سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق جزا و بزه شناسیحقوق کیفریقوانین کیفری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


قانون سقط درمانی
شنبه 20 اوت 2005

ماده واحده - سقط درمانی با تشخيص قطعی سه پزشک متخصص و تاييد پزشکی قانونی مبنی بر بيماری جنين که به علت عقب افتادگی يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماری مادر که با تهديد جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضايت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئوليتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

متخلفين از اجرای مفاد اين قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۴ به تاييد شورای نگهبان رسيد .

  رئيس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل