سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سوالات حقوق تجارت
شنبه 25 ژوئن 2005
 

1)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم مي‌شود؟

1- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي
2- به دودسته شخص‌حقيقي يا طبيعي و شخص حقوقي
3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي
4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث
2) كدام گزينه زير درست است؟
1- شخص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ويژگيهاي اختصاصي آن ها است
2- شخص حقوقي امر اعتباري غير قابل لمس و رويت مي باشد
3- شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي باشد
4- همه موارد فوق

3) اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت به چند گروه تقسيم مي‌شوند؟

1- اشخاص حقوقي خصوصي
2- اشخاص حقوقي عمومي
3- اشخاص حقوقي خصوصي و اشخاص حقوقي عمومي
4- هيچكدام

4) در موارد سكوت، نقص و يا اجمال حقوق تجارت كدام گزينه درست است؟

1- بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود
2- بايد به تصميمات خبرگان تجاري مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هيچ نوع عملي نمي توان انجام داد
4- آن عمل تجاري را بايد كان لم يكن تلقي نمود

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت كدام گزينه زير درست نمي‌باشد؟

1- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم مي كند
2- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و توليدات كشاورزي را تنظيم مي‌كند
3- اصولاًحقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظاير آن را تنظيم مي‌كند
4- گزينه هاي 2و3

6)كداميك جز منابع حقوق نمي‌باشد؟

1- قانون
2- رويه قضايي
3- تشكيلات قضايي
4- عرف و عادت حقوقي

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت كدام است؟

1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي
2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجي است
3- آداب و رسوم جامعه است
4- اصول اوليه زندگي اجتماعي است

8) رسوم حقوقي تجارت به چه معني مي‌باشد؟

1- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط يكي از طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بداند
2- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط يكي از طرفين معامله بطور مكتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند
3- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بدانند
4- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفين معامله بطور مكتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند
9)تفاوت عرف وعادت حقيقي با قانون درچيست؟
1-در اين است‌كه در مورد عرف وعادت حقوقي احتمال‌ترديد وجود دارد
2- عرف و عادت حقوقي همان قانون است
3- در اين است‌كه عرف وعادت حقوقي فاقد ضمانت اجراست
4- موارد 3و1

10)منظور از رويه قضايي كدام گزينه است؟

1- استنباط قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است
2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست
3- استنباط مردم از قوانين و مقررات است
4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است

11)كدام مورد زير در مورد انواع معاملات تجارتي درست نمي باشد؟

1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش يا اجاره و تصدي به حمل و نقل به هر نحوي كه باشد
2- هر قسم عمليات دلالي يا حق العملكاري و تصديي به عمليات حراجي
3- تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه كه براي رفع حوائج شخصي باشد ومعاملات تجارتي كه صرفا بين تاجر باشد
4- عملايت بيمه و هر قسم عمليات صرافي و بانكي

12)كدام مورد راجع به دسته بندي معاملات تجارتي درست است؟

1- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي‌شوند
2- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، مطلق و تشبيهي تقسيم مي‌شوند
3- معاملات تجارتي به سه دسته اصلي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي شوند
4- هيچيك از موارد فوق

13) به موجب قانون كدام گزينه معني درست بيع است؟

1- تمليك عين
2- تمليك عين به عوض معلوم
3- تمليك عين به عوض نامشخص
4- موارد 3و2

14) شرايط صحت معامله يا عقد كدامست؟

1- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، رشد، مورد معامله كه بايستي مال معين و قابل تسليم باشد
2- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، مورد معامله كه بايستي مال معين ومشروعيت جهت معامله
3- قصد و رضاي طرفين ، مشروعيت، عقل و بلوغ
4- اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي، بلوغ، عقل و مشروعيت
15) مال منقول عبارتست از :
1- به نقل از گفتار شخصي به فرد تعلق گيرد
2- مالي كه قابليت جابجايي دارد
3- مال منقول مصداق حقوقي ندارد
4- تلف شدن يا نقص و عيب خود مال در حين جابجايي مشكلي را ايجاد نمي‌نمايد.

