سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


اختبار سال ۱۳۷۹ کانون وکلا
شنبه 25 ژوئن 2005

 

 * حقوق جزا بهمن ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي كيفري بهمن ۱۳۷۹
 * حقوق مدني بهمن ۱۳۷۹
 * ثبت و امور حسبي بهمن ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي مدني بهمن ۱۳۷۹
 * حقوق تجارت بهمن ۱۳۷۹

 * حقوق مدني مرداد ۱۳۷۹
 * حقوق جزا مرداد ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي مدني مرداد ۱۳۷۹
 * حقوق تجارت مرداد ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي كيفري مرداد ۱۳۷۹
 * ثبت و امور حسبي مرداد ۱۳۷۹

 * حقوق مدني فروردين ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي مدني فروردين ۱۳۷۹
 * حقوق جزا فروردين ۱۳۷۹
 * آئين دادرسي كيفري فروردين ۱۳۷۹
 * حقوق تجارت فروردين ۱۳۷۹
 * ثبت و امور حسبي فروردين ۱۳۷۹


 

 * حقوق جزا بهمن ۱۳۷۹

سوال حقوق جزاي اختصاصي
آقاي منصور چكي بمبلغ ده ميليون ريال در وجه آقاي منوچهر صادر مي نمايد . منوچهر قبل از سپري شدن ۶ ماه مقرر در قانون چك مي ميرد . آقاي مرتضي كه بازمانده منحصر بفرد وي بوده پشت چك را پشت نويسي كرده و با امضاي شبيه امضاي پدر خود ( منوچهر ) تقاضا مي كند وجه چك مزبور بحساب منوچهر واريز شود . چك بعلت كافي نبودن موجودي از طرف بانك برگشت مي شود و گواهي عدم پرداخت چك صادر مي گردد . آقاي مرتضي در مهلت قانوني قاي منصور را تحت تعقيب قرار مي دهد موضوع در يكي از دادگاههاي عمومي تهران مطرح ميشود . آقاي منصور ( صادركننده چك ) در قبال دعواي كيفري مدعي جعل و استفاده از سند مجحول پشت نويسي چك ميگردد اكنون آقاي مرتضي به شما مراجعه كرده و تقاضا دارد وكالت وي را بپذيريد پاسخ دهيد :
۱ - آيا وكالت آقاي مرتضي را مي پذيريد يا خير در صورت پذيرش وكالت در قبال ادعاي جعل و استفاده از سند مجحول پشت چك چه مدافعاتي بعمل مي آوريد .
۲ - اگر وكالت آقاي مرتضي را نمي پذيريد دلائل عدم پذيرش آنرا بيان كنيد . نمره ۶
سئوال حقوق جزاي عمومي
آقاي انصاري در كشور فرانسه بعلت ارتكاب جعل سند مجحول سند عادي تحت تعقيب قرار گرفته و به يكسال زندان محكوم گرديده است . اين حكم بمرحله قطعيت و اجرا رسيده است . بعد از پايان مدت محكوميت آقاي انصاري به ايران مي آيد شاكي خصوصي به محض ورود به ايران وي را تحت تعقيب قرار مي دهد پرونده هم اكنون در يكي از دادگاههاي عمومي تهران تحت رسيدگي است و براي روز ۱۵/۱۱/۷۹ وقت رسيدگي تعيين گرديده است آقاي انصاري به شما مراجعه كرده تقاضا مي نمايد وكالت وي را بپذيريد . در فرض صحت دلائل توجه اتهام پاسخ دهيد .
۱ - آيا دفاع وي را در دادگاه عمومي تهران مي پذيريد يا خير در صورت پذيرش وكالت مدافعاتي كه بعمل مي آوريد ضمن لايحه اي بيان داريد .
۲ - در صورتيكه وكالت وي را نمي پذيريد دلائل عدم پذيرش را بيان كنيد . نمره ۶
سئوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
آقايان علي كرم مرادي و احمد مرادي و عليرضا فرجي منفرد و علي اكبر فرجي منفرد به اتهام شركت در نزاع جمعي منتهي به جرح و اخلال در نظم عمومي تحت تعقيب قرار گرفته اند . پرونده جهت رسيدگي به يكي از دادگاههاي عمومي قم ارجاع شده است . دادگاه عمومي قم پس از رسيدگي به موضوع و تحقيق از متهمين به شرح زير مبادرت به صدور راي است يكي از آقايان كارآموزان وكالت قم آن را بعنوان يكي از گزارش ها به كميسيون كارآموزي ارائه داده است . راي دادگاه بدون هيچ تغييري به اين شرح است : راي دادگاه
با توجه به محتويان پرونده و گزارش ضابطان دادگستري و تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده و اظهارات طرفين پرونده و اقرار و اعتراف صريح متهمان در محضر دادگاه محترم و ساير قرائن و اوضاع و احوال پرونده اتهام آقايان اكبر فرجي منفرد فرزند اسدالله دائر به شركت در نزاع جمعي منتهي به جرح و اخلال در نظم عمومي بنظر دادگاه ثابت و محرز و مسلم است به استناد دو ماده ۶۱۵ بند سه و ۶۱۸ ( قانون مجازات اسلامي - تعزيرات ) و يا رعايت ماده ۳ بند ۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت آقاي اكبر فرجي منفرد به تحمل ۶ ماده زندان تعزيري باضافه ۶ ماه زندان تعزيري جمعاً يكسال زندان تعزيري و نواختن ۵۰ ضربه شلاق و آقاي علي اكبر مرادي به تحمل ۶ ماه زندان تعزيري باضافه ۶ ماه زندان تعزيري جمعا يكسال زندان تعزيري و نواختن ۵۰ ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد . ضمناً آقاي عليرضا فرجي منفرد فرزند اكبر بعلت اينكه اخلال در نظم عمومي و شركت در نزاع جمعي ثابت نيست حكم برائت وي برائت وي صادر ميشود پرونده نسبت به اتهام احمد مرادي مفتوح است .
اينك با مطالعه راي دادگاه و در فرض دلائل اثبات جرم راي دادگاه را به نقد علمي درآوريد و نظرات خود را پيرامون آن بيان داريد . اگر راي دادگاه را موافق قانون مي دانيد دلائل آن را بيان داريد و اگر بنظر شما راي دادگاه مخالف قانون است دلائل مخالف بودن آنرا بيان داريد . نمره ۸ 
 
* آئين دادرسي كيفري بهمن ۱۳۷۹

سئوالات اختبار درس آيين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت دادگستري ۳۰/۱۰/۱۳۷۹
به ۴ سوال زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال يك ”با شكايت آقاي حسن رضائي در يكي از شعب دادگاه عمومي تهران آقاي محمود جعفري باتهام صدور چك بلامحل تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرد . شاكي پرونده در موقع مقرره دادخواست ضرر و زيان نيز تقديم دادگاه مينمايد . با تعيين وقت رسيدگي ، دادگاه به موضوع رسيدگي و سرانجام حكم برائت آقاي محمود جعفري را صادر نموده و بعلت صدور حكم برائت مبادرت به رد دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي مينمايد . آقاي حسن رضائي به شما مراجعه از شما ميخواهد كه در مقام تجديدنظر خواهي از رد دادخواست ضرر و زيان وكالت وي را پذيرا شده و اقدامات قانوني را معمول داريد .
حاليه پاسخ دهيد شما بعنوان وكيل وكالت نامبرده را مي پذيريد يا خير ؟
اگر مي پذيريد مدافعات خود را براي دادگاه تجديدنظر مستدلاً بنويسيد و اگر حكم دادگاه را درست ميدانيد دلايل درستي راي را بيان نمائيد . در هر حال مستند قانوني استدلال خود را نيز بنويسيد . بارم ۵ نمره
سئوال دوم
در فروردين ماه سال جاري شخصي باتهام رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي در شعبه ۱۵ دادگاه عمومي تهران و در ارديبهشت ماه باتهام خيانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي در دادگاه عمومي شهرستان ساوه و باتهام شركت در آزمون ورودي بجاي داوطلب اصلي موضوع ماده ۵۴۱ همين قانون در تيرماه و در شهرستان شيراز تحت تعقيب قرار گرفته است و در كليه موارد دادگاهها از متهم تحقيقات اوليه را بعمل آورده و با صدور قرارهاي مناسب تامين مقتضي را اخذ كرده اند . شكايت پرونده ها وجود پرونده هاي ديگر را به دادگاه محل شكايت خود اعلام داشته اند .
اكنون با توجه به توضيحات فوق پاسخ دهيد
الف آيا هر يك از دادگاهها بايد رسيدگي به پرونده متشكله را ادامه داده و حكم مقتضي را صادر نمايند ؟
ب - در صورتي كه به همه پرونده ها بايد در يك دادگاه رسيدگي شود در اينصورت دادگاه صالح ، دادگاه كدام شهرستان خواهد بود ؟ ( تهران - ساوه - شيراز )
در هر مورد دلايل خود را مستدلاً و مشروحاً بيان نمائيد و مستند قانوني استدلال خود را بنويسيد ؟ بارم ( ۵ ) نمره
سئوال سوم
هواپيماي متعلق به شركت هواپيمائي سوئيس اير از كشور پاكستان به مقصد كشور تركيه در حال پرواز بوده دو نفر از اتباع كشور هند كه مسافر هواپيما هستند بر فراز خاك ايران مبادرت به هواپيما ربائي نموده و خلبان را مجبور مينمايند هواپيما را به مقصد كشور مورد نظر بغير از تركيه هدايت نمايد . بعلت نقص فني هواپيما مجبور به فرود اضطراري در فرودگاه شيراز ميشود هواپيما ربايان با تهديد موفق به فرار از هواپيما شده ولي بعد از چندي يكي از هواپيما ربايان كه نقش معاون را داشت در بندرعباس و چند روز بعد نفر دوم بعنوان عامل اصلي در اهواز دستگير ميگردد . اكنون پاسخ دهيد رسيدگي به اتهامات هواپيماربايان در كدام دادگاه بايد انجام گيرد ؟ دادگاههاي كشور ”پاكستان - هند - تركيه - سوئيس يا شيراز - بندرعباس - اهواز - تهران - هر دادگاه را صالح به رسيدگي ميدانيد دلايل خود را مستدلاً و مشروحاً با ذكر مستند قانوني بيان نمائيد ؟ بارم ( ۵ ) نمره
سئوال چهارم
آقاي همايون در تاريخ ۱/۵/۱۳۷۱ به اتهام جعل مهر شهرداري تهران و استفاده از آن موضوع ماده ۲۲ قانون تعزيرات سابق ( موضوع ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ ) مورد تعقيب قرار مي گيرد شهرداري تهران دلايل توجه اتهم را در اختيار مرجع قضائي قرار ميدهد به دليل متواري بودن متهم دستگيري و تحقيق از وي ميسر نميشود تا اينكه در تاريخ ۱/۵/۱۳۷۸ متهم وسيله مامورين انتظامي شناسائي و دستگير ميگردد . آقاي همايون به شما مراجعه تقاضا ميكند دفاع از وي را در دادكاه بعهده بگيريد . شما وكالت وي را مي پذيريد يا نه ؟ در صورت پذيرش وكالت خلاصه اقدامات و دفاعياتي را كه بعمل مي آوريد با ذكر مواد قانوني بيان داريد . در صورتيكه وكالت وي مورد پذيرش شما قرار نميگيرد دلايل خود را بيان كنيد . فرض قضيه بر اين پايه قرار دارد كه دلايل توجه اتهام از جمله اقرار متهم وجود دارد . بارم ۵ نمره 
 
