه اراده به امر به طور كامل تكميل شده باشد
3- به طفلي گفته مي شود كه قدرت تشخيص سود وز يان خود را به طور نسبي دارا مي باشد ولي اراده امر بطور كامل تكميل شده است
4- به طفلي گفته مي‌شود كه قدرت تشخيص سود و زيان خود را بطور نسبي دارا مي باشد ولي اراده امور بطور كامل تكميل نشده است

39) كدام گزينه در مورد صغير غير مميز صحيح است؟

1- طفل 7 ساله كه از كليه اعمال حقوق ممنوع است
2- طفل 14 ساله ازكليه اعمال حقوقي ممنوع است
3- طفل 7 ساله كه مي تواند اعمال حقوقي يكطرفه را انجام دهد
4- طفل 14 ساله كه مي تواند اعمال حقوقي يك طرفه و رايگان انجام دهد
40)حق ديني عبارت است از :
1- حق مالكيت بر خانه معين
2- حق شخص برعين خارجي
3- اختيار و اعتبار شخص در برابر ديگري
4- حق وثيقه
41)گزينه صحيح در مورد برتري حق عيني بر حق ديني كدام است؟
1- حق تعقيت و تقدم
2- حق شخصي و غير
3- حق شخصي بر عين خارجي
4- مورد يك صحيح است

42)حقي كه در برابر تمامي اشخاص قابل استناد است؟

1- حق اعتباري
2- حق مستقل
3- حق مطلق
4- گزينه هاي 2و3 صحيح است
43) ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي:
1- ارزش مال
2- جنس مال
3- اندازه مال
4- عرف

44) ملاك تشخيص اموال منقول از غير منقول:

1- عمر اموال
2- قابليت نقل و انتقال
3- جابجايي مال
4- گزينه هاي 1و3 صحيح است

45)كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

1- قاعده حقوقي بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مي‌نمايد
2- اجراي قاعده حقوقي از طرف قوه حاكمه تضمين مي‌شود
3- قاعده حقوقي كليت و عموميت دارد
4- سه مورد فوق
46) كداميك از گزينه هاي زير در رابطه حقوق و اخلاق صحيح نمي‌باشد؟
1- سرچشمه هر دو وجدان انساني است
2- هر دو از جامعه شناسي ناشي مي‌شوند
3- هر دو از علوم انساني و اجتماعي هستند
4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسايش و سعادت نوع بشر و راهبري وي به سوي هدف والا مي‌باشد
47) در دسته بندي حقوق سازمان و تشكيلات عمومي دولت وقواي اساسي مملكت‌(مقننه – مجريه- قضائيه) و روابط آنها با يكديگر بررسي مي‌كنند؟
1- حقوق ا داري
2- حقوق مدني
3- حقوق اساسي
4- حقوق خصوصي داخلي
48) كداميك جز منابع حقوق ايران نمي‌باشد؟
1- قانون
2- عرف
3- نظر عموم مردم
4- رويه قضايي
49) كداميك از موارد ذيل از ويژگيهاي حق ارتفاق نمي‌باشد؟
1- حق ارتفاق حقي است عيني كه قائم به ملك است و اختصاص به زمين ندارد
2- حق ارتفاق تابع و فرع مالكيت عين است
3- حق ارتفاق دايمي است
4- حق ارتفاق قابل تقسيم نيست
 
50) طفلي‌كه‌به‌محض‌تولدداراي‌تابعيت كشوري است كه پدر و مادرش داراي آن تابعيت مي‌باشند جزءسيستم تابعيت:
1- خوني
2- خاك
3- خاك وخون
4- هيچكدام
51) آپارتايد يعني:
1- نژاد پرستي
2- افراد بدون تابعيت
3- افراد با تابعيت مضاعف
4- تابعيت ارضي
52)ازپدرومادرفرانسوي‌كه‌يكي از آنها در ايران متولد شده باشد طفلي‌درخاك‌ايران‌بدنيابيايدداراي چه نوع تابعيتي است؟
1- تابعيت خوني
2- تابعيت خاكي
3- بدون تابعيت
4- تابعيت مضافع

53) كدام گزينه در مورد افرادي كه داراي تابعيت ايران مي‌باشند صحيح است؟

1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاص كه تابعيت خارجي آنها مسلم است
2- كسانيكه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولده شده بود بوجود آمده اند
3- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند
4- سه موردفوق