16)كدام گزينه زير درست تر است؟

1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتي كفايت مي‌نمايد
2- تحقق سوددر مورد تجارتي تلقي شدن معالمه ضرورت دارد
3- قصد فروش در مورد تجارتي تلقي شدن معامله تجارتي كفايت مي نمايد و ضرورتي ندارد كه سودي تحقق يابد
4- مورد 1و2 درست است

17) كداميك از معاملات زير تجارتي محسوب مي شوند؟

1- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن در عمل مال وي تلف و يا فاسد شود
2- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن به دليل تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان نمايد
3- مواردي كه به قصد مصرف درامورخيريه و يا كمك به ديگران انجام مي شود
4- موارد 2و1

18) كدام مورد درباره عمليات دلالي صحت دارد؟

1- دلال مسئول هرگونه تقصير خود فقفط براي يكي از طرفين معامله است
2- دلال هيچگونه مسئوليتي در قبال طرفين معامله ندارد
3- دلال مسئول هرگونه تقصير خود در مقابل هر يك از طرفين باشد
4- دلال مي‌توان پاسخگو با شد يا نباشد

19) كدام گزينه زير درست است؟

1- در هر صورتيكه فسخ معامله صورت گيرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمي‌شود
2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي شود
3- در صورتيكه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي‌شود
4- موارد 3و1

20)كدام يك از نهادهاي زير مرجع تشخيص عمليات بانكي در ايران تعيين شده اند؟

1- شوراي اقتصاد
2- شوراي عالي اداري
3- شوراي پول و اعتبار
4- شوراي نگهبان
21) چنانچه يك توليد كننده محصولات كشاورزي به منظور عرضه توليد خود كارگاه يا واحد بسته بندي ايجاد نمايد بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟
1- اقدام وي يك معامله تجارتي محسوب مي‌گردد
2- اقدام وي يك معامله تجارتي محسوب نمي‌گردد
3- وي مرتكب يك عمل توليدي شده است
4- وي مرتكب يك عمل خدماتي شده است

22)تصدي به محل و نقل در چه صورتي تجاري محسوب مي شود؟

1- تحت هر شرايطي تجاري است
2- فقط زماني كه به حمل و نقل كالا ماسفر در مقابل دريافت وجه مبادرت نمايد تجاري است
3- حتي در صورتيكه فقط براي حمل ونقل كارمندان خودنيز باشد تجاري محسوب مي‌شود
4-موارد3و2

23) كدام گزينه زير درست است؟

1- متصدي نمايشگاههاي ترويجي و تبليغي در راستاي انتفاع مادي تجاري محسوب نمي شود
2- متصدي حراج با در اختيار قراردادن محل حراج واسطه گردش كالا مي‌باشد
3- متصدي نمايشگاههاي ترويجي و تبليغي در راستاي عدم انتفاع مادي تجاري محسوب مي شود
4- راننده‌تاكسي كه ازتاكسي براي حمل ونقل مسافر استفاده مي كند متصدي حمل و نقل محسوب مي‌شود.
24)هرگاه يك فرد هنرمند مبادرت به اجراي نمايشگاهي به منظور عرصه آثار هنري خودمي نمايد عمل وي:
1- يك عمل تاجري تلقي مي گردد
2- عمل تاجري تلقي نمي گردد
3- چنانچه تعدادي از هنرمندان به اين عمل مبادرت ورزند تجاري محسوب مي شود
4- موارد 3و2 درست است

25) كدام مورد در رابطه با معاملات تشبيهي صحيح است؟

1- چون در گردش ثروت دخالتي ندارد رد زمره اعمال تجارتي شمرده نمي شود
2- به مصالحي از جمله فايده عملي، آنها را در فهرست معاملات تجارتي منظور نموده اند
3- تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مي شود معاملات تشبيهي تلقي مي گردند
4- همه موارد

26) كدام گزينه زير در رابطه با معاملات تبعي يا نسبي درست است؟

1-اين گزينه معاملات به اعتبار اينكه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام مي شود معامله تجارتي به شمار مي آيند
2- كلايه معاملاتي كه اجزا يا خدمه تاجر براي امورتجارتي ارباب خود مينمايند جز معاملات تبعي هستند
3- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها كه در آن طرفين تاجر باشند
4- همه موارد
 