* حقوق مدني بهمن ۱۳۷۹

اختبار ديماه ۱۳۷۹ سئوالات حقوقي مدني مدت ( ۲ ساعت )
سئوال اول :
راننده اي اتومبيلي سواري با پلاك شخصي را كه داراي مجوز ورود به طرح ترافيك تهران ميباشد و شماره سمت راست آن عدد فرد است ، بمدت ۳۰ روز منحصراً براي استفاده و جابجائي مسافرين در داخل طرح اجاره نموده و اجاره بهاي تمام اين مدت را يكجا به مالك اتومبيل در زمان عقد پرداخته است . پس از چند روز استفاده متوالي از اتومبيل ، براساس مصوبه اي قانوني حركت اتومبيلهاي داراي شماره فرد در داخل طرح ترافيك در روزهاي زوج هفته ممنوع اعلام ميشود . مستاجر معتقد است مالك بايد اجاره بهاي روزهائي را كه استفاده از اتومبيل ممنوع بوده به او مسترد كند ، ولي موجر ادعاي مستاجر را غيرقانوني ميداند . بنظر شما حق با كداميك از طرفين استدلال خود را بيان كنيد . بارم ( ۶ ) نمره
سئوال دوم :
مالكي ( فروشنده اول ) خانه خود را كه داراي سند مالكيت ثبتي است بشرح مبايعه نامه عادي مورخه ۴/۵/۱۳۷۲ به ديگري ( خريدار اول ) مي فروشد . سپس فروشنده به خريدار وكالت رسمي بلاعزل با سلب حق انتقال از خود تفويض ميكند تا با اختيارات تام مورد معامله را به هر كس و به هر مبلغ و به هر شرطي كه مايل است حتي به شخص خود بفروشد . وكيل مالك ( خريدار اول ) با استفاده از وكالت با حضور در دفترخانه مورد معامله را با سند قطعي و رسمي شماره به شخص ديگري ( خريدار دوم ) منتقل و مبيع را نيز به او تسليم ميكند . پس از مدتي براي خريدار اول با ارائه مبايعه نامه اي عادي با تاريخ ۸/۱۰/۷۲ تنظيمي بين خود و بردار ( خريدار اول ) كه در آن قيد شده ثمن في المجلس و نقداً پرداخت شده و نكته قابل استناد ديگري در آن مشاهده نمي شود و وسيله ديگري نيز براي اثبات تاريخ مبايعه نامه مزبور وجود ندارد ، دادخواستي عليه طرفين سند رسمي فوق تقديم ميكند به خواسته ۱ - ابطال سند رسمي مزبور ۲ - الزام فروشنده اول به تنظيم سند انتقال مورد معامله بنام خود ، در اين دعوي حق را با كداميك از طرفين ميدانيد در زمينه نظر خود لايحه اي كامل و مستدل براي جلسه اول دادلارسي تنظيم نمائيد . بارم ( ۷ )
سئوال سوم :
شخصي از يك مجتمع مسكوني نيمه تمام كه منحصراً داراي ده واحد آپارتمني مسكوني ميباشد طبق مبايعه نامه عادي يك واحد واقع در طبقه دوم را خريداري كرده است . فروشنده پس از اين معامله در قسمت همكف كه طبق نقشه مصوب شهرداري جزء مشاعيات مجتمع ميباشد ، بدون اخذ پروانه يك واحد مسكوني ديگر مي سازد ، سپس با مراجعه به شهرداري و پرداخت جريمه طبق راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها براي ۱۱ واحد آپارتمان مسكوني پايان كار اخذ و براساس آن ملك خود را از طريق اداره ثبت تفكيك مينمايد . مالك ابتدا واحد احداثي در طبقه همكف را با سند رسمي قطعي به فروش ميرساند . خريدار آپارتمان واقع در طبقه دوم باري ارائه راه حل قانوني به شما مراجعه ميكند . چنانچه عقيده دارد بنفع نامبرده اقدام موثر و قانوني نميتوان انجام داد دلايل خود را بگوئيد و هر گاه خريدار را در اعتراض به اقدام مالك ذيحق ميدانيد اقداماتي را كه ميتوان بنفع او انجام داد با استدلال بيان كنيد . بارم ( ۷ ) نمره 
 
* ثبت و امور حسبي بهمن ۱۳۷۹

امتحان ثبت هفتم بهمن ماه ۱۳۷۹
”سوالات زير را دقيقاً مطالعه و پاسخ آنها را خلاصه و مربوط بخود سوال بنويسيد و از جوابهاي حاشيه اي پرهيز نمائيد“
سوال ۱ - بستانكاري عليه بدهكاري در دفترخانه اسناد رسمي اجرائيه اي بمبلغ ده ميليون ريال صادر نمود كه به بدهكار ابلاغ گرديد ، بعد از ۵ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مذكور ، بدهكار با تقديم دادخواستي بخواسته ابطال اجرائيه مستند به رسيد عادي مقدم بر صدور اجرائيه تقاضاي صدور حكم نموده كه دادگاه با رسيدگي و صدور حكم به ابطال اجرائيه و برائت ذمه بدهكار و قطعيت آن پرونده را به اجراي ثبت اعاده نمود كه بدهكار مواجه با مطالبه نيم عشر اجرائي از طرف اداره اجرا گرديد . شما بعنوان وكيل بدهكار توضيح دهيد كه مطالبه اداره اجراي ثبت براي نيم عشر اجرائي منطبق با چه اصول است و چرا اداره اجرا بر وصول نيم عشر پافشاري مي نمايد . ( بارم : ۵ نمره )
سوال ۲ - با اعلام ثبت عمومي در شهرستان . . . . آقاي رضا تقاضاي ثبت ملك خود را نموده در حين اجراي تشريفات قانوني ، خريداراني به آقاي رضا مراجعه و قطعاتي از آن را با سند عادي خريداري نمودند در حاليكه مراحل قانوني ثبت سند باتمام نرسيده بود . در حال حاضر شما بگوئيد : اولاً : اتمام تقاضاي ثبت قطعات فروش رفته با چه كسي است . ثانياً : اين معاملات با اسناد عادي در مورد ملكي كه هنوز سند مالكيت آن صادر نگرديده داراي چه اعتبار و قانوني است . ثالثاً : تفاوت اساسي اينگونه معاملات عادي در مراحل اوليه ثبت با معاملات با سند مالكيتي كه تشريفات قانوني آن انجام و صادر گرديده در چيست ؟
( بارم : ۵ نمره )
سوال ۳ - براي جلوگيري از بروز اختلافات آتي در زمان تنظيم سند رسمي در دفترخانه كه بين دو نفر تنظيم و امضاء ميشود شخصي را بعنوان داور مرضي الطرفين با اسقاط اعتراض به راي داور تعيين نموده اند تا رفع اختلاف نمايند بعد از چندي كه اختلاف حادث گرديد ، راي داوري برفع اختلاف صادر و بطرفين ابلاغ شد راي مذكور جهت اجرا بدفترخانه تسليم گرديد تا براساس راي مذكور ، اجرائيه صادر گردد بنظر حقوقي شما راي داور قابليت صدور اجرائيه از دفترخانه را دارد يا خير ؟ و استدلال شما چيست .
( بارم : ۵ نمره )
سوال ۴ - شخصي كه قيومت صغيري را عهده دار بوده ، بواسطه فعل و انفعالات غيرمتعارف باتهام خيانت در اموال صغير تحت تعقيب قرار گرفت و از طرف بعضي از افراد ذينفع تقاضاي عزل قيم گرديد كه نهايتاً حكم بعزل قيم صادر و باو ابلاغ شد . از اين حكم تجديدنظرخواهي نمود و براي جلوگيري از حكم عزل خود ، يكدستگاه آپارتمان خود را با سند عادي به صغير هبه نمود و يك قطعه از زمين صغير را نيز به قيمت ارزنده اي براي صغير بفروش رسانيد تا احتمالاً جبران خيانت او گردد كه هيچيك از اين اقدامات موردنظر قرار نگرفت و حكم عزل قيمت قطعي شد . قيم معزول در مهلت قانوني از حكم عزل خود تقاضاي اعاده دادرسي و استرداد آپارتمان مورد هبه را از صغير كرد . اگر شما قصد وكالت قيم معزول را داشته باشيد چه ايرادات و موارد قانوني را در جهت پيشرفت يا عدم پيشرفت كار خود به قيمت معزول ارائه ميدهيد . ( بارم : ۵ نمره ) 
 