54) رابطه خويشاوندي بين افراد كه از طريق همخوني بودن حاصل مي شود؟

1- قرابت خوني
2- قرابت سببي
3- قرابت سببي خوني
4- قرابت نسبي

55)در ترتيب قرابت نسبي برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟

1- طبقه چهارم
2- طبقه اول
3- طبقه سوم
4- طبقه دوم

56) مهمترين اثر قرابت عبارت است از

1- تنها نماندن
2- انفاق
3- داشتن دوست
4- همه موارد
57) قبض يعني:
1- طرف قرارداد بايد در حين عقد موجود باشد
2- مال مورد انتفاع منقول يا غير منقول مشاع يا مفروز
3- استيلا منتفع بر مال مورد انتفاع
4- گزينه هاي يك و دو صحيح است
58) افراد غير رشيد عبارتند از:
1- به افرادي گفته مي شود كه عقل و اراده آنها كامل بوده و در بعد اقتصادي ومالي عقل آنها كامل است
2- تقريباً كامل بوده ولي در بعد اقتصادي و مالي عقل آنها ناقص است
3- به افرادي گفته مي شود كه عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادي و مالي عقل آنها ناقص است
4- گزينه 1و3 صحيح است
59) از ويژگي مجانين:
1- بطور كل از نعمت عقل بي بهره مي باشد
2- از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود
3- اعمال حقوقي او بايد بوسيله قيم انجام گيرد
4- سه موردفوق

60)براساس قانون مدني سن خروج از محجوري چند سالگي است؟

1- 17 سالگي
2- 15 سالگي
3- 18 سالگي
4- 16 سالگي

61) مواردي كه قيم نياز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمي باشد؟

1- فروش اموال غير منقول
2- رهن اموال غير منقول محجور
3- معامله اي كه به موجب آن قيم مديون مولي عليه نمي‌شود
4- استقراض برا ي محجور

62) كداميك از موارد زير فايده و اهميت اقامتگاه محسوب مي شود؟

1- دادگاه صالح
2- تعيين مدير تصفيه
3- در كليه اسناد رسمي
4- همه مواردفوق
63) از نظر حقوقي اقامتگاه مامورين دولت جزو كداميك از موارد زير مي باشد؟
1- اقامتگاه، اجباري، اختياري
2- اقامتگاه، اختياري يا ارادي
3- اقامتگاه اجباري
4- اقامتگاه انتخابي

64) زنان شوهردار بايد درشهري‌كه شوهردر آن ساكن و مشغول است‌زندگي نمايد چه نوع اقامتگاهي است؟

1- اقامتگاه انتخابي
2- اقامتگاه اختياري
3- اقامتگاه اجباري
4- گزينه 1و2

65) كداميك از موارد زير در مورد اموال غير منقول صحيح نيست؟

1- خارجيان مي توانند درايران آزادانه اموال غير منقول را مالك شوند
2- نقل و انتقال اموال غير منقول بايد به موجب سند رسمي باشد
3- خريد و فروش اموال غير منقول از اعمال تجارت محسوب نمي‌شود
4- براي رسيدگي به دعاوي اموال غير منقول دادگاهي صالح است كه مال غير منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است
66) حق‌انتفاع‌كه‌بموجب‌عقدي‌ازطرف‌مالك‌براي‌شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟
1- عمري
2- وقف
3- سكني
4- گزينه هاي 1و2

67) حق انتفاعي كه از طرف مالك برا ي مدت معيني به كسي واگذار مي‌شود؟

1- سكني
2- عمري
3- رقبي
4- وقف

68) حق انتفاعي كه مدت ندارد و صاحب حق هر موقع كه بخواهد مي تواند به حق خود رجوع كند؟

1- حبس مطلق
2- رقبي
3- وقف
4- سكني

69) محل اسكان‌سرايداري ‌كه ازطرف كارفرما واگذار شده چه نوع حقي است؟

1- حبس مطلق
2- سكني
3- رقبي
4- عمري
70) كداميك از موارد زير اسباب زوال حق انتفاع نمي‌گردد؟
1- تلف مال موضوع حق
2- شرط خيار فسخ براي مالك
3- عدم پايان مدت انتفاع در رقبي
4- رجوع مالك در حبس مطلق

71) اقرار زماني نافذ است؟

1- اقرار نسبت به خود شخص و ديگري
2- اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق ديگران
3- اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او
4- گزينه 1و2

72) ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد:

1- مالكيت مفروز
2- مالكيت عين
3- مالكيت تبعي
4- مالكيت مشاع

73) تصرفات زيان آور مالك كه موجب مسئوليت او نمي‌شود؟

1- تصرف به قدر متعارف باشد
2- تصرف براي رفع حاجت باشد
3- تصرف براي رفع ضرر باشد
4- هرسه مورد فوق

74) قراردادهاي استخدامي از چه نوع عقدي است؟

1- عقد نافذ
2- عقد معمولي
3- عقد الحاقي
4- عقد انفرادي

75) اسباب حجردر قانون ايران كداميك از گزينه هاي زير مي‌باشد؟

1- صغر
2- سفه
3- جنون
4- هر سه مورد
 
این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.