 
27) به موجب حكم مقرر د رماده 1 قانون تجارت تاجر:
1-كسي است كه شغل رسمي خود را معاملات تجارتي قراردهد
2- كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرارد هد
3- آن دسته اشخاص حقوقي هستند كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد
4- آن دسته از اشخاص حقيقي هستند كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قراردهد

28)كدام گزينه زير در رابطه با تعريف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعاليت موقت يا غير موقت كه براي شاغل منشا درآمد و يا فايده مادي باشد و يا فعاليت براي رسيدن به چنين فايدهاي
2- شغل فعاليتي است كه در نتيجه آن، طي مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا توليد و يا خدمت ارائه مي شود نيا نياز مادي و يا غير ماد يا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)كداميك شرط وجود اهليت تمتع براي شخص مي‌باشد؟

1- بلوغ
2- عقل
3- زنده بودن
4- موارد1و3

30)كدام گزينه زير درباره اهليت درست نمي باشد؟

1- منظور از اهليت توانايي بهرمند شدن است
2- منظور از اهليت، اهل يك كشور بودن است
3- منظور از اهليت، توانايي اعملا و اجراي حق است
4- منظور از اهليت، دارا شدن حق است

31)كدام گزينه زير در مورد اشتغال درست است؟

1- اصل بر آزادي اشتغال است
2- در برخي موارد طبق ضوابط براي اشتغال به امري شرط يا محدوديت و يا ممنوعيت صريح وجود دارد
3- برخي از مشاغل مانعه الجمع با شغل ديگري مي‌باشند(مانند قضاوت)
4- همه موارد
32) نام ديگر دفاتر تجارتي:
1- دفاتر عملكردي
2- دفاتر قانوني
3- دفاتر بازرگاني
4- دفاتر حقوقي
33)كداميك جز دفاتر تجارتي نمي‌باشد؟
1- دفتر روزنامه
2- دفتر كل
3- دفتر كپيه
4- دفتر انديكاتور

34)كدام گزينه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

1- تاجر بايستي همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي خود را در آن دفتر ثبت نمايد
2- مندرجات دفتر روزنامه بايستي متضمن جزئيات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد
3- دفتر روزنامه نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- همه موارد
35)درمواردي‌كه‌اشخاص‌از سيستم‌هاي‌مكانيكي‌ياالكترونيكي حسابداري استفاده مي كنند بايستي خلاصه اسناد را حداقل:
1- ماهي يكبار در دفتر روزنامه ثبت كنند
2- به طورهفتگي در دفتر نوزنامه ثبت كنند
3- هر 6 ماه يكبار
4- لزومي به ثبت كردن در دفتر روزنامه نمي‌باشد
 

36)كدام گزينه در مورد دفتر كل درست است؟

1- تاجر بايد كليه معاملات خود را حداقل هفته اي يك مرتبه ار دفتر روزنامه جدا كرده و انواع محتلف ان را جدا كرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند
2- اشخاصي‌كه‌‌‌ازاين‌نوع‌دفاتر استفاده ‌مي‌كنند مكلفند براي ثبت كليه داد وستدهاي خود دفتر كل جداگانه نيز نگاهداري كنند
3- دفتركل نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- موارد 1و2
37)دفتر دارايي:
1- دفتري است كه تاجر بايد هر 6 ماه صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نمايد
2- دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و ديون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ريز در آن ثبت و امضاء نمايد
3- دفتري است كه تاجر با يد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي‌منقول‌و غير منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نمايد
4- دفتري است كه تاجر با يد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي‌منقول و غيرمنقول وديون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نمايد

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتي طبق قانون چه حكمي دارد؟

1- مي‌تواند با نظر مدير موسسه انجام گيرد
2- لزومي به پلمپ شدن اين قبيل دفاتر وجود ندارد
3- فقط شماره گذاري آنها كفايت مي نمايد
4- ممنوع است