* آئين دادرسي مدني بهمن ۱۳۷۹

سئوالات اختباري درس آئين دادرسي مدني كارآموزان وكالت دادگستري - جمعه ۱۴/۱۱/۱۳۷۹
به چهار سئوال زير مستدلاً پاسخ دهيد .
سئوال اول : در دعوي جلب ثالث آيا خواهان اين دعوي مي تواند درخواست تامين خواسته از اموال مجلوب را بنمايد يا خير ؟ نظريه خود را مستدلاً و مشروحاً بيان نمائيد .
( بارم : ۵ نمره )
سئوال دوم : شخصي عليه ديگري در دادگاه اقامه دعوي نموده ، پس از رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن ، خواهان تقاضاي صدور اجرائيه كرده و اجرائيه نيز صادر شده و به محكوم عليه ابلاغ گرديده است . در مقام مطالبه عشريه دولتي محكوم عليه با ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعا نموده كه سن وي از هجده سال كمتر است . اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع و صحت ادعاي محكوم عليه تاييد گرديده است . اكنون با توجه به مراتب مذكور آيا مي توان عشريه را از مشاراليه مطالبه نمود ؟ نظر خود را با استدلال بيان كنيد .
( بارم : ۵ نمره )
سئوال سوم : نسبت به حكمي كه از دادگاه صادر گرديده و در مرحله اجرائي است از طرف محكوم عليه كه در جلسه دادرسي نيز حاضر بوده دادخواست توقيف عمليات اجرائي تقديم گرديده و محكوم عليه با ارائه يك برگ رسيد عادي كه در جريان دادرسي ارائه نگرديده مدعي پرداخت محكوم به ، به محكوم له شده است . آيا مي توان به چنين دادخواستي ترتيب اثر داد ؟ نظر خود را مستدلاً و مشروحاً بيان نمائيد . ( بارم : ۵ نمره )
سئوال چهارم : ماترك متوفي عبارت از حق كسب و پيشه و سرقفلي يك باب مغازه است . به علت عدم توافق وراث در فروش و تقسيم آن احراز ورثه به شما مراجعه و مي خواهد وكالت وي را براي دريافت سهم الارث او بپذيريد . نحوه اقدامات خود را بصورت دادخواست كامل توصيف و تشريح نمائيد . ( بارم : ۵ نمره ) 
 
* حقوق تجارت بهمن ۱۳۷۹

اختبار درس حقوق تجارت جمعه ۱۴/۱۱/۱۳۷۹
به چهار سوال زير مستدلاً پاسخ دهيد . وقت يك و نيم ساعت
سوال اول : شركت سهامي خاص الف با راي مجمع عمومي فوق العاده شركت ، منحل مي شود و مديران شركت امر تصفيه را به عهده مي گيرند . عده اي از طلبكاران شركت با مراجعه به مديران تصفيه موفق نمي شوند مطالبات خود را وصول كنند ، تنها چاره را در اين مي بينند كه دادخواستي عليه آنان به دادگاه صلاحيتدار تقديم نمايند و تقاضا كنند كه حكم ورشكستگي شركت صادر گردد . مستدلاً توضيح دهيد دادگاه چه حكمي در خصوص اين دعوي صادر خواهد كرد . ( بارم : ۵ نمره )
سوال دوم : هر گاه تاجري در دعوي مطروحه به دفتر تاجر ديگر براي اثبات موضوعي از قبيل پرداخت و يا اقرار به دريافت استناد كند ، تاجر اخير ملزم به ابراز دفتر استنادي در دادگاه مي باشد . اما اگر خوانده منكر مديونيت خود گردد آيا مي تواند به دفاتر بازرگاني تاجر خواهان استناد كند ؟ و آيا دادگاه مكلف است خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگاني مزبور نمايد يا خير ؟ پاسخ خود را مشروحاً و مستدلاً بيان نمائيد . ( بارم : ۵ نمره )
سوال سوم : يك شركت سهامي خاص به دليل عدم توانائي در پرداخت بدهي خود اعلام توقف نمود . هيات بردين از مديرعامل به عنوان خيانت در امانت به دادگاههاي عمومي شكايت كرد كه نامبرده طبق صورتجلسه هيات مديره فقط تا سقف معيني حق هزينه كردن داشته است اما او بيش از اين مقدار معامله كرده و خود نيز در اين معاملات بطور غيرمستقيم سهيم بوده است . در نيتجه اين معاملات شركت متضرر و در نتيجه ورشكسته اعلام شده است . بنابراين عمل مديرعامل خيانت در امانت و ورشكستگي به تقلب مي باشد . مديرعامل دفاع مي كند كه هيات مديره كليه معاملات او را تصويب كرده است . نظر حقوقي شما به عنوان وكيل شركت در خصوص تقصير مديرعامل يا مديران شركت چيست ؟ اين قضيه چه راه حل حقوقي دارد و مشمول چه ماده از قانون تجارت و همچنين قانون مجازات اسلامي است ؟
( بارم : ۵ نمره )
سئوال چهارم : آقاي الف مديرعامل و عضو هيات مديره شركت ”ب“ ( سهامي عام ) به استناد تصميم هيات مديره شركت مبني بر ”تهيه و تامين دوازده قلم كالاي موردنياز شركت طبق ضوابط مربوطه“ اقدام به تنظيم قرارداد با موسسه ”ج“ نماينده انحصاري توليدكنندگان كالاي مزبور مي نمايد . بهاي هر قلم كالا يك ميليارد ريال در متن قرارداد ، مورد توافق طرفين قرار گرفته است . بموجب آئين نامه مالي و معاملاتي شركت ، معاملات زائد برده ميليارد ريال بايستي پس از اخذ مجوز از مجمع عمومي انجام شود . در نتيجه نقل و انتقال سهام شركت و تغيير مديران ، مدير عامل جديد شركت به ادعاي تخلف مديريت سابق ، از ايفاي تعهدات موضوع قرارداد امتناع و شركت را براي الذمه اعلام مي نمايد . با توجه به فروض فوق و مقررات حاكم بر شركتهاي سهامي در رابطه با موارد زير بطور مستدل پاسخ دهيد .
۱ - آيا قرار تنظيمي معتبر است ؟ ۲ - حقوق و مسئوليت قراردادي موسسه ”ج“ .
۳ - حقوق و مسئوليت قراردادي شركت ”ب“ ، مديرعامل سابق و هيات مديره شركت .
( بارم : ۵ نمره )

 * حقوق مدني مرداد ۱۳۷۹

سوالات حقوق مدني اختبار مرداد ماه ۷۹ كارآموزان وكالت دادگستري مركز
سوال اول - شخصي در تاريخ ۱ر۲ر۷۸ اتومبيل خود را با سند عادي بمبلغ ۱۰ ميليون تومان فروخته است . خريدار بابت قسمتي از ثمن معامله دو فقره چك به سررسيدهاي ۱ر۹ر۷۸ و ۱ر۱۰ر۷۸ هر يك بمبلغ ۵ر۲ ميليون تومان براي وصول به فروشنده تسليم و تعهد كرده بقيه ثمن را همزمان با تنظيم سند قطعي انتقال در دفترخانه اسناد رسمي بفروشنده بپردازد . در ضمن اين مبايعه طرفين شرط كرده اند عدم پرداخت وجه هر يك از چكهاي مزبور در سر رسيد مقرر بخودي خود موجب فسخ معامله و اعاده مالكيت فروشنده نسبت به اتومبيل ميباشد .
اولين چك طبق گواهي بانك محال عليه قابل پرداخت نبوده است . فروشنده براي دريافت وجه چك دوم نيز ببانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت آن نيز صادر گرديده است . فروشنده از طريق دايره اجراي ثبت براي وصول وجه چكهاي فوق اقدام نموده و كه در جريان ادامه عمليات اجرائي است .
خريدار خواهان الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال اتومبيل و حاضر بپرداخت تمام ثمن ميباشد . فروشنده حاضر به انتقال اتومبيل نيست و معامله را منفسخ ميداند . دعواي هر يك را كه قابل پيشرفت و قانوني ميدانيد بپذيريد و دادخواستي كامل و توام با استدلال در حفظ حق موكل خود تنظيم نمائيد . بارم ۷
سوال دوم - مالك خانه اي بدون اينكه خانه خود را فروخته باشد طبق سند رسمي به ديگري وكالت ميدهد كه خانه او را بفروشد . در سند وكالت تصريح ميشود كه موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم امين و وكيل ديگر را از خود سلب نموده است . از آنجا كه مالك سپس خانه خود را با تنظيم مبايعه نامه عادي فروخته است و بيم آن دارد كه وكيل او با استفاده از وكالتنامه خانه را بفروشد از شما ميخواهد با طرح دعواي متناسب موجبات قانوني فسخ وكالتنامه را فراهم آوريد . بمنظور اجابت خواسته نامبرده دادخواستي كامل و مستدل بنويسيد . بارم ۶
سوال سوم - دو نفر هر يك سه دانگ مشاع ساختماني را براي آزمايشگاه تشخيص طبي طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با سلب حق انتقال عين مستاجر به غير اجاره كرده اند . پس از انقضاي مدت اجاره يكي از مستاجران بدون موافقت مالك سهم خود را به مستاجر ديگر واگذار ميكند . مستاجري كه اينك ششدانگ ساختمان در تصرف اوست تغييراتي به شرح زير در آن ايجاد ميكند : ۱ - تبديل دو اطاق از اطاقهاي ساختمان به سالن ۲ - احداث ظرفشوئي در داخل اطاقهاي ديگر و در نتيجه تغيير مسير لوله كشي و ايجاد فاضلاب براي ظرفشوئيها و گرفتن انشعاب آب سرد از محل واقع در داخل تاسيسات ساختمان غير از محل اول ۳ - اضافه كردن يك سرويس اضافي براي مشتريان خود كه همه اين اقدامات بدون موافقت مالك صورت گرفته است .
هر گاه شما وكالت مالك را براي تخليه مورد اجاره مي پذيريد استدلال شما در طرح دعوي چيست و اگر دعواي مالك را قابل پيشرفت نميدانيد براي انصراف او از طرح دعوي چگونه استدلال مي نمائيد . بارم ۵
سوال چهارم - دوشيزه اي بدفتر كار شما مراجه اظهارنامه اي را ارائه ميكند كه در متن آن از زوج خود كه تاكنون با او همبستر نشده و هنوز دوشيزه است . اولاً پرداخت تمام مهريه خود را كه طبق سند رسمي ازدواج عندالمطالبه است از زوج تقاضا كرده است و توضيح داده تا زماني كه مهريه او پرداخت نشده حاضر به تمكين از زوج خود نيست . ثانيً با وجود عدم تمكين ، نفقه ايام گذشته را نيز از او مطالبه كرده است . زوج در ستون مقابل پاسخ داده است تا تمكين زوجه ش حاضر بپرداخت مهريه و نفقه به او نيست . كداميك از زوجين را ذيحق ميدانيد و چرا ؟ بارم ۲ 
 
* حقوق جزا مرداد ۱۳۷۹

اختبار حقوق جزاي خصوصي و اختصاصي مرداد ماه ۱۳۷۹
كانون وكلاي دادگستري وقت : ۲ ساعت
سئوال يك - حقوق جزاي عمومي
فردي به اتهام داير كردن مركز فساد تحت پيگرد قرار گرفته است . دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي و يا توجه به اقرار و اعتراف متهم و ساير داخل اقامه شده اتهام وي را منطبق با بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) مي داند . لكن از آنجا كه متهم جوان و فاقد سوء پيشينه كيفري است به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي وي را مستحق ارفاق دانسته و به ۱۱ ماه زندان محكوم مي نمايد . افزون بر اين به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي بعنوان تتميم حكم تعزيري وي را به مدت سه ماه اقامت اجباري در يكي از شهرستان ها محكوم مي نمايد . اين حكم به محكوم عليه ابلاغ مي شود . وي در مدت مقرر قانوني به شما مراجعه گردد و تقاضا مي كند با قبول وكالت وي در مقام تجديدنظر خواهي برآئيد .
اكنون با مطالعه دادنامه و در فرض توجه اتهام لايحه تجديدنظر خواهي خود را پيرامون راي محكوميت موكل خود تنظيم نمائيد . نمره ( ۵ )
سئوال دوم - حقوق جزاي عمومي
آقاي حسين به اتهام جيب بري در دادگاه عمومي قم تحت تعقيب قرار مي گيرد اقدامات اوليه به عمل ميايد و سرانجام شعبه ۲۵ دادگاه عمومي راي خود را به شرح زير صادر مي نمايد كه يكي از آقايان كارآموز وكالت متن راي را در گزارش خود آورده است متن راي دادگاه به شرح زير است : در خصصو اتهام آقاي حسين به اتهام يك فقره جيب بري با توجه به گزارش پاسگاه انتظامي شماره ۹ قم و شكايت شاكي و اقارير متهم به استناد ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده ۲۲ قانون فوق به لحاظ ندامت وي به ۳ ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و ۳۰ ضربه شلاق محكوم مي نمايد اينك متهم پرونده به شما مراجعه كرده و از شما تقاضا مي كند كه در فرصت قانوني نسبت به درخواست تجديدنظر وي اقدام نمايند در فرض صحت دلائل دادگاه پاسخ دهيد .
آيا وكالت وي را در مرحله تجديدنظر مي پذيريد يا نه ؟ در صورتي كه جواب مثبت است لايحه تجديدنظر مي پذيرند يا نه ؟ در صورتي كه جواب مثبت است لايحه تجديدنظر خواهي خود را تنظيم نمائيد و در صورتي كه وكالت وي را بنا به دلائلي نمي پذيريد دلائل عدم پذيرش وكالت را بيان نمائيد . نمره ( ۵ )
سئوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
آقاي حسن وسيله آقاي محسن مورد سوء قصد ( ترور ) قرار مي گيرد . اين عمل با اسلحه گرم صورت مي پذيرد مبني عليه مدتي بحال اغما بسر برده سرانجام بهبود مي يابد . در اين ارتباط آقاي محسن به عنوان مباشرت در ترور به اتفاق دو نفر ديگر زير عنوان معاونت در ترور تحت تعقيب قرار مي گيرند . دادگاه انقلاب اسلامي مركز به موضوع رسيدگي كرده و سرانجام مبادرت به اصدار راي مي نمايد .
خلاصه راي محكوميت و نوع اتهام سه نفر به شرح زير است :
۱ - متهم به رديف اول به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق مباشرت به ترور به ۱۵ سال حبس در زندان اصفهان محكوميت مي يابد .
۲ - متهمان رديف دوم و سوم به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق معاونت در ترور به ترتيب به ۱۰ سال حبس در زندان شيراز و ۷ سال زندان در زندان كرمانشاه محكوميت يافته اند .
مواد استنادي براي سه نفر مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مجازات اسلامي مي باشند .
افزون بر اين دادرس دادگاه به ميزان تاثير اقدام هر كدام از آن سه نفر در حصول جرم و با عنايت به اينكه آزادي آنان در مراوده با ديگران موجب مفسده است به استناد فتواهاي فقهاي عظام در اين مورد و استنباط از مفهوم ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامي حبس بدل از تبعيد تعيين شده است .
اينك با ملاحظه راي دادگاه و در فرض اثبات دلائل وقوع جرم به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :
۱ ) محكوميت ۱۵ و ۱۰ و ۷ سال زندان از كدام يك از مواد استنادي دادگاه استنباط مي شود ؟
۲ ) اتهام متهمين رديف دوم و سوم معاونت در ترور قيد شده ولي به ماده معاونت در راي دادگاه اشاره نشده است نظر شما در اين باره چيست در فرض معاونت بايد به كدام يك از مواد قانوني استناد نمود ؟
۳ ) اتهام متهمان در متن راي اقدام عليه امنيت ذكر شده ولي به مواد محاربه و افساد في الارض استناد شده است نظر شما در اين بار چيست ؟
۴ ) حبس بدل از تبعيد چه تعنواني در قانون مجازات اسلامي دارد . بنظر شما بكار بردن چنين عنواني درست است يا نه ؟ هر نظري كه در اين باره داريد بيان نمائيد . نمره ( ۱۰ ) 
 