39)كدام گزينه زير در مورد ثبت تجارتي درست است؟

1- ثبت تجارتي مستلزم تنظيم اظهارنامه مخصوص مي‌باشد
2- هر تاجري كه مكلف به ثبت تجارتي باشد بايستي در كليه اسناد و صورتحسابها و نشريات خود در ايران شماره و ثبت مربوطه را درج نمايد
3- ثبت تجارتي در مورد تجار را مي توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقيقي تلقي نمود
4- همه موارد
40) اسم تجارتي:
1- معرف موسسه بازرگاني است
2- جز حقوق كسبه و پيشه محسوب مي شود
3- انتخاب آن اجباري است
4- 1و2 صحيح است
41) كدام دسته جزء انواع شخص حقوقي نمي‌باشد؟
1- شركتهاي تجارتي
2- موسسات غير انتفاعي
3- شهرداريها
4- دانشگاهها و مراكر فرهنگي

42) كدام گزينه جز عناصر ضروري براي تحقق شركت مي‌باشد؟

1- تعدد شركاء
2- آورده مشترك
3- مشاع و مشترك بودن مالكيت اشخاص
4- همه موارد

43)براساس ماده 1 قانون ثبت شركت ها شركت ايراني چگونه شركتي است؟

1- هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز تشكيل آن در ايران باشد
2- هرشركتي كه توسط شخص ايراني در هر كجاي دنيا تشكيل گردد
3- موارد 2و1
4- هيچكدام

44)كدام گروه از شركتهاي زير در برابر اشخاص ثالث تا ميزان آورده خود مسئوليت دارند؟

1- شركتهاي سهامي عام
2- شركت تضامني
3- شركتهاي با مسئوليت محدود
4- 1و3
45)كدام دسته از شركتهاي زير در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به ميزان آورده خود مسئوليت دارند؟
1- شركتهاي سهام عام
2- شركتهاي نسبي
3- شركتاي تضامني
4- موارد 3و2
46)دركدام‌دسته‌ازشركتهاي‌زيريك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن معيني با مسئوليت محدود وجود دارد؟
1- شركتهاي مختلط سهامي
2- شركتهاي نسبي
3- شركتهاي مختلط غير سهامي
4- 2و3

47)كدام گزينه در رابطه با شركت سهامي درست است؟

1- شركتي است كه سرمايه آن به سهام متساوي القيمه تقسيم شده
2- شركتي است كه مسئوليت هر يك از صاحبان سهام در رابطه با فعاليت شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست
3- شركت سهامي مي تواند براي انجام امور غير تجارتي نيز تشكيل شود
4- همه موارد

48) كدام تعريف درست شركت سهامي عام است؟

1- شركتي است كه موسسين ان همه سرمايه شركت را راساً تامين كنند
2- شركتي است كه موسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را راساً و بقيه را از طريق عرضه سهام به عموم تامين كنند
3- شركتي است كه موسسين آن همه سرمايه شركت را از طريق عرضه سهام به عموم تامين كنند
4- هيچكدام

49)حداقل سرمايه لازم براي تاسيس يا ادامه شركت سهامي عام چه مبلغ است؟

1- 10.000.000 ريال
2- 50.000.000 ريال
3- 5.000.000 ريال
4- 1.000.000 ريال

50)براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل نياز به چند سهامدار مي‌باشد؟

1- حداقل 3نفر
2- حداقل 5 نفر
3- حداقل7 نفر
4- نامحدود

51) چنانچه عبارت شركت سهامي عام همراه با نام شركت سهامي عام نيايد چه مسئله‌اي اتفاق مي‌افتد؟

1- تشكيل شركت مورد ندارد
2- منظور شركت سهامي خاص مي باشد
3- احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد شركاء اعمال مي شود
4- موارد2و3
52) كدام گزينه در مورد سهام موجود در شركت سهامي عام درست است؟
1- ارزش اسمي هر سهم 10.000 ريال است
2- هر سهم نشان دهنده ميزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شكرت سهامي است
3- ارزش اسمي هر سهم 1.000 ريال
4- موارد 2و1