* آئين دادرسي مدني مرداد ۱۳۷۹

”سوالات آئين دادرسي مدني اختبار مرداد ماه سال ۷۹“
وقت : يكساعت و نيم
سوال اول - آقاي حسين آزاد يكدستگاه آپارتمان ملكي خود را با مبايعه نامه عادي به آقاي اكبر رازي منتقل مي نمايد ، آقاي اكبر رازي طبق سند عادي مورد معامله را به علي خوش گفتار واگذار مي كند شخص اخير به شما مراجعه اظهار ميدارد قصد دارد وكالت تنظيم سند رسمي انتقال آنرا به شما تفوريض نمايد حال پاسخ دهيد كه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آنرا به شما تفوريض نمايد حال پاسخ دهيد كه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان موصوف را عليه چه كسي بايد طرح كنيد ؟ آيا عليه طرف قرارداد ؟ عليه مالك يعني فروشنده اوليه - يا عليه هر دو نفر آنها ؟ ( ۵ نمره )
سوال دوم - آقاي حسن اكبري بموجب سند عادي يك باب مغازه اي را از آقاي رضا فرازي براي خواربارفروشي اجاره مينمايد مستاجر اقدام به طرح دعوي الزام موجر به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي اجاره را در دادگاه مطرح مينمايد دادگاه پس از رسيدگي حكم محكوميت خوانده را به تنظيم سند رسمي اجاره صادر و اين حكم بمرحله قطعيت ميرسد . متعاقباً موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره را مطرح مينمايد حاليه رسيدگي به دعوي تخليه عين مستاجره را از ناحيه موجر چه قبل از درخواست صدور اجرائيه نسبت به دادنامه تنظيم سند رسمي اجاره و چه بعد از آن را مشروحاً در صور مختلفه بيان كنيد .
( ۵ نمره )
سوال سوم - مالك يكدستگاه آپارتمان در دادگاه عليه مستاجر خود دعوي تخليه مطرح مي كند پس از صدور راي غيابي محكوم عليه از اين راي تقاضاي تجديدنظر در دادگاه استان مي نمايد دادگاه تجديدنظر استان درخواست مذكور را واخواهي تلقي و به دادگاه عمومي بدوي اعاده مي نمايد در صورت اخير تكليف دادگاه عمومي چيست ؟ آيا دادگاه مذكور مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديدنظر استان است يا خير ؟ نظر خود را مستدلاً بيان كنيد . ( ۵ نمره )
سوال چهارم - شخصي دو دستگاه آپارتمان را از مالك آن يكي بمنظور سكونت خود و ديگري براي محل كسب كار اجاره مينمايد در غياب مستاجر دو نفر آپارتمان هاي مذكور را متصرف ميشوند بنظر شما بمستاجر ميتواند عليه متصرفين مذكور دعوي خلع يد غاصبانه مطرح كند يا خير نظرات خود را مستدلاً و مشروحاً بيان كنيد . ( ۵ نمره ) 
 
* حقوق تجارت مرداد ۱۳۷۹

”سئوالات حقوق تجارت اختبار مرداد ماه سال ۷۹“
سئوال اول :
شركت تعاوني يكي از وزارتخانه ها در اجراي ... ... ... ... ... قانون شركتهاي تعاوني به يكي از كارمندان خود نمايندگي تفويض نموده تا در جلسات دادگاه شركت كرده و مدافعات خود را از طرف شركت بيان نمايد . شما كه به عنوان وكيل خوانده انتخاب شده ايد در اولين جلسه دادگاه در اين خصوص آيا ايراد قانوني نسبت به سمت نماينده مذكور داريد يا خير ؟ اساس و مباني استدلال خود را بيان كنيد .
سئوال دوم -
دو نفر از مديران شركت سهامي خاص يك فقره چك در وجه شخصي صادر و به وي تسليم مي نمايند . در خلال اين مدت مديران شركت مزبور استعفاء مي دهند و مديران جديد به ادعاي آن كه مديران سابق اختياري در صدور چك مزبور نداشته اند دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك محال عليه صادر مي نمايند . دارنده چك به بانك محال عليه مراجعه مي كند و به علت موصوف چك مذكور برگشت داده مي شود . با عنايت به مراتب فوق ، وضع حقوقي دارنده چك ، امضاء كنندگان آن و مديران جديد كه دستور عدم پرداخت داده اند را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيد .
سئوال سوم -
هيئت موسس شركت در شرف تاسيس ”الف“ ( سهامي عام ) اظهار نامه موضوع ماده ... . . لايحه اصلح قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ را در تاريخ ۱/۲/۱۳۷۵ تنظيم و همراه مدارك و مستندات لازم جهت انجام تشريفات بعدي به اداره ثبت شركتها تسليم مي نمايند ( تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر ثبت شركتها ۱/۲/۱۳۷۵ مي باشد ) با توجه به اطاله تشريفات پذيره نويسي يك نفر از موسسين و تعدادي از پذيره نويسان در تاريخ ۱/۸/۱۳۷۵ با مراجعه به اداره ثبت شركتها درخواست صدور گواهي موضوع ماده ... را به منظور استرداد وجوه نقد و غيرنقد واريز به حساب شركت در شرف تاسيس ”الف“ را مي نمايند كه گواهي در اين رابطه صادر و تسليم مي گردد . در تاريخ ۱/۹/۷۵ مجمع عمومي موسس شركت ياد شده تشكيل مي شود و طبق مقررات ضمن تائيد تخصيص سهام ، اساس نامه شركت را تصويب و مديران . . . را تعيين مي نمايد . چگونگي وضعيت حقوقي شركت و روابط اشخاص ذينفع در حالات مختلف با توجه به توضيحات فوق ، مسائل مطروحه و احتمالي را بررسي و مستدلاً بيان نمائيد .
سئوال چهارم -
محدوديت شريك در شركت تضامني را براساس قانون تجارت به تفصيل شرح دهيد .
« موفق باشيد » 
 
* آئين دادرسي كيفري مرداد ۱۳۷۹

سوالات اختبار كتبي آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت دادگستري ( ۲۱/۵/۱۳۷۹ )
به سه سوال زير مستدلاً پاسخ دهيد :
۱ - آقاي حسن بدادگاههاي عمومي تهران مراجعه و محمود را باتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داده ، دادگاه عمومي به موضوع رسيدگي و حكم برائت آقاي محمود را صادر كرده است . اين دادنامه در دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز مورد تاييد قرار ميگيرد . حسن كه از اين شكايت به مقصود خود نرسيده شكايت ديگري به استناد همان اسناد و مدارك قبلي تحت عنوان سرقت مطرح مينمايد . اين بار دادگاه پس از رسيدگي بموضوع آقاي محمود را باستناد ماده ۶۶۱ قانون تعزيرات به چهارماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محكوم مينمايد . محمود ( محكوم عليه ؟ ) بشما مراجعه و تقاضا دارد در مقام تجديدنظرخواهي در مهلت قانوني وكالت وي را بپذيريد . در صورتيكه شما وكالت وي را ميپذيريد لايحه تجديدنظر خواهي خود را تنظيم نمائيد ، در صورتي كه وكالت وي را نمي پذيريد جهات و دلائل آنرا بيان داريد .
در هر يك از دو مورد چنانچه به موادي از قانون آئين دادرسي كيفري استناد مينمائيد آن مواد را ذكر نمائيد : « بارم ۷ نمره »
۲ - شخصي باتهام صدور چك بلامحل تحت تعقيب قرار ميگيرد . دادگاه عمومي تهران بموضوع رسيدگي و متهم را غيابا به زندان و جزاي نقدي محكوم مينمايد . در مرحله غيابي شاكي پرونده دادخواست ضرر و زيان تقديم دادگاه نمي نمايد . متهم بعد از صدور حكم غيابي در مهلت قانوني مبادرت به واخواهي مينمايد . دادگاه جهت رسيدگي به واخواهي جلسه رسيدگي تعيين مينمايد . شاكي بپرونده قبل از جلسه رسيدگي ، دادخواست ضرر و زيان تقديم دادگاه مينمايد . دادگاه به موضوع رسيدگي ، ضمن تاييد دادنامه قبلي از نظر زندان و جزاي نقدي دادخواست ضرر و زيان را رد ميكند در اين وضعيت چنانچه شما راي دادگاه را صحيح ميدانيد چه توجيحي براي اثبات صحت راي دادگاه ارائه مينمائيد و در صورتيكه راي دادگاه بنظر شما قانوني نيست در توضيح عدم صحت راي دادگاه استدلال نمائيد . « بارم ۷ نمره »
۳ - آقاي جعفري باتهام صدور يك برگ چك بلامحل مورد تعقيب قرار گرفته و در شعبه ۲۴ دادگاه عمومي تهران به ۶ ماه زندان و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است . از آنجائيكه در مقام تجديدنظر خواهي برنيامده حكم دادگاه قطعي شده و دوران محكوميت خود را ميگذراند .
در جريان اجراي حكم معلوم ميگردد كه نامبرده قبل از محكوميت فوق ، محكوميت هاي ديگري بشرح زير داشته كه تاكنون اجرا نشده است : الف - محكوميت به حدقذف ( شلاق ) كه از شعبه ۲۵ دادگاه عمومي تهران صادر و در شعبه ۱۱ دادگاه تجديد نظر استان مركز قطعيت يافته است . ب - محكوميت به ۹ ماه زندان كه از شعبه ۲۴ دادگاه عمومي تهران باتهام تخريب صادر شده و در شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان مورد تاييد قرار گرفته است .
با توجه به اطلاعات فوق ، پاسخ دهيد اجراي احكام در قبال محكوميتهاي مشروحه فوق چه تكليفي دارد و چگونه بايد در مقام اجراي مجازاتها برآيد . هر پاسخي كه بنظر شما ميرسد با استناد به مواد قانوني مستدلا بيان نمائيد . « بارم ۶ نمره » 
 