53)سهام ممتازه داراي چه خصوصياتي هستند؟

1- داشتن تعداد آراي بيشتر از سهامداران عادي
2- تخصيص درصدي از سود قابل تقسيم به سهامداران ممتازه
3- حق تعيين يك يا چند عضو هيات مديره
4- همه موارد

54)اركان مورد نياز شركت هاي سهامي كدامند؟

1- مجمع عمومي صاحبان سهام
2- هيئت مديره
3- بازرس
4- همه موارد فوق
55)كدام موارد از شرايط انحلال شركت هاي سهامي عام هستند؟
1- انقضاي مدت شركت
2- ورشكستگي شركت
3- تعميم مجمع عمومي فوق العاده
4- همه موارد

56)انحلال قانون در كدام مورد زير صورت مي گيرد؟

1- زماني كه اشخاص ذينفع به دلايل مشخص از دادگاه ذيصلاح درخواست انحلال شركت را بنمايند
2- مواردي كه دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت فاقد فايده عملي است
3- مواردي كه دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت موجب ورود زيان به حقوق اشخاص ثالث باشد
4- موارد3و2

57) كدام مورد درباره انحلال شركت سهامي درست است؟

1- در مرحله تصفيه مديران شركت عنوان ((مديران تصفيه)) را خواهند داشت
2- شركت به مجرد تصميم به انحلال شركت در حال تصفيه محسوب مي‌شود
3- تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت با قي خواهد ماند
4- همه موارد

58) حداقل سرمايه براي شركت سهامي خاص كدام رقم پيش بيني مي‌شود؟

1-5.000.000 ريال
2-10.000.000 ريال
3-1.000.000 ريال
4- هيچ مبلغ خاصي نمي‌باشد

59)تعداد شركاي شركت سهامي خاص چند تعداد است؟

1- همواره 3 نفر شخص حقيقي يا حقوقي
2- نبايد از سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي كمتر باشد
3- نيابد از سه نفر شخص حقيقي بيشتر باشد
4- نبايداز سه نفر شخص حقوقي بيشتر باشد
60)براي تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام رعايت كداميك از ضوابط زير ضروري است؟
1- حداقل تعدا شركاء
2- هيچ شرطي لازم نيست
3- حداقل سرمايه
4- موارد1و3

61)براي تشكيل شركت تعاوني چه تعدادي لازم است؟

1- حداقل3 نفر از ارباب حرف
2- حداقل 5 نفر از ارباب حرف
3- حداقل 7 نفر از ارباب حرف
4- هيچ محدوديت موجود نمي‌باشد
62) كدام‌دسته‌ازشركت‌هاي‌ذيل از مقرراتي جدا از قانون تجارت متابعت نموده و از لحاظ تعداد شركا محدود نمي‌باشد؟
1- شركت سهامي عام
2- شركت تعاوني
3- شركت سهامي خاص
4- شركت تضامني

63)يكي از فرق هاي شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي كدام است؟

1- دوشركت با مسئوليت محدود سرمايه همان شركت سهامي به سهام متساوي القيمه تقسيم مي‌شود
2- دوشركت با مسئوليت محدود سرمايه همان شركت سهامي به سهام متساوي القيمه تقسيم و تجزيه نمي‌شود
3- اصلا موضوع سرمايه مطرح نمي‌باشد
4- هيچكدام

64)كدام مورد در مورد شركت تضامني مصداق دارد؟

1- شركاء در برابر اشخاص ثالث بيش از ميزان آورده مسئوليت دارند
2- ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء ندارد
3- مسئوليت‌تضامني‌زماني‌مي‌تواندازسوي‌اشخاص ثالث ادعا شود كه شركت حسب مورد و براساس ضوابط منحل شود
4- همه موارد

65) اركان يك شركت تعاوني كدام است؟

1- مجمع عمومي
2- هيئت مديره
3- بارزس يا بازرسان
4- تمامي موارد

66)كدام دسته جزء خصوصيات اسناد تجارتي مي‌باشد؟

1- قابليت نقل و انتقال معامله
2- وسيله انتقال طلب يا دين
3- وسيله پرداخت و تحصيل اعتبار
4- تمامي موارد

67)اسناد تجارتي نوعاً در زمره كدام دسته اسناد هستند؟

1- اسناد رسمي
2- اسناد عادي
3- اسناد رسمي وعادي
4- هيچكدام
68) منظور از اسناد تجارتي خاص كدام است؟
1- برات
2- سفته
3- چك
4- همه موارد
69) برات سندي است كه:
1- براتكش به شخص ديگر دستور مي‌دهد تا مبلغ معين در متن ورقه برات را در موعدمعين در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
2- براتكش به شخص ديگر دستور مي دهد تا هر مبلغي را در متن ورقه برات به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
3- براتكش به شخص ثالث دستور مي دهد تا مبلغ معين در متن ورقه برات را در موعد مقرر در وجه يا به حواله كرد اشخاص بپردازد
4- هيچكدام
70) كداميك جزء شرايط برات هستند:
5- تعيين مبلغ برات
6- تاريخ تحرير كه همان تاريخ صدور به روز و ماه و سال است
7- تاريخ تاديه وجه برات (سررسيد)
8- همه موارد

71) كدام مورد درباره برات درست است؟

1- براي فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات دارنده برات بايستي برات را به رويت برات‌گير برساند
2- قبول كننده برات حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تأديه كند
3- انتقال برات بوسيله ظهر نويسي به عمل مي ايد
4- همه موارد

72) منظور از برات رحوعي چيست؟

1- منظورهمان واخواست تام است
2- دارنده برات مي‌تواند پس از اعتراض براي‌دريافت وجه آن به صدور برات بر عهده برات دهنده يا يكي از ظهر نويس ها اقدام نمايد
3- امتناع از تاديه وجه برات است
4- همه موارد

73) اعتراص برات در چه مواردي به عمل مي‌آيد؟

1- در مورد نكول
2- امتناع از قبول
3- امتناع ازنكول و عدم تأديه نكول
4- همه موارد

74) صورت چك با توجه به قانون تجارت چگونه است؟

1- چك وسيله‌اي‌جهاني براي پرداخت ‌است
2- چك را بر روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد
3- چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه درنزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد
4- چك وسيله‌اي براي انجام معاملات به حساب مي‌آيد

75)شرايط صادركننده چك كدام است؟

1- صادر كننده فقط روي محال عليه مي‌تواند مبادرت به صدور چك كند
2-  نظر يه اينكه صدور چك يك عمل حقوقي است صادركننده براي انجام دادن آن بايداهليت داشته باشد
3- موارد1و2 درست است
4- هيچكدام

76) صادركننده چك در چه مواردي قابل تعقيب جزايي است؟

1- صدور چك بلامحل و برداشت وجه چك از حساب
2- دستورعدم پرداخت وجه چك
3- تنظيم غير صحيح چك
4- همه موارد فوق
77)در صورت برگشت چك دارنده چگونه مي‌تواند حق خود را وصول كند؟
1- هم از طريق صدور اجرائيه و هم از طريق مراجعه دادگاه
2- فقط از طريق صدور اجرائيه
3- فقط از طريق مراجعه به دادگاه
4- هيچكدام

78) در كداميك از موارد زير تاجر ورشكسته به تقصير محسوب مي‌شود؟

1- در صورتيكه محقق شود در ايام عادي مخارج شخصي وي از درآمد وي فزوني گيرد
2- درصورتيكه تحقق سود در معاملاتي مانند شرط‌بندي منوط به اتفاق محض باشد
3- درصورتيكه يكي از طلبكارها را پس از توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد
4- همه موارد

79) كداميك جزء اهداف ظهرنويسي چك است؟

1- ظهرنويسي چك براي انتقال مالكيت است
2- ظهرنويسي چك براي وصول است
3- ظهر نويسي چك به عنوان وثيقه است
4- همه موارد