* ثبت و امور حسبي مرداد ۱۳۷۹

امتحان ثبت و امور حبسي
سوالات زير را دقيقاً مورد بررسي قرار دهيد و پاسخ هر سوال را قالب خود سوال و بطور اجمال بيان داريد از مطالب اضافي و غيرمربوط پرهيز كنيد
سوال اول - شخصي آشنا به تاجري كه بحكم دادگاه ورشكسته و محجور گرديده مراجعه از او تقاضا نموده كه به شخصي بدهكار است و از او تقاضا نموده كه براي جلوگيري از اقدامات قانوني او ، يكباب خانه متعلق به فرزند صغير و كبير خود را برهن طلبكار قرار دهد و لذا تاجر ورشكسته ولايتاً از فرزند صغير و وكالتناً از فرزند كبير خود خانه ايندو فرزند را برهن طلبكار دوست خود گذارد ، كه در اثر نپرداختن ديون او منجر بصدور اجرائيه شده است حال شما بعنوان مشاور حقوقي بيان داريد : اولاً : اقدام تاجر ورشكسته به رهينه گذاري ملك و ارزش اجرائيه صادره بر چه اعتباري استوار مي باشد و استيفاء حقوق طلبكار اجرائي از اجرائيه مذكور قابل توجيه صحيح قانوني مي باشد يا خير ؟ ( بارم : ۲ نمره )
سوال دوم - سازمان كل ثبت اسناد و املاك فرم انتشار آگهي تقاضاي ثبت را در منطقه اي اعلام نموده ( ماده ۹ ) و متقاضيان مبادرت به تقاضاي ثبت املاك خود مي كنند از آنجائيكه يكي از عناصر مهم تقاضاي ثبت ( تصرف مالكانه ) مي باشد و اين تصرف گاهي با ايرادات و موانع ديگر مواجه است تعيين و مشخص فرمائيد كه موانع و عوارض چنين ( تصرف مالكانه ) چيست چند مورد از عوارض تصرف را بيان داريد . ( بارم : ۲ نمره )
سوال سوم - دفترخانه اسناد رسمي براي چك سند بدهكاري شخصي از اداره اجراي ثبت استعلام بدهي و خسارات و هزينه هاي ديگر را نموده كه در پاسخ استعلام اشتباهاً مبلغ بدهكاري بدهكار كمتر از مبلغ واقعي محاسبه و نتيجتاً دفترخانه سند را فسخ مي نمايد كه بعد از چندي اين اشتباه آشكار و مراتب مورد تعقيب و بررسي قرار ميگيرد . حال شما بگوئيد ثبت فسخ سند بدهكاري از جلمه چه نوع اسنادي است و رفع اين اشتباه به چه صورت و در كدام مرجع قابل رسيدگي و حل مي باشد . ( بارم : ۶ نمره )

 * حقوق مدني فروردين ۱۳۷۹

حقوق مدني ۱۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال اول ”خريدار مبايعه نامه اي كه متن آن بشرح زير است “ . . . فروشنده . . . خريدار . . . مورد معامله پنج هزار مترمربع از يك قطعه زمين مزروعي به مساحت بيست و پنج هزار متر مربع بشماره تفكيكي ۷۵۳ از پلاك ثبتي شماره واقع در قريه كه سند مالكيت آن بنام فروشنده صادر شده است و قطعه فوق به رويت خريدار رسيده و از اوصاف آن مطلع است . طرفين توافق نمودند كه مهندسي مرضي الطرفين انتخاب تا كروكي /۵۰۰۰ مترمربع مورد معامله را در محل مشخص ، سپس به تصرف خريدار داده شود . . . “ دادخواستي به خواسته الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بنام خود تقديم نموده و فروشنده نيز متقابلاً و با توجه به اينكه از انتخاب مهندس مرضي الطرفين امتناع كرده و مبايعه را باطل ميداند دادخواستي بخواسته اعلام بطلان مبايعه نامه مزبور تقديم نموده است . دادگاه پس از رسيدگي ضمن رد دعواي تقابل حكم بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله به نفع خريدار صادر نموده است حكم صادره بعلت اعتراض فروشنده در مرجع تجديدنظر مطرح سات . شما وكالت كداميك از طرفين را بعهده ميگيريد ؟ استدلال خود را در توجيه حقانيت موكل خويش بيان نمائيد .
حداكثر بيست سطر بارم ۷ نمره
سئوال دوم ”زني چهار ماه پس از عقد ازدواج وضع حمل ميكند و طفل را متعلق به شوهر خود ميداند و مدعي است قبل از نكاح نيز با او همبستر بوده ولي زوج انتساب طفل را به خود انكار و ثابت ميكند كه زوجه قبل از ازدواج با مرد ديگري نيز بطور نامشروع همبستر شده است . مركز پزشكي قانوني با وجود چندين بار آزمايش خون ، در مورد تعلق طفل به يكي از آنها اظهار نظر قطعي نكرده است ، دادگاه با توجه به امتناع زوج از نفي ولد در مهلت مقرر قانوني ، بموجب حكم صادره طفل را ملحق به زوج اعلام ميكند . در مورد مطابقت حكم مزبور با قانون و يا عدم صحت راي صادره نظر خود را مستدلاً بيان كنيد .
حداكثر ۱۵ سطر بارم ۱ نمره
سئوال سوم ”شخصي كه ورثه منحصر بفرد او عبارتند از سه پسر ، در وصيت نامه معتبري كه از خود باقي گذارده ، سه خانه اي را كه منحصراً ماترك اوست بين فرزندان خود تقسيم و هر خانه را به يكي از آنان اختصاص و در زمان حيات خود به تصرف ايشان نيز داده است بدون اينكه قبل از فوت خانه ها را به آنان تمليك كند . بعلت وقوع زلزله همزمان پدر فوت و يكي از خانه ها خراب ميشود . فرزندي كه خانه اختصاصي او ويران شده ، تقسيم مذكور در وصيتنامه را قبول نميكند و تقاضا دارد كه با توجه به خراب شدن يكي از خانه ها و نقصان قيمت آن ، هر ۳ خانه به تساوي بين او و برادرانش از طريق مقام قضائي تقسيم گردد . با فرض اينكه هر سه خانه قبل از وقوع زلزله از حيث قيمت كاملاً يكسان وبده ، بنظر شما خواسته او قانوني است يا خير ؟ هر پاسخي كه داريد در جهت اثبات عقيده خود استلال نمائيد
حداكثر ۲۰ سطر بارم ۷ نمره 
 
* آئين دادرسي مدني فروردين ۱۳۷۹

سئوالات اختبار كتبي آئين دادرسي مدني كارآموزان وكالت
مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال اول - آقاي جعفري دادخواستي بخواسته مبلغ ده ميليون ريال باستناد يكبرگ سفته كه متعهد آن آقاي رضواني است به داگاه عمومي تهران تقديم مينمايد . دادگاه به موضوع رسيدگي و آقاي رضواني را به پرداخت مبلغ خواسته با خسارات قانوني محكوم مينمايد . در اثر تجديد نظرخواهي آقاي رضواني شعبه پنج دادگاه تجديد نظر استان مركز راي دادگاه بدوي را مورد تاييد قرار ميدهد . آقاي رضواني بعداً متوجه ميشود كه سفته مذكور مجعول بوده و بي جهت محكوم گرديده ، وي به دادگاه عمومي تهران مراجعه با ادعاي جعل امضاء سفته تقاضاي تعقيب آقاي جعفري را مينمايد . دادگاه به موضوع جعل رسيدگي و سرانجام آقاي جعفري را باتهام جعل سند عادي محكوم به زندان مينمايد . اين راي در اثر تجديدنظر خواهي آقاي جعفري در شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مركز مورد تاييد قرار ميگيرد ، آقاي رضواني با در دست داشتن حكم قطعي محكوميت آقاي جعفري بشما مراجعه تقاضاي احقاق حق خود را كه در اثر محكوميت حقوقي حاصل شده مينمايد . در اين وضعيت شما وكالت وي را مي پذيريد يا خير ؟ در صورت عدم قبول وكالت ، دلايل عدم پذيرش را با ذكر مواد و مستندات قانوني بيان ، در صورتي كه وكالت وي را مي پذيريد پاسخ دهيد چه اقدامي در جهت احقاق حق وي انجام داده و به كدام مرجع قضائي مراجعه نموده و چه تقاضائي مينمائيد و مستند اقدام خود را چه ماده يا مواد قانوني قرار ميدهيد ؟
بارم ۶ نمره
سئوال دوم - خوانده دعوائي در جلسه دادگاه نسبت به سند دويست ميليون ريالي ابراز شده منتسب به مورث خود ترديد مينمايد دادگاه به تقاضاي خواهان به موضوع رسيدگي و در نتيجه اصالت آن سند محرز ميشود . دادگاه ضمن صدور حكم در اصل دعوي خوانده را به تاديه جريمه اي معادل يك دهم اصل محكوم به سند مورد ادعاي ترديد بابت جريمه تكذيب محكوم مينمايد ، محكوم عليه بلافاصله پس از ابلاغ حكم به شما مراجعه و محكوميت خود به پرداخت جريمه تكذيب را صحيح نمي داند و تقاضا دارد اقدامات قانوني لازم جهت برائت او از پرداخت جريمه تكذيب را معمول داريد . حاليه چنانچه شما حكم دادگاه را صحيح مي دانيد دلايل خود را مستدلاً اعلام و در غير آن يعني چنانچه حكم را در قسمت جريمه صحيح نمي دانيد استدلال خود را مشروحاً بيان نمائيد . بارم ۵ نمره
سئوال سوم - خوانده دعوائي در جلسه اول دادرسي نسبت به امضاء سند رسمي ابرازي خواهان ادعاي جعليت نموده و اصل سند نيز جهت كارشناس به تقاضاي خوانده ضبط شده است دادگاه به خواهان اخطار كرده ظرف يك هفته نسبت به پرداخت دستمزد كارشناس رسمي و ارائه اسناد مسلم الصدور متعلق به خوانده اقدام نمايد . بنظر شما صدور چنين اخطاري با توجه به مواد قانون آئين دادرسي مدني درست است يا خير ؟ در صورتي كه آنرا صحيح ميدانيد مستندات قانوني آنرا بيان نمائيد و در صورتي كه صدور چنين اخطاري را برخلاف قانون ميدانيد دلايل خود را شرح دهيد ؟ بارم ۴ نمره
سئوال چهارم - پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا چون اجراي حكم به زيان شخص ثالث است شخص ثالث دادخواستي مبني بر اعتراض به راي صادره تقديم و به منظور تاخير در اجراي حكم تقاضاي دادرسي فوري و صدور دستور موقت مينمايد . دادگاه صادر كننده حكم با اخذ خسارت احتمالي اجراي حكم را متوقف ، و پس از رسيدگي به دعوي ثالث ، اعتراض او را مردود اعلام ميدارد و به مرحله قطعيت ميرسد . محكوم له كه اجراي حكم به زيان او متوقف گرديده قصد دارد خسارات خود را بعلت تاخير در اجراي حكم مطالبه كند بشما مراجعه مينمايد .
حاليه به سئوالات زير پاسخ و استدلال خود را نيز بيان نمائيد
الف - از چه طريقي براي نيل موكل به مقصود اقدام مينمائيد ؟
ب - در صورتيكه خسارات وارده بموكل شما كمتر يا بيشتر از مبلغ خسارت احتمالي باشد تكليف چيست ؟
ج - آيا خسارت براي محكوم له ( موكل ) مفروض است يا بايد از عهده اثبات ورود خسارت برآيد ؟ بارم ۵ نمره  
* حقوق جزا فروردين ۱۳۷۹