80) كدام گزينه در مورد پرداخت وجه چك درست است؟

1- چك وسيله اعطاي اعتبار نيست و به اين علت پرداخت آن فوري است
2- هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد
3- هرگاه چكي كه داراي تاريخ موخر است به بانك ارائه شود بانك بدون توجه به اين تاريخ چك را در همان تاريخ ارائه پرداخت كند
4- همه موارد
81) صادر كننده چك نمي تواند پرداخت آن را ممنوع نمايد مگر در موارد قانوني زير:
1- گم شدن چك
2- به سرقت رفتن چك
3- جعل چك و كلاهبرداري يا خيانت درامانت
4- همه موارد
82) پرداخت فوري چك:
1- به اين معني است كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند
2- به اين معني نيست كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند
3-  هرگاه چك بعداز تاريخهاي سررسيد به بانك ارائه شود نيز درصورت وجود محل قابل پرداخت خواهد بود
4- موارد3و2

83)در كدام يك ازموارد زير دارنده چك حق شكايت كيفري ندارد؟

1- هرگاه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور به بانك مراجعه نكرده باشد
2- هرگاه تا 6 ماه پس از صدورگواهينامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نكند
3- موارد1و2
4- براي شكايت كيفري در هر مهلتي مي توان اقدام نمود.

84) در كداميك از موارد زير تاجر ورشكسته به تقلب تلقي مي‌گردد؟

1- تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد
2- تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد
3- موارد1و2
4- هيچكدام

85) منظور از چك سفيدامضا چيست؟

1- چكي كه امضاء نداشته باشد
2- چكي كه مبلغ درآن قيد نشده باشد
3- چكي كه فاقد تاريخ باشد
4- همه موارد

86) در كداميك ازموارد زير چك قابل ظهر نويسي است؟

1- به صورت حواله كرد صادر شود
2- چك در وجه حامل صادر شود
3- چك در وجه شخص معين‌يا به حواله كرد او صادر شده باشد
4- همه موارد
87) پرداخت چك موجب كداميك ا زموارد زير مي‌شود؟
1- به سقوط تعهد صادر كننده كمكي نمي كند
2- مي‌تواند به حيات چك پايان دهدو موجب سقوط تعهد صادر كننده است.
3- هيچكدام
4- هردو مورد

88) رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر در كداميك از موارد زير آغاز خواهد شد؟

1- اظهار تاجر از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي
2- تقاضاي بستانكار و يا بستانكاران تاجر
3- مدعي العموم
4- همه موارد

89) كدام گزينه درست است؟

1- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در بخشي از اموال خود ممنوع است
2- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در همه اموال خود حتي آنچه در مدت ورشكستگي عايد او مي‌شود ممنوع است
3- تاجر ورشكسته حق مداخله در اموالي كه در مدت ورشكستگي عايد او شده است را دارد
4- ورشكستگي تاجر هيچ ارتباطي به مداخله يا عدم مداخله در اموال وي ندارد

90) كدام دسته از معاملات زير توسط تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است؟

1- هر صلح محاباتي يا هبه
2- تأديه هر نوع بدهي اعم از حال ويا موجل
3- هر معامله كه مالي اعم از منقول و يا غير منقول متعلق به تاجر متوقف را مقيد نمايد و به ضرر بستانكاران تمام شود
4- همه موارد فوق
91) د رآگهي‌هاي منتشره راجع به تاجر ورشكسته بايستي به اشخاص كه از تاجر ورشكسته، مالي در اختيار دارند اخطار شود تا ظرف:
1- 2ماه اموال مزبور را در اختيار تاجر ورشكسته قراردهند
2- 2ماه اموال مزبور را در اختيار اداره تصفيه قراردهند
3- 2سال اموال مزبور را دراختيار اداره تصفيه قراردهند
4-  2سال اموال مزبور را در اختيار تاجر ورشكسته قراردهند
92) كدام گزينه درست نمي باشد؟
1- در موردتاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد مي شود
2- در مورد تاجر ورشكسته به تقصير تنظيم قرارداد ارفاقي ميسر است
3- قرارداد ارفاقي ظرف مهلت معين قابل اعتراض است
4-  همه موارد
93)مستثنيات دين معاف از مهر وموم در مورد تاجر ورشكسته كدام است؟
1- البسه و اشيايي كه براي حوائج ضروري او و خانواده او لازم است
2- اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود
3- اشيايي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته لازم است
4- همه موارد

94) كداميك معني درست احتكار مي‌باشد؟

1- جمع آوري كالاهاي بازرگاني به قصد نايابي و كميابي
2- كم فروشي
3- فروش كالاغير از آنچه قبلاً مشخص شده است
4- هيچكدام

95) معني درست اقاله كدام است؟

1- سخن گفتن
2- بهم زدن عقدلازم به تراضي يكديگر
3- همان تفاسخ و تقابل مي باشد
4- موارد3و2

96) معني كلمه بستانكار كدام است؟

1- كسي كه درذمه او تعهدي به نفع غيروجود دارد
2- كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد
3- هر دومورد صحيح است
4- هيچكدام

97) معني واژه ((تدليس)) كدام است؟

1- دلالت
2- اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود
3- افلاس
4- همه موارد
98) كداميك معني (( تركه)) مي باشد؟
1- دارايي زمان فوت متوفي قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث
2- دارايي زمان فوت متوفي بعد از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث
3- دارايي بعد از فوت متوفي كه در اختيار ورثه مي باشد
4- دارايي قبل از فوت متوفي قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث

99) معني واژه تسعير كدام است؟

1- سرعت در انجام معامله
2- عجله در انجام عقد لازم
3- تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر
4-  هيچكدام

100) تعرفه به چه معنايي است؟

1- معرفي كالا
2- معرفي مبادي خروجي و رودي كالا
3- صورت قيمت ارقام كالا
4- همه موارد

102) معني تغليب كدام است؟

1- غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر به طور مجاز
2- غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر به طور غيرمجاز
3- غلبه طرف معامله بر طرف ديگر
4- مغلوب شدن طرفين معامله
102) معني كلمه((توقف)) در حقوق تجارت كدام است؟
1- ورشكستگي
2- عدم انجام معاملات تجارتي
3- جلوگيري از فعاليت تجارتي تجار به هر دليل
4- هر سه مورد صحيح است

103)كدام گزينه زير در رابطه با تهاتر درست است؟

1- از اسباب سقوط تعهدات است
2- به موجب آن دو تعهد متقابل كه وجه نقد يا شيئي مثلي و همجنس است به تعداد مساوي با يكديگر ساقط ميشوند
3- موارد 1و2
4- هيچكدام
104) حق ارتفاق حقي است براي شخص:
1- در ملك خودش
2- درملك ديگري بواسطه مالكيت درملك معين
3- هردو مورد
4- هيچكدام

105) دارايي به چه معناست؟

1- به مجموع اموال و مطالبات پس از كسر ديون گفته مي‌شود
2- به‌مجموع ديون و مطالبات پس از كسر اموال گفته مي‌شود
3- به‌مجموع مطالبات‌ و اموال و ديون گفته مي‌شود
4- همه موارد

106) معني رقبه كدام است؟

1- رقابت
2- املاك غير منقول
3- املاك منقول
4- اموال غير منقول
107)سلف از نظر حقوق به چه معناست؟
1- بيعي كه ثمن آن موجل و مبيع آن حال است
2- بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن موجل است
3- بيعي كه ‌هم ثمن وهم مبيع آن حال است
4- بيعي كه ‌هم ثمن وهم مبيع آن موجل است

108) معني كلمه عين كدام است؟

1- اشيا مادي مستقل
2- اشيا مادي غير مستقل
3- اشيا مادي مستقل ويا غير مستقل
4- هيچكدام

109) غش به چه معني است؟

1- بي حالي طرفين معامله
2- تقلب در كسب
3- اغتشاش در حين معامله
4- معاملات كم اثر

110) مأجور به چه معني است؟

1- عين مستاجره
2- موجر
3- مال الاجاره
4- هيچكدام

111) معني مستغل كدام است؟

1- اموال منقول
2- اموال غير منقول كه مورد بهره برداري است
3- اموالي كه مستقلا دراختيار مالك باشد
4- ملك مسكوني

112) هبه به چه معني است؟

1- تمليك عين بدون عوض
2- تمليك عين با عوض
3- همان ارثيه است
4- هيچكدام
 
این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.