سئوالات اختبار كتبي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي كارآموزان
وكالت دادگستري مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال حقوق جزاي عمومي
۱ - آقاي عبداله به اتهام عمل منافي عفت غير از زنا تحت تعقيب قرار ميگيرد دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي و عمل متهم را منطبق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات ( تعزيرات ) دانسته است لكن با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شلاق مندرج در ماده مذكور را به چهار ماه زندان تبديل نموده است . آقاي عبداله در مهلت مقرر قانوني بعلت عدم رضايت از اين تبديل به شما مراجعه كرده تقاضا مينمايد به وكالت از طرف وي در مقام تجديدنظر خواهي برآئيد پاسخ دهيد وكالت وي را مي پذيريد يا خير ؟ در صورتيكه وكالت وي را مي پذيريد لايحه تجديد نظرخواهي را تنظيم نمائيد و در صورتيكه وكالت وي را نمي پذيريد دلايل عدم پذيرش وكالت را اعلام داريد . فرض مسئله بر اين پايه استوار است كه دلائل توجه اتهام محرز است .
سئوال حقوق جزاي اختصاصي
۲ - آقاي هوشنگ ، يك برگ چك متعلق به محمد را در اختيار داشته و با امضاي ذيل چك و نوشتن مبلغي در آن چك مزبور را ثمن معامله به آقاي پرويز ميدهد . آقاي پرويز چك مزبور را جهت وصول به بانك ارائه ميدهد كه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت چك به علت عدم تطبيق امضاي چك با امضاي صاحب حساب ميگردد . آقاي پرويز به شما مراجعه كرده و به عنوان مشاور حقوقي خود از شما مي پرسد كه عمل مذكور بر كدام عنوانهاي جزائي قابل انطباق است شما با مطالعه موضوع جواب آقاي پرويز را بدهيد و اگر به موادي از قانون اشاره مينمائيد آن را نيز ذكر كنيد .
۳ - سئوال مهترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
شخصي در حين رانندگي مرتكب بزه نقص عضو غيرعمدي ديگري گرديده است . شاكي پرونده متهم را تعقيب كرده و موضوع در دادگاه عمومي شيراز تحت رسيدگي قرار گرفته است . متهم پرونده ارتكاب نقص عضو غيرعمدي شاكي را قبول دارد لكن مدعي است كه وي شاكي ( مصدوم ) را به بيمارستان رسانده و به مداواي وي اقدام نموده است . وي دلايل پرداخت هزينه هاي انجام شده را نيز به پيوست پرونده كرده است . متهم از دادگاه تقاضا كرده كه در صورت محكوميت وي به پرداخت ديه مبالغي كه صرف درمان شاكي شده از ديه كسر نمايد ، دادگاه اين تقاضا را مورد پذيرش قرار نداده و وي را به پرداخت يك ديه كامل محكوم كرده است . پاسخ دهيد عمل دادگاه طبق قانون بوده است يا خير ؟ نظرات خود را پيرامون موضوع نفيا ”يا اثباتاً بيان داريد .
سئوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
شخصي باتهام سرقت موتور سيكلت در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان قم تحت پيگرد قرار گرفته ، دادگاه مذكور به موضوع رسيدگي و سرانجام متهم را محكوم كرده ، عين راي دادگاه با حذف نام متهم و شاكي كه وسيله يكي از كارآموزان وكالت تهيه و گزارش شده است بشرح زير است .
راي دادگاه - در خصوص اتهام آقاي ... . . فرزند . . . . مبني بر يك فقره سرقت موتور سيكلت موضوع شكايت شاكي خصوص آقاي . . . با توجه به محتويات پرونده و گزارش مامورين و نحوه دستگيري متهم و شكايت اوليه شاكي و كشف موتور سيكلت مسروقه از متهم و اقارير صريح متهم بر كليه مراحل تحقيق و در محضر دادگاه همراه با مدافعات غيرموجه و بلااثر وي و ساير قرائن و امارات موجود بزهكاري متهم محرز و مسلم است بنابراين دادگاه از جهت جنبه خصوصي با عنايت به اعلام گذشت شاكي باستناد تبصره ۱ ذيل ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري راي بر موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام ميگردد موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامي منتفي است و از جنبه عمومي بزه با انطباق عمل متهم به مواد ۱۹۷ و ۶۶۱ و با رعايت تبصره ذيل ماده ۱۸ همگي از قانون مجازات اسلامي و ماده ۴۸۷ از قانون آئين دادرسي كيفري وي را به تحمل ۴ ماه حبس تعزيري با رعايت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و با احتساب ايام بازداشت قبلي تخفيفاً بعلاوه به تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزيري در محيط زندان محكوم مينمايد . شما با ملاحظه راي دادگاه ان را به نقد علمي و حقوقي درآوريد و پيرامون آن هر نظري داريد اعلام نمائيد .
از آنجا كه در متن راي به تبصره ۲ ذيل ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري و ۴۸۷ همان قانون اشاره شده عين مواد مرقوم جهت سهولت مراجعه نوشته ميشود .
تبصره ۲ ماده ۸ ”در مورد جرم هاي مذكور در ماده ۲۷۷ قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرم هاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت و تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد .
ماده ۴۸۷ “مدتي كه محكوم عليه قبل از اجراي حكم زنداني بوده بايد جز مدت محكوميت او احتساب شود .  
* آئين دادرسي كيفري فروردين ۱۳۷۹

« سئوالات اختبار كتبي آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت دادگستري »
« مورخ ۲۳ فروردين ماه ۱۳۷۹ »
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال اول - در اسفند ماه سال هفتاد و هشت شخصي باتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه عمومي تهران تحت تعقيب قرار ميگيرد ، متهم پنج نفر از وكلاي دادگستري را براي دفاع از خود انتخاب و به دادگاه معرفي مينمايد . رئيس دادگاه به متهم اعلام داشته از بين پنج وكيل معرفي شده فقط سه نفر را به انتخاب متهم مي پذيرد و دو وكيل ديگر حق دفاع ندارند . در اين وضعيت شما بعنوان احد از وكلاي متهم چه عكس العملي نشان ميدهيد ؟ آيا اظهار نظر رياست دادگاه را مي پذيريد يا خير ؟ در هر صورت دليل خود را با ذكر مستند قانوني مشروحاً بيان نمائيد ؟ بارم ۲ نمره
سئوال دوم - يكي از شعب دادگاه عمومي تهران شخصي را باتهام بزه صدور چك بلامحل به شش ماه زندان محكوم مينمايد . محكوم عليه چهارده روز پس از ابلاغ واقعي حكم رضايت شاكي را جلب و با ارائه رضايت نامه كتبي شاكي از شما تقاضا مينمايد وكالت وي را قبول و اقدامات لازمه قانوني را معمول داريد . حاليه شما بعنوان وكيل محكوم عليه به سئوالات زير مشروحا پاسخ دهيد .
الف - به كداميك از مراجع زير مراجعه ميكنيد و به چه دليل ؟
۱ - دادگاه بدوي ۲ - دادگاه تجديد نظر ۳ - اجراي احكام
ب - چه اقدام قانوني انجام داده و چه درخواست يا تقاضائي مينماييد ؟ و تصميم دادگاه چه خواهد بود ؟ بارم ۵ نمره
سئوال سوم - شخصي باتهام سرقت تعزيري در شعبه ۲۰۰ دادگاه عمومي تهران تحت تعقيب قرار گرفته ، دادگاه به موضوع رسيدگي و حكم به محكوميت وي را صادر مينمايد . از آنجا كه محكوم عليه با خودروي مسروقه متعلق به غير اقدام به سرقت كرده بود ضمن همان دادنامه دستور ضبط خودرو را نيز صادر نموده است ، دادنامه به محكوم عليه ابلاغ و مهلت تجديدنظر خواهي وي نيز سپري گريده است . بعد از مدتي مالك خودرو پيدا شده و باستناد سندمالكيت رسمي خواهان استرداد خورود ظبط شده ميگردد واز شما تقاضا دارد در مقام احقاق حق وي وكالت ايشان را پذيرا شده و اقدامات قانوني را معمول داريد .
در اين وضعيت پاسخ دهيد ؟
الف – عنوان تقاضاي شما چه خواهد بود ؟
ب – مرجع صالح براي مراجعه و تقديم درخواست كدام دادگاه است و ماده يا مواد استنادي شما چيست ؟ بارم ۳

سوال چهارم – شخص مسافري از كشور ايتاليا پرواز نموده در هواپيما و در حين عبور از فضاي ايران بوسيله ضربه چاقوي يكي از اتباع كشور آملمان مجروح ميشود . مجروح پس از ورود هواپيما در فروگاه كشور پاكستان به بيمارستان منتقل و در آن بيمارستان فوت مينمايد . متهم از كشور پاكستان فرار و وارد مرز ايران شده كه بلافاصله دستگير ميگردد . دولت آلمان تقاضاي استرداد متهم را از ايران مينمايد . حاليه پاسخ دهيد مرجع قضائي كداميك از كشورهاي ( ايتاليا – آلمان – پاكستان - ايران ) حق تعقيب و محاكمه متهم را دارند ؟ دلايل خود را مشروحا بيان و ماده يا مواد قانوني استنادي خود را نيز اعلام داريد ؟ بارم ۴ نمره
سوال پنجم – شخصي باتهام صادر كردن چك بلامحل به مبلغ پنجاه ميليون ريال تحت تعقيب قرار گرفته شاكي دادخواست ضرر و زيان نيز بموقع تقديم نموده است . دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي و متهم را به شش ماه حبس تعزيري و مبلغي هم بابت جزاي نقدي و پنجاه ميليون ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم با احتساب خسارات قانوني محكوم نموده است . محكوم عليه در دادگاه حضور داشته و از خود دفاع كرده ، حكم محكوميت به محكوم عليه ابلاغ نامبرده در مهلت مقرره بشما مراجعه و از شما درخواس دارد نسبت به تجيد نظر خواهي وي از نظر حقوقي و كيفري اقدام نمائيد . حاليه شما پاسخ دهيد ،
الف - مرجع تجديدنظر خواهي شما كجاست ؟ مستند و ماده قانوني استنادي شما چيست ؟
ب – تكليف هزينه دادرسي چه ميشود و موكل شما بر چه اساس و ميزان بايد هزينه دادرسي را پرداخت كند ؟
بارم ۵ نمره 
 
* حقوق تجارت فروردين ۱۳۷۹

حقوق تجارت
۲۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زير پاسخ دهيد :
سئوال ۱ - عده اي از طلبكاران ورشكسته عليه مدير تصفيه اقامه دعوي نموده اند . در نتيجه حكم بر محكوميت مدير تصفيه بر پرداخت اصل خواسته و خسارات صدور يافته ، اجرائيه نيز صادر گرديده است در اين صورت آيا :
قبل از تصفيه كامل امور ورشكستگي بوسيله مدير تصفيه اجراي دادگستري ميتواند وجوهي را كه ورشكسته در صندوق دادگستري دارد بابت عشريه اجرائي برداشت نموده به حساب درآمد عمومي واريز نمايد و آيا اجراي دادگستري ميتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبكاران كه حكم دادگاه را در دست دارند قبل از تصفيه ، اموال ورشكسته را بفروش رسانده طلب چند نفر طلبكار مذكور در فوق را بدهد و آيا صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن به نفع چند نفر طلبكار صحيح است ؟
سئوال ۲ - امضاء شخص ثالث در ظهر سفته بدون درج مطلبي چه نوع تعهدي براي امضاء كننده در قبال دارنده سفته ايجاد ميكند ذينفع تحت چه عنوان ميتواند شخص مزبور را طرف دعوي قرار دهد و آيا لازمه دعوي عليه نامبرده ترك دعوي عليه امضاء كننده سفته است يا خير ؟
سئوال ۳ - مديرعامل شركت سهامي خاص به دفتر شما مراجعه و امر تبديل شركت سهامي خاص را به شركت سهامي عام به شما واگذار مي نمايد شرايط و گردش كار را بطور مشروح بنويسيد .
سئوال ۴ - آيا طلبكار از شركت تضامني مي تواند ضمن درخواست صدور حكم ورشكستگي شركت ، حكم ورشكستگي شخصي شركاء را نيز از دادگاه درخواست نمايد يا خير ؟  
* ثبت و امور حسبي فروردين ۱۳۷۹

سوالات امتحاني ( ثبت و امور حسبي كارآموزان وكالت در ۲۹/۱/۷۹ )
تذكر قابل توجه :
از پاسخ سوالات طولاني و غيرمربوط بپرهيزيد و سوال را فقط در ابعاد خود و خلاصه و مستدل بنويسيد .
سوال اول - شخصي قطعه زميني را مالك آن خريداري نموده و نصف مبلغ مورد معامله را بفروشنده داده و توافق گردند بعوض باقيمانده مبلغ معامله خريدار ساختماني را در محل ديگر در ظرف ۶ ماه براي فروشنده بسازد و چنانچه در مدت مذكور ساختمان با تمام نرسيده و با نقضي در آن وجود داشته باشد . فروشنده مختار است . با تامين دليلي كه با كارشناس ايجاد خواهد داد معامله را فسخ نمايد . خريدار در مدت مذكور قادر به انجام و اتمام ساختمان نگردند . و فروشنده با تنظيم صورتجملس نامش دليل دادگاه كه حاكي از ناتمام ماندن ساختمان بود بدفترخانه مراجعه و با تسليم صورتمجلس تامين دليل بدفترخانه تقاضاي فسخ معامله را نموده كه سردفتر اسناد رسمي نيز با انعكاس آن در دفتر املاك ، معامله را فسخ و بخريدار ابلاغ كرد و اينك خريدار با ارائه مدارك و دلائل از شما مشورت خواهي مي كند . در صورت موفقيت در كا و تفويض وكالت بشما چه اقدامات قانوني و راه حل حقوقي انتخاب مي نمائيد ؟ ( بارم : ۶ نمره )
سوال دوم - شخصي كه ازدواج با همسر مورد علاقه خود يكدستگاه آپارتمان و ۲۰۰ سكه آزادي مهر به او قرارداد و بعد يكمال ديگر ، آپارتمان را در رهن بانك گذارد ، و مبالغي دريافت نمود ، كه ماهيانه پرداخت كند در اثر عجز از پرداخت بدهي ، بانك مبادرت بصدور اجرائيه كرد و آپارتمان در مرحله مزايده درآمد كه زوجه از جريان مزايده مطلع شد و با مراجعه به دفترخانه ازدواج تنظيم كننده عقد ازدواج تقاضاي صدور اجرائيه مهريه خود را نمود سر دفتر با صدور اجرائيه مهريه زوجه مراتب را باجراي ثبت محل اعلام نمود و از طرفي زوجه با تقاضاي توام نمودن اجرائيه قبلي و اجرائيه مهريه خود تقاضاي تعطيل عمليات اجرا را كه بنفع بانك در جريان بوده كرد كه بهمنيت ترتيب عمل مزايده متوقف گرديده است معلوم نمائيد چرا و چگونه آپارتماني كه مهريه زوجه بوده در رهن بانك قرار گرفته و چگونه مهريه زوجه بمرحله اجرا درآمده و تكليف قانوني اجرائيه و مزايده بانك از يكطرف و اجرائيه مهريه زبوجه از طرف ديگر با چه مباني حقوقي و قانوني قابل توجيه مي باشد و نهايتاً چه اقدامات حقوقي براي زوجه يا بانك خواهد بود . ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - خانمي دادخواستي بدادگاه صالح تقديم ميكند و در توجيه خواسته خود اظهار مي دارد : كه همسر او چندي است كه فوت نموده و وصيت نامه اي رسمي از خود بجا گذارده كه در آن چنين مذكور است ( . . . همسرم با توافق قبلي از مهريه و سهم الارث خود گذشت مي نمايد و در مقابل يك سوم از ماترك باو تعلق ميگيرد . . . ) كه در اثر اختلاف با ساير ورثه در سهم الارث خود گذشت مي نمايد و در مقابل يك سوم از ماترك باو تعلق ميگيرد . . . ) كه در اثر اختلاف با ساير ورثه در سهم الارث ، زوجه دادخواستي بخواسته ( تنفيذ وصيت نامه نسبت به ثلث مورد وصيت و ابطال قسمت ديگر وصيت بمضمون ( انصراف از مهريه و سهم الارث او از ماترك ) بدادگاه تقديم نمود ، كه سرانجام در قسمتي از خواسته منتهي بصدور راي بنفع زوجه گرديده است ، شما بعنوان حقوقدان و تحليلگر مسئله حقوقي و قانوني و با نگرش به استنباط و استنتاج از مقررات شرعي و قانوني بيان كنيد كه راي صادره در كداميك از مطالب وصيت نامه بنفع زوجه بوده و استدلال قاضي صادركننده راي بر چه اصولي استوار مي باشد و اصولاً چنين وصيت داراي چه ابعاد قابل قبول يا غيرقابل قبول مي تواند باشد ؟ ( بارم : ۷ نمره )

این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